Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 122

Eilikano laJesus laxuuninwa monduda yopombada

Eilikano laJesus laxuuninwa monduda yopombada

JOHANNES 17:1-26

  • OIDJEMO OYO HAI ETIFWA KOKUSHIIVA KALUNGA NOMONA WAYE

  • OUKUMWE POKATI KAJEHOVA, JESUS NOKOVAHONGWA

Ohole oya li ye linyengifa Jesus a longekidile ovayapostoli vaye okuya kwaye. Okwa tala keulu ndele ta ilikana kuXe, ta ti: “Fimanekifa omona woye opo naye e ku fimanekife, ngaashi ashike we mu pa eenghonopangelo dokupangela ovanhu aveshe. Ndele aveshe ovo we mu pa ote ke va pa omwenyo waalushe.” — Johannes 17:1, 2.

Jesus okwa li e shii kutya okufimanekifa Kalunga osho oshinima sha fimanenena. Otashi hekeleke eshi Jesus a popya shi na sha nomwenyo waalushe. Molwaashi Jesus okwa pewa “eenghonopangelo dokupangela ovanhu,” ota dulu okulongifa ongushu yekuliloyambo laye opo a etele ovanhu ouwa. Ndele haaveshe tava ka mona mo ouwa. Omolwashike mbela? Omolwaashi omauwa ekuliloyambo otaa ka pewa ashike ovo tava katuka metwokumwe naasho a popya, eshi a ti: “Opo ovanhu va ka mone omwenyo waalushe, ove na okushiiva kutya oove auke Kalunga kashili naau wa tuma, Jesus Kristus.” — Johannes 17:3.

Omunhu okwa pumbwa okushiiva nawa Xe nosho yo Omona nokukala e na ekwatafano la kola navo. Okwa pumbwa okukala ha tale ko oinima ngaashi vo. Natango, okwa pumbwa okukendabala okuhopaenena omaukwatya avo ngeenge ta ungaunga navamwe. Noku na yo okukaleka momadiladilo kutya okufimanekifa Kalunga okwa fimanenena shi dulife oku ka mona omwenyo waalushe. Jesus okwa li a yukifa elitulemo koshikundafanwa shaye, a ti:

“Onde ku fimanekifa kombada yedu, nonda mana oilonga oyo wa li wa pa nge. Ndele paife Tate fimanekife nge yo nefimano olo nda li ndi na eshi nda li pwoove fimbo ounyuni inau shitwa.” (Johannes 17:4, 5) Jesus okwa li a pula a fimanekifwe nefimano olo a li e na meulu okupitila menyumuko laye.

Ndele nande ongaho, Jesus ka li a dimbwa osho a wanifa po moukalele waye. Okwa ilikana a ti: “Ovanhu ava wa pa nge mounyuni onde va hololela edina loye. Ova li voye, ndele owe va pa nge nova diinina eendjovo doye.” (Johannes 17:6) Jesus okwa ninga shihapu moukalele waye shihe fi ashike okushiivifila ovanhu edina laKalunga, Jehova. Okwa kwafela ovayapostoli vaye va shiive kutya edina laJehova otali ti shike, omaukwatya aye nosho yo nghee ha ungaunga novanhu.

Ovayapostoli ova li va shiiva Jehova, onghandangala oyo Omona waye ta dana nosho yo oinima oyo e va honga. Jesus okwa popya nelininipiko a ti: “Onde va lombwela oinima oyo wa lombwela nge nove i tambula ko. Ova shiiva kutya ondi li omukalelipo woye nova itavela kutya oove wa tuma nge.” — Johannes 17:8.

Jesus okwa popya eyooloko olo li li pokati kovahongwa vaye nosho yo ovanhu ovo inava itavela muye, a ti: “Onda ilikanena ava wa pa nge molwaashi ovoye, ndele inandi ilikanena ounyuni. . . . Tate Omuyapuki, va amena omolwedina loye olo wa pa nge opo va kale va hangana ngaashi fye naave twa hangana. . . . Onde va amena nokape na nande oumwe womuvo a hanaunwa po kakele komona wehanauno,” Judas Iskariot, oo a kengelela Jesus. — Johannes 17:9-12.

Jesus okwa twikila nokwiilikana a ti: “Ounyuni ou va tonde. . . . Itandi indile u va kufe mo mounyuni, ndele ou va amene komunawii. Kave fi oshitukulwa shounyuni, ngaashi ashike ame ndihe fi oshitukulwa shao.” (Johannes 17:14-16) Ovahongwa vaJesus ove li mounyuni omo mu na omapangelo opanhu taa pangelwa kuSatana, noka ve na okukufa ombinga moinima yao nosho yo moukolokoshi wao. Ngahelipi mbela?

Ova pumbwa okukala ovayapuki, tava longele Kalunga, nokutula moilonga oshili oyo i li mOmishangwa dOshiheberi nosho yo oyo va hongwa kuJesus. Jesus okwa ilikana a ti: “Va yapula noshili yoye; eendjovo doye odo oshili.” (Johannes 17:17) Mokweendela ko kwefimbo, vamwe vomovayapostoli ova li tava ka shanga omambo a nwefwa mo, oo taa ka kala oshitukulwa ‘shoshili’ oyo tai dulu okuyapula omunhu.

Otapa ka kala efimbo eshi ovanhu vamwe tava ka tambula ko “oshili.” Onghee Jesus ina ilikanena ‘ashike ava va li opo, ndele naaveshe yo ovo tava ka itavela muye omolweendjovo davo.’ Jesus okwa ilikanena ovashikuli vaye va ninge shike? “Opo aveshe va kale va hangana, ngaashi fye naave Tate tu na ekwatafano. Navo nava kale yo ve na ekwatafano nafye.” (Johannes 17:20, 21) Paulelalela Jesus naXe ka ve fi omunhu umwe. Ndele ove li umwe meityo olo kutya ohava tu kumwe moinima aishe. Jesus okwa ilikana opo ovashikuli vaye va hafele oukumwe oo.

Fimbo Jesus ina popya shi na sha noukumwe, okwa hangwa nale a lombwela Petrus nosho yo vakwao kutya ota i e ke va longekidile onhele meulu. (Johannes 14:2, 3) Opo nee Jesus okwa popya vali shi na sha naasho, a ti: “Tate, onda hala ava wa pa nge va ka kale apa handi ka kala opo va ka mone efimano olo wa pa nge molwaashi owa kala u hole nge fimbo ounyuni inau shitwa.” (Johannes 17:24) Kungaho, okwa ulika kutya ofimbo Adam naEva inava mona ounona, Kalunga okwa kala e hole Omona ewifa, oo a ka ninga Jesus Kristus.

Pexulilo leilikano laye, okwa divilika shi na sha nedina laXe, ohole yaKalunga yokuhola ovayapostoli nosho yo ovo tava ka tambula ko “oshili,” a ti: “Onde va shiivifila edina loye nohandi ke li shiivifa natango opo u kale u va hole ngaashi u hole nge, nondi kale nekwatafano navo.” — Johannes 17:26.