Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 120

Ovahongwa tava imike oiimati nokuninga ookaume kaJesus

Ovahongwa tava imike oiimati nokuninga ookaume kaJesus

JOHANNES 15:1-27

  • OMUNDJEBELE WASHILI NOSHO YO OITAI

  • NGHEE HATU DULU OKULIKALEKA MOHOLE YAJESUS

Jesus okwa kala ha popi odikilila novayapostoli vaye opo e va twe omukumo. Otashi dulika sha li mokati koufiku eshi Jesus a yandja efaneko tali tu omukumo, a ti:

“Ame omundjebele washili, na Tate omulongi womoshikunino.” (Johannes 15:1) Efaneko laye ola li la kwatela mo osho sha li sha popiwa momafelemudo a pita shi na sha noshiwana shaIsrael, osho sha li hashi ifanwa omuviinyu waJehova. (Jeremia 2:21; Hosea 10:1, 2) Ashike nande ongaho, Jehova ka li vali e shi hokwa. (Mateus 23:37, 38) Ndele pomhito oyo, Jesus okwa li ta popi oshinima shipe. Jesus oye omundjebele oo Xe a kala nokulonga okudja eshi a vaekwa nomhepo iyapuki mo 29 O.P. Ashike Jesus okwa li a ulika kutya omundjebele itau faneke ashike kuye, eshi a ti:

“Oitai aishe oyo ihai imi [Tate] ote i tete ko kwaame, ndele oyo hai imi ote i totola opo i ime oiimati ihapu. . . . Ngaashi ashike oshitai ihashi dulu okwiima oiimati shihe li komuti, nanye itamu dulu okwiimika oiimati okuninga mu na ekwatafano naame. Ame omundjebele, ofimbo nye oitai yao.” — Johannes 15:2-5.

Jesus okwa li a udanekela ovahongwa vaye ovadiinini kutya ngeenge okwa i, ota ka tuma omhepo iyapuki i ninge omukwafi wavo. Konima yomafiku omilongo nhano naimwe eshi ovayapostoli nosho yo vamwe va tililwa omhepo, ova li va ninga oitai yomundjebele. Onghee “oitai” aishe oya li i na okukala ya hangana naJesus. Oshike osho va li ve na okuwanifa po?

Jesus okwa yelifa a ti: “Keshe ou ta kala e na ekwatafano naame nondi nekwatafano naye, ota imike oiimati ihapu, ndele ngeenge kamu na ekwatafano naame itamu dulu okuninga sha nandenande.” “Oitai” oyo tai faneke ovashikuli vaJesus ovadiinini otai ka ima oiimati ihapu mokuhopaenena omaukwatya aJesus, mokuudifila vamwe nouladi kombinga yOuhamba waKalunga nosho yo mokuninga ovahongwa vahapu. Oshike tashi ka ningwa po ngeenge umwe okwa kala ehe na ekwatafano naJesus noita imike oiimati? Jesus okwa ti: “Keshe ou ehe na ekwatafano naame ota kala ngaashi oshitai sha ekelwashi ndele tashi kukuta.” Okwa ti yo: “Ngeenge omu na ekwatafano naame nohamu tuvikile eendjovo dange momitima deni, puleni keshe eshi mwa hala opo nee otamu ke shi pewa.” — Johannes 15:5-7.

Opo nee Jesus okwa popya oshinima osho a endulula lwoikando ivali shi na sha nokudulika koipango yaye. (Johannes 14:15, 21) Okwa li a popya onghedi ya fimana omo ovahongwa tava dulu okuulika kutya osho tava ningi, a ti: “Ngeenge omwa kala hamu diinine oipango yange, ohandi kala ndi mu hole, ngaashi ashike naame handi diinine oipango yaTate noku hole nge.” Ashike omwa kwatelwa shihapu shihe fi ashike okukala u hole Jehova Kalunga nosho yo Omona waye. Jesus okwa ti: “Oshipango shange osho eshi, kaleni mu holafane ngaashi ame nda kala ndi mu hole. Kape na ou e na ohole i dule yaau ta yandjele ookaume kaye omwenyo waye. Ngeenge omwa ningi osho handi mu lombwele, onye ookaume kange.” — Johannes 15:10-14.

Moule weevili dinini, Jesus okwa li ta ka ulika ohole yaye mokuyandjela omwenyo waye aveshe ovo ve na eitavelo muye. Oshihopaenenwa shaye oshi na okulinyengifa ovashikuli vaye va kale ve hole vamwe ngaashi ye. Ohole oya li tai ke va didilikifa mo, ngaashi Jesus a popya metetekelo a ti: “Ovanhu aveshe otava ka shiiva kutya nye ovahongwa vange ngeenge omu holafane.” — Johannes 13:35.

Ovayapostoli ova li ve na okudiladila kutya omolwashike Jesus te va ifana “ookaume.” Okwa li a popya kutya omolwashike he va ifana ookaume, a ti: “Ohandi mu ifana ookaume molwaashi onde mu shiivifila oinima aishe oyo nda uda kuTate.” Oshi li oufembanghenda okukala kaume kaJesus kopofingo nokushiiva osho Xe e mu lombwela. Opo va hafele ekwatafano la tya ngaho, ova li ve na ‘okutwikila okwiimika oiimati.’ Ngeenge ova ningi ngaho, Jesus okwa ti: “Eshi tamu indile kuTate medina lange, ote shi mu pe.” — Johannes 15:15, 16.

Ohole oyo ya li mokati kovahongwa, ovo tava fanekwa ‘koitai,’ otai ke va kwafela ve lididimikile omaupyakadi oo va li tava ka shakeneka. Okwa li e va londwela kutya ounyuni otau ke va tonda, ashike okwa li e va hekeleka a ti: “Ngeenge ounyuni ou mu tonde, kaleni mu shii kutya aame wa tonda tete. Ngeno omwa li oshitukulwa shounyuni, ngeno ounyuni ou mu hole. Ndele molwaashi onde mu hoolola mo mounyuni, . . . ounyuni ou mu tonde.” — Johannes 15:18, 19.

Jesus okwa li va li a yelifa kutya omolwashike ounyuni tau ke va tonda, a ti: “Oinima aishe oyo otave i mu ningile omolwedina lange, molwaashi kave shii ou a tuma nge.” Jesus okwa popya kutya oikumwifilonga oyo a longa oya li ya kuma ovo ve mu tonde, a ti: “Ngeno nghi longele oilonga oyo inai longwa nande okuumwe mokati kavo, ngeno kave na etimba; ashike paife ova mona nge ndele ove tonde nge nove tonde yo Tate.” Osho osha yela kutya outondwe wavo ou li ewanifo lexunganeko. — Johannes 15:21, 24, 25; Epsalme 35:19; 69:4.

Natango, Jesus okwa li a udaneka okutuma omukwafi, omhepo iyapuki. Omhepo oyo ohai kwafele ovashikuli vaye aveshe va imike oiimati nova ‘hepaulule yo kombinga yaye.’ — Johannes 15:27.