Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 97

Efaneko li na sha novanailonga vomoshikunino shomandjebele

Efaneko li na sha novanailonga vomoshikunino shomandjebele

MATEUS 20:1-16

  • OVANAILONGA “VAXUUNINWA” MOSHIKUNINO SHOMANDJEBELE OTAVA KA NINGA “VOTETE”

Jesus okwa li a lombwela ovapwilikini vaye muPerea kutya “vahapu ovo votete otava ka ninga vaxuuninwa, naavo vaxuuninwa otava ka ninga votete.” (Mateus 19:30) Okwa li a yelifa oshitwa shaye eshi a yandja efaneko li na sha novanailonga vomoshikunino shomandjebele, a ti:

“Ouhamba womeulu owa fa mwene weumbo, oo a pita ongula inene a ka konge ovanailonga vomoshikunino shaye shomandjebele. Konima eshi a udafana novanailonga e va fute odenari imwe mefiku, okwe va tuma moshikunino shaye shomandjebele. Okwa pita mo vali pomuwoi wongula lwaapo, nokwa mona vamwe ve li ofika pomalandifilo vehe na oilonga, ndele ta ti kuvo, ‘Nanye indeni mu ka longe moshikunino, nohandi ke mu pa ondjabi i li pauyuki.’ Opo nee ova ya mo. Natango okwa li a pita mo vali pomulongo nambali womutenya lwaapo nosho yo ponhatu yomutenya ndele ta ningi sha faafana. Xuuninwa, okwa pita mo vali ponhano yokomatango lwaapo, ndele ta hange vamwe ve li ofika, nokwa tya kuvo, ‘Omolwashike mwa kala apa efiku alishe muhe na oilonga?’ Ova nyamukula va ti: ‘Osheshi kape na ou e tu pa oilonga.’ Okwa tya kuvo: ‘Nanye yo indeni moshikunino mu ka longe.’” — Mateus 20:1-7.

Ovapwilikini vaJesus otashi dulika va li hava diladila kuJehova Kalunga shimha va udu “Ouhamba womeulu” ile “mwene weumbo.” Omishangwa oda ulika kutya Jehova oye e li mwene woshikunino shomandjebele, osho sha li tashi faneke koshiwana shaIsrael. (Epsalme 80:8, 9; Jesaja 5:3, 4) Ovo va li mehangano lOmhango ova faafanifwa novanailonga vomoshikunino shomandjebele. Ashike Jesus ka li ta faneke shi na sha nonakudiwa, ndele okwa li ta popi pefimbo lokukala po kwaye.

Ovawiliki vomalongelokalunga, ngaashi Ovafarisai ovo opo va li va yeleke Jesus shi na sha neteyehombo, ova li va twikila okulongela Kalunga netatamutima. Ova li va fa ovanailonga ovo va longa efiku alishe nova li va teelela ondjabi oyo hai futwa odenari imwe mefiku.

Ovapristeri naavo va li mongudu oyo, ova li va tala ko Ovajuda vongaho tava longele Kalunga vehe na elitulemo va fa ovanailonga ovo hava longo etatafiku moshikunino shaKalunga. Mefaneko laJesus, Ovajuda vongaho otava faneke ovalumenhu ovo va kutwa “pomuwoi wongula lwaapo,” ile ovo va kutwa lwanima pomulongo nambali womutenya lwaapo, ponhatu yomutenya, nohauxuuninwa oponhano yokomatango lwaapo.

Ovalumenhu novakainhu ovo va li hava shikula Jesus ova li va talika ko ‘va fingwa.’ (Johannes 7:49) Vahapu vomuvo ova kala ovayuli veeshi navamwe ova li hava longo oilonga yanafangwa. Lwopexulilo lo 29 O.P., “mwene woshikunino shomandjebele” okwa li a tuma Jesus a shive ovanailonga ovo va longele Kalunga ve li ovahongwa vaKristus. Ovo “vaxuuninwa” va tumbulwa kuJesus, ovanailonga vomoshikunino ovo va li ve uya okulonga ponhano yokomatango lwaapo.

Lwopexulilo lefaneko laJesus, okwa li a popya shi na sha naasho sha ningwa po pexulilo lefiku, a ti: “Eshi kwa toka, mwene woshikunino shomandjebele okwa lombwela elenga laye, ta ti: ‘Ifana ovanailonga ndele to va futu ondjabi yavo; hovela naava vaxuuninwa ndele to xuuninwa naava votete.’ Ndele eshi ovanailonga ovo va longa okudja ponhano yokomatango ve uya, keshe umwe okwa pewa odenari imwe. Eshi votete ve uya, ova li ve shii otava pewa shihapu, ndele navo ova li va futwa ashike odenari imwe. Opo nee eshi ve i tambula, ova hovela okungongotela mwene weumbo tava ti: ‘Ovalumenhu ava vaxuuninwa ova longa ovili imwe, ndele owe va pa shi fike pamwe nafye ava twa longa noudiinini efiku alishe moshanga shomutenya.’ Ndele okwa nyamukula umwe womuvo ta ti: ‘Kaume, inandi ungaunga naave shihe li pauyuki. Hamba inandi udafana nanye odenari imwe? Tambula ondjabi yoye ndele to i. Onda hala okupa ou waxuuninwa ondjabi i fike pwaai yoye. Nghi na hano oufemba wokuninga eshi nda hala noinima yange? Ile owa twa ondubo molwaashi nde va ningila ouwa?’ Kungaho, ovo vaxuuninwa otava ka ninga votete, naavo votete otava ka ninga vaxuuninwa.” — Mateus 20:8-16.

Ovahongwa otashi dulika va li va kuminwa osho Jesus a li a popya pexulilo lefaneko laye. Ongahelipi ovawiliki vomalongelokalunga Oshijuda, ovo va li tava diladila kutya ovo “votete,” va ka ninga va “xuuninwa”? Nongahelipi ovahongwa vaJesus va ka ninga “votete”?

Ovahongwa vaJesus ovo va li va talika ko kOvafarisai nokuvamwe ve li “vaxuuninwa,” ova li tava ka ninga “votete” eshi tava ka pewa ondjabi. Konima yefyo laJesus, Jerusalem osha li tashi ka hanaunwa po, na Kalunga okwa li ta ka hoolola oshiwana shipe “Israel yaKalunga.” (Ovagalati 6:16; Mateus 23:38) Johannes Omuninginifi okwa li ta ulike kwaavo eshi a li a popya kombinga yeninginifo lomhepo iyapuki olo la li tali ke uya. Ovo va li va “vaxuuninwa” ovo va li tava ka ninginifwa tete neninginifo olo, nova li tava ka pewa oshinakuwanifwa shokuyandja oundombwedi kombinga yaJesus “kombada yedu alishe.” (Oilonga 1:5, 8; Mateus 3:11) Eshi ovahongwa tava ka uda ko omalunduluko oo Jesus a li ta popi, otava ka patanekwa yo kovawiliki vomalongelokalunga ovo tava ka ninga “vaxuuninwa.”