Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 94

Otwa pumbwa okwiilikana nokukala nelininipiko

Otwa pumbwa okwiilikana nokukala nelininipiko

LUKAS 18:1-14

  • EFANEKO LI NA SHA NOMUFIYEKADI OO A TWIKILA OKWIILIKANA

  • OMUFARISAI NOSHO YO OMUFENDELIFI

Jesus okwa li a lombwela nale ovahongwa vaye va twikile okwiilikana. (Lukas 11:5-13) Otashi dulika a li muSamaria ile muGalilea, nokwa li natango a divilika kutya ove na okutwikila okwiilikana. Okwa li e shi ninga mokuyandja efaneko, a ti:

“Moshilando shimwe omwa li omutokoli iha tila Kalunga nokwa dina ovanhu. Moshilando osho omwa li yo omufiyekadi umwe oo a kala ha i komutokoli oo, ta ti, ‘Tokola pauyuki pokati ketu nomutamaneki wange.’ Omutokoli oo okwa kala ina hala oule wefimbo, ndele lwanima okwe lipopila ta ti, ‘Nonande ihandi tila Kalunga nokandi na ko nasha novanhu, omufiyekadi ou molwaashi ota piyaaneke nge unene, ondi na oku mu tokolela pauyuki opo ehe uye ko vali kwaame a kenyaneke nge.’” — Lukas 18:2-5.

Opo Jesus a yelife etulomoilonga, okwa ti: “Omwa uda ngoo osho omutokoli a popya, nonande ke fi omuyuki? Mbela Kalunga ita ka yukifila oinima ovahoololwa vaye ovo have mu ifana omutenya noufiku, noku ve lididimikila?” (Lukas 18:6, 7) Jesus okwa li a ulika shike shi na sha naXe?

Jesus ka li a hala kutya Jehova Kalunga okwa fa omutokoli oo omuhenouyuki. Oshitwa shaye osha li sha kwatela mo epingafano: Ngeenge omutokoli omuhenouyuki ota dulu okunyamukula omupiya waye oo ta twikile oku mu pula sha, nopehe na omalimbililo, Kalunga naye ota dulu oku shi ninga. Kalunga omuyuki nota dulu okunyamukula ovapiya vaye ovo tava twikile okwiilikana kuye nopehe na okusholola. Naasho oshi liwetikile kwaasho Jesus a popya, a ti: “Ohandi mu lombwele, [Kalunga] ote ke va yukifila diva oinima.” — Lukas 18:8.

Luhapu ovadinwa neehepele ihava ungaungiwa navo pauyuki, ashike ovo ve na eenghonopangelo nove li oipuna ohava kala va fimanekwa. Ndele Kalunga hasho a hala shi kale ngaho. Ngeenge efimbo laye ola fiki, ota ka katuka pauyuki opo a hanaune po ovakolokoshi, ndele ta ka pa ovapiya vaye omwenyo waalushe.

Oolyelye ve na eitavelo la fa lomufiyekadi oo? Vangapi va itavela shili kutya Kalunga “ote ke va yukifila diva oinima”? Mefaneko olo, Jesus okwa li ta divilike efimano lokutwikila okwiilikana. Shi na sha nokukala neitavelo kutya okwiilikana oshinima tashi ti sha, okwa pula a ti: “Mbela eshi Omona womunhu te ke uya, ota ka hanga ko ngoo ovanhu ve na eitavelo la tya ngaho kombada yedu?” (Lukas 18:8) Otashi dulika a li a hala okutya eshi te ke uya vahapu itava ka kala ve na eitavelo la tya ngaho.

Vamwe ovo va li tava pwilikine kuJesus ova li ve udite kutya ove na eitavelo. Ova li ve litala ko kutya vo ovayuki, ofimbo va li va dina vamwe. Jesus okwa li a yandja efaneko a yukifa elitulemo kovanhu va tya ngaho, a ti:

“Opa li ovalumenhu vavali va ya motembeli va ka ilikana, umwe Omufarisai namukwao omufendelifi. Omufarisai okwa fikama ndele ta hovele okwiilikana momutima waye ta ti: ‘Kalunga, ohandi ku pandula eshi inandi fa ovanhu vamwe ngaashi ovanyeki, ovahenouyuki novanyoni vohombo, ile nokuli ngaashi omufendelifi ou. Ohandi lidilike oikulya luvali moshivike, nohandi yandje oshitimulongo shoinima yange aishe.’” — Lukas 18:10-12.

Ovafarisai ova li have liulike moipafi yovanhu kutya vo ovayuki. Ova li have shi ningi opo va fuule vamwe. Ova li have lidilike oikulya mOmaandaxa nosho yo mEtine, molwaashi momafiku oo omalandifilo okwa li haa kala e lipyakidila navahapu ova li have va mono. Ova li hava futu oitimulongo yavo, hava yandje nokuli noikwambidi. (Lukas 11:42) Ina pa pita olule, ova li va ulika kutya ova dina ovanhu vongaho, eshi va ti: “Ovanhu ava vehe shii Omhango [pataleko lOvafarisai] ova fingwa.” — Johannes 7:49.

Jesus okwa li a twikila nefaneko laye a ti: “Ndele omufendelifi oo a li kokule kanini, ka li a hala nokuli okuyelula oshipala shaye, ashike okwa kala te lidenge monhulo ta ti, ‘Kalunga, file nge onghenda osheshi ame omulunde.’” Omufendelifi oo okwa li a tambula ko omanyono aye nelininipiko. Jesus okwa li a manifa efaneko laye, a ti: “Ohandi mu lombwele, omulumenhu oo okwa shuna keumbo lavo omuyuki e dule Omufarisai. Osheshi keshe ou te linenepeke ota ka ninipikwa, nakeshe ou te lininipike ota ka nenepekwa.” — Lukas 18:13, 14.

Kungaho, Jesus okwa li a yelifa kutya otwa pumbwa okukala ovalininipiki. Omayele oo okwa li taa longo kovahongwa vaye ovo va putukila momudingonoko omo mu na Ovafarisai ovo ve lishii ouyuki nova lenga eendodo. Oku li yo omayele mawa kovashikuli vaJesus aveshe.