Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 136

Jesus e li komutunda wefuta laGalilea

Jesus e li komutunda wefuta laGalilea

JOHANNES 21:1-25

  • JESUS TE LIHOLOLA PEFUTA LAGALILEA

  • PETRUS NOSHO YO VAMWE OVE NA OKULIFA EEDI

Jesus okwa li a lombwela ovayapostoli vaye moufiku waye waxuuninwa, a ti: “Shimha nda nyumuka, ohandi ke mu tetekela kuGalilea.” (Mateus 26:32; 28:7, 10) Vahapu vomovashikuli vaye ova li va ya kuGalilea, ndele mbela ova li va ka ninga ko shike?

Pomhito imwe, Petrus okwa li a lombwela ovayapostoli vahamano a ti: “Ohandi ka kwata eeshi.” Aveshe vahamano ova li va nyamukula va ti: “Nafye ohatu i naave.” (Johannes 21:3) Oufiku aushe kava li va kwata sha. Eshi eluwa la tenda, Jesus okwa li e li pefuta, ashike kava li ve mu dimbuluka. Jesus okwa ingida a ti: “Ovamwange, omu na ngoo oikulya?” Ova nyamukula va ti: “Ahowe.” Opo nee Jesus okwe va lombwela a ti: “Umbileni onete yeni kolulyo lowato notamu ka kwata eeshi.” (Johannes 21:5, 6) Ova li va kwata eeshi dihapu nokava li tava dulu okushila onete.

Johannes okwa lombwela Petrus a ti: “Mboli Omwene!” (Johannes 21:7) Petrus okwa djala diva oshikutu shaye shokombada osho a li a dula mo eshi a li ta kwata eeshi. Okwa nhukila mefuta ndele ta yowo oshinano shoule weemeta 90 fiyo okomutunda. Vakwao ova li va shikula ko tava ende kanini ve li mowato, tava shili onete i yadi eeshi.

Eshi va fika komutunda, ova “hanga ko omakala omundilo ku na eeshi nomungome.” Jesus okwa tya kuvo: “Eteni eeshi dimwe odo mwa kwata.” Petrus okwa kokolola onete oyo ya li i yadi eeshi da kula, di li 153. Jesus okwe va lombwela a ti: “Ileni mu lye oshuumbululwa.” Kape na oo a li e na ouladi woku mu pula kutya, ‘Oye lyelye’? molwaashi ova li va dimbuluka kutya oJesus. (Johannes 21:10-12) Naasho osho sha li oshikando oshititatu Jesus te lihololele ovahongwa vaye ve li ongudu.

Jesus okwa li a pa keshe umwe womuvo omungome noshi a lye. Opo nee okwa li a tala keeshi odo va kwata, ndele ta pula ta ti: “Simon omona waJohannes, ou hole nge tuu shi dulife edi?” Mbela Petrus okwa li e hole unene ongeshefa yaye yokuyula eeshi shi dulife oilonga oyo Jesus a li a hala a longe? Petrus okwa nyamukula a ti: “Heeno Omwene, ou shi shii kutya ondi ku hole.” Jesus okwe mu ladipika a ti: “Lifa eedi dange.” — Johannes 21:15.

Natango, Jesus okwe mu pula a ti: “Simon omona waJohannes, ou hole nge tuu?” Otashi dulika Petrus a li a kumwa, nokwa nyamukula tashi di komutima, a ti: “Heeno Omwene, ou shi shii kutya ondi ku hole.” Jesus okwa li e mu lombwela sha faafana, a ti: “Lifa eedjona dange.” — Johannes 21:16.

Jesus okwa li natango e mu pula oshikando oshititatu a ti: “Simon omona waJohannes, ou hole nge tuu?” Otashi dulika Petrus a li ta diladila kutya Jesus okwa limbililwa oudiinini waye. Petrus okwa nyamukula a nyika oluhodi, a ti: “Omwene, oinima aishe ou i shii; ou shii kutya ondi ku hole.” Natango, Jesus okwa divilika osho Petrus e na okuninga, a ti: “Lifa eedjona dange.” (Johannes 21:17) Ovo tava kwatele komesho ova pumbwa okukala hava yakula ovo va nanenwa moshiunda sheedi shaKalunga.

Jesus okwa li a kwatwa po nokudipawa molwaashi okwa li ha longo oilonga oyo Kalunga e mu lombwela a longe. Okwa li a lombwela Petrus kutya naye osho ta ka ningilwa. Jesus okwa ti: “Eshi wa li omunyasha, owa li ho djala ove mwene noho i keshe opo wa hala. Ndele shimha wa kulu, oto yandje omaoko oye noto dikwa kuumwe note ku twala apa ino hala.” Natango Jesus okwe mu ladipika a ti: “Twikila okushikula nge.” — Johannes 21:18, 19.

Eshi Petrus a mona omuyapostoli Johannes, okwa pula Jesus a ti: “Omwene, oshike tashi ka ningilwa omulumenhu ou?” Oshike sha li tashi ka ningilwa omuyapostoli oo Jesus a li e hole unene? Jesus okwe mu nyamukula a ti: “Ngeenge onda hala a kale po fiyo osheshi handi uya, omolwashike wa hala oku shi shiiva?” (Johannes 21:21-23) Petrus okwa li a pumbwa okushikula Jesus nopehe na okulipula kombinga yaasho vamwe tava ningi. Natango, Jesus okwa li a ulika kutya Johannes ota ka kala ko efimbo lile e dule ovayapostoli vakwao nota ka mona emoniko li na sha naJesus eshi te ke uya e na eenghono dOuhamba.

Osha yela kutya Jesus okwa longa oinima ihapu, nongeenge ngeno aishe oya shangelwe, ngeno omishangwatonywa itadi wana mo mounyuni.