Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 93

Omona womunhu ta hololwa

Omona womunhu ta hololwa

LUKAS 17:20-37

  • OUHAMBA OU LI MOKATI KAVO

  • OSHIKE TASHI KA NINGWA PO NGEENGE JESUS OKWA HOLOLWA?

Otashi dulika Jesus a li muSamaria ile muGalilea eshi Ovafarisai ve mu pula kutya Ouhamba, oo va li va teelela, otau uya naini. Ova li ve na etimaumbwile kutya shimha we uya otapa ka ningwa oshivilo shinene. Ashike Jesus okwa li e va lombwela a ti: “Itau ka didilikwa mo kwaaveshe eshi tau uya, novanhu itava ka tya, ‘Tala oyou!’ Ile, ‘Oyo winya!’ Osheshi taleni, Ouhamba waKalunga ou li mokati keni.” — Lukas 17:20, 21.

Otashi dulika vamwe va li va fika pexulifodiladilo kutya Jesus okwa hala okutya Ouhamba otau pangele momitima dovapiya vaKalunga. Ndele hasho sha li ngaho, molwaashi Ouhamba kawa li momitima dOvafarisa ovo Jesus a li ta popi navo. Ashike owa li mokati kavo molwaashi Jesus, Ohamba yOuhamba waKalunga, okwa li mokati kavo. — Mateus 21:5.

Eshi Ovafarisai va ya, Jesus okwa li a lombwela ovahongwa vaye ouyelele wa wedwa po kombinga yOuhamba oo tau ke uya. E li Ohamba inaenghono, okwe va londwela a ti: “Efimbo otali ke uya eshi tamu ka kala mwa halelela okumona limwe lomomafiku Omona womunhu, ashike itamu ke li mona.” (Lukas 17:22) Jesus okwa li ta ulike kutya Omona womunhu ota ka pangela mOuhamba monakwiiwa. Ofimbo efimbo olo inali fika, ovahongwa vamwe otashi dulika va kale va halelela oku u mona, ashike ove na okuteelela fiyo eufwafimbo laKalunga olo Omona womunhu te uya.

Jesus okwa twikila ko a ti: “Ovanhu otava ka tya kunye, ‘Tala kwinya!’ Ile, ‘Tala oku!’ Inamu va itavela ile mu va shikule. Ngaashi oluvadi hali shela okudja kombinga imwe yeulu fiyo okuikwao, osho tashi ka kala yo mefiku lOmona womunhu.” (Lukas 17:23, 24) Ongahelipi ovahongwa vaJesus tava ka amenwa opo vaha itavele oomessias ovanaipupulu? Jesus okwa ti kutya Messias washili ote ke uya ngaashi oluvadi hali shela keshe pamwe. Okukala po kwaye mOuhamba otaku ka kala ku liwetikile kukeshe umwe.  

Jesus okwa li a yelekanifa oiningwanima yonale opo a ulike kutya oikala yovanhu otai ka kala ya tya ngahelipi pefimbo lexulilo, a ti: “Ngaashi ashike sha li pefimbo laNoa, osho tashi ka kala yo pomafiku Omona womunhu. . . . Sha faafana, ngaashi ashike sha li pefimbo laLot: ovanhu ova li hava li, hava nu, hava lande nokulandifa, hava twike oimeno nohava tungu. Ndele eshi Lot a dja muSodom, omundilo nosulfuri oya loka ya dja meulu ndele tai va hanauna po aveshe. Osho osho tashi ka kala ngaho mefiku olo Omona womunhu te ke liholola.” — Lukas 17:26-30.

Jesus ina tya kutya ovanhu vopefimbo laNoa naLot ova li va hanaunwa po molwaashi hava longo oilonga ngaashi, okulya, okunwa, okulanda, okulandifa, okutwika oimeno nosho yo okutunga. Noa naLot nosho yo omaukwaneumbo avo ova li hava longo oilonga imwe yomwaayo. Ashike ovanhu vopefimbo opo ova li unene ve lipyakidila noinima oyo ponhele yokuyandja elitulemo kokulonga ehalo laKalunga nova li ve lipwililikila efimbo olo va li mulo. Sha faafana, Jesus okwa li a ladipika ovahongwa vaye va yandje elitulemo kokulonga ehalo laKalunga noku shi ulika moilonga yavo. Kungaho, okwa li e va ulikila ondjila oyo tai twala komwenyo waalushe eshi Kalunga ta ka eta ehanauno monakwiiwa.

Ovahongwa ova pumbwa okuhenuka oinima yomounyuni oyo tai dulu oku va piyaaneka, ‘oinima oyo va fiya po’. Jesus okwa ti: “Mefiku olo, ou ta hangika kombada yeumbo ndele oinima yaye oi li meumbo ina londoloka ko e ke i pitule mo, naau ta hangika mepya ina shuna meumbo a ka pitule mo oinima yaye. Dimbulukeni omukulukadi waLot.” (Lukas 17:31, 32) Omukulukadi waLot okwa li a ninga oshivanda shomongwa.

Jesus okwa li a twikila okuhokololela ovahongongwa vaye osho tashi ka ningwa po eshi Omona womunhu ta ka hovela okupangela e li Ohamba, a ti: “Moufiku oo ovanhu vavali va nangala pombete imwe; umwe ota kufwa po, namukwao ota fiwa po.” (Lukas 17:34) Sha hala kutya vamwe otava ka xupifwa, ofimbo vamwe otava ka kanifa eemwenyo davo.

Ovahongwa ove mu pula va ti: “Omwene, osho otashi ka ningilwa peni?” Jesus okwa nyamukula a ti: “Oko ku na oshimhu, oko yo taku ka ongala eenhwa.” (Lukas 17:37) Vamwe otava ka kala ngaashi eenhwa. Ovahongwa ovo otava ka ongala puKristus, Omona womunhu. Monakwiiwa, Jesus ota ka pa ovahongwa vaye omwenyo waalushe omolweitavelo lavo.