Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 83

Mbela Kalunga oha shivi oolyelye koshivilo?

Mbela Kalunga oha shivi oolyelye koshivilo?

LUKAS 14:7-24

  • OSHILIHONGOMWA SHI NA SHA NELININIPIKO

  • OVO VA SHIVWA KOSHIVILO TAVA NINGI OMALIPOPILO

Jesus okwa li natango meumbo lOmufarisai konima eshi a velula omulumenhu oo a li e na odindo. Okwa li ta konenene nghee ovanhu ovo va shivwa tave lihoololele oipundi yokomesho, nokwa li a longifa omhito oyo opo a honge ovanhu shi na sha nelininipiko.

Jesus okwa ti: “Ngeenge wa shivwa kuumwe koshivilohombolo, ino kala omutumba koipundi yokomesho. Otashi dulika ku ka dje umwe a fimana e ku dule, oo naye yo a shivwa. Ndele oo e mu shiva te uya kwoove ta ti, ‘Oshipundi osho u li omutumba oshomulumenhu ou.’ Opo nee oto ka ya koshipundi shokonima wa fya ohoni.” — Lukas 14:8, 9.

Jesus okwa weda ko vali a ti: “Ngeenge wa shivwa, inda ndele to kala koipundi yokonima opo oo e ku shiva eshi te uya, ota ka tya kwoove, ‘Kaume, inda koipundi yokomesho.’ Opo nee oto ka fimanekwa moipafi yovaenda vakweni aveshe.” Osho oshi dulife okuliulika kutya ou na omikalo. Jesus okwa yelifa a ti: “Keshe ou te linenepeke ota ka ninipikwa, nakeshe ou te lininipike ota ka nenepekwa.” (Lukas 14:10, 11) Okwa li ta ladipike ovapwilikini vaye va kale ovalininipiki.

Okwa li natango a honga Ovafarisai, ovo va li ve mu shiva, oshilihongomwa shanghee tava dulu okuninga oshivilo osho tashi fimanekifa Kalunga. Okwa ti: “Ngeenge to ningi oshivilo, ino shiva ashike ookaume koye, ovamwaxo, ovapambele nosho yo ovashiinda shoye oipuna, osheshi ngeenge wa ningi ngaho otashi dulika navo ve ke ku shive u ka lye komaumbo avo. Ndele ngeenge to ningi oshivilo, shiva eehepele, oingudu, oilema novapofi, noto ka kala wa hafa shaashi kave na sha shoku ku alulila.” — Lukas 14:12-14.

Oshi li paushitwe okushiva ookaume koye, ovapambele nosho yo ovashiinda shoye koshivilo, na Jesus ina tya kutya osha puka oku va shiva. Okwa li a divilika kutya okushiva ovanhu, ngaashi eehepele, oingudu, oilema novapofi, otashi dulu okweeta omanangekonoupuna. Jesus okwe va yelifila a ti: “Oto ka mona ondjabi menyumuko lovayuki.” Opo nee umwe womovaenda eshi e shi uda, okwa tya: “Ou ta li mOuhamba waKalunga ota kala a hafa.” (Lukas 14:15) Okwa li a mona kutya osho oshi li oufembanghenda. Ndele nande ongaho, haaveshe va li ve na olupandu li na sha naasho, ashike Jesus okwa twikila ko nefaneko ta ti:

“Opa li omulumenhu umwe oo a li ta ningi oshivilo shinene, nokwa li a shiva ovanhu vahapu. . . . Okwa tuma omupiya waye a lombwele ovo va shivwa ta ti, ‘Ileni, osheshi oinima aishe paife oya pwa okulongekidwa.’ Ndele aveshe ova hovela okuninga omalipopilo. Ou wotete okwa tya kuye, ‘Onda landa epya, nonda pumbwa okuya ko ndi ke li tale; pitike nge ndi ye.’ Omutivali okwa ti, ‘Onda landa eenani omulongo, nonda hala ndi ka tale kutya otadi nane ngahelipi, onghee pitike nge ndi ye.’ Mukwao vali okwa ti, ‘Opo ashike nda hombola, onghee itandi dulu okuuya.’” — Lukas 14:16-20.

Omalipopilo aeshe oo okwa li ahafele. Omulumenhu tete oha tale epya ile oimuna ofimbo ina landa, onghee kasha li sha endelela oku ke i tala pomhito oyo. Omulumenhu omutitatu ka li te lilongekidile oku ka hombola. Okwa hangwa a hombola nale, naasho kasha li tashi mu imbi a ye koshivilo sha fimana oko a shivwa. Eshi mwene weumbo a uda omalipopilo aeshe oo, okwa li a handuka unene ndele ta lombwele omupiya waye ta ti:

“Inda diva komapandavanda a kula nokwaao manini oshilando, ndele to eta ko eehepele, oingudu, ovapofi noilema.” Konima eshi omupiya a ninga ngaho, natango omwa li mu na onhele. Opo nee omwene okwa lombwela omupiya ta ti: “Inda keendjila oko taku ende ovanhu ndele to va lombwele ve uye, opo meumbo lange mu kale mu yadi. Onghee ohandi mu lombwele, mwaavo va shivwa kape na nande oumwe ta ka lya oitendele yange.” — Lukas 14:21-24.

Efaneko olo Jesus a popya nokuyelifa ola ulika nghee Jehova Kalunga e mu pa oufembanghenda wokushiva ovanhu opo va ka mone omwenyo waalushe mOuhamba womeulu. Ovajuda, unene tuu ovawiliki vomalongelokalunga, ovo va li va shivwa tete. Vahapu kava li va tambula ko eshivo olo momukokomoko woukalele waJesus. Ashike havo aveke va li va shivwa. Jesus okwa li a hala okuyelifa kutya eehepele odo da dja moshiwana shOvajuda nosho yo ovo va ninga Ovajuda navo otava ka shivwa monakwiiwa. Ndele natango otapa ka kala eshivo etitatu nolaxuuninwa laavo va talika ko kOvajuda kutya inava fimana kuKalunga. — Oilonga 10:28-48.

Eendjovo odo Jesus a popya oda li da kolekwa keendjovo daumwe womovaenda, oo a ti: “Ou ta ka lya mOuhamba waKalunga ota kala a hafa.”