Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 88

Omulumenhu oshipuna naLasarus

Omulumenhu oshipuna naLasarus

LUKAS 16:14-31

  • EFANEKO LI NA SHA NOMULUMENHU OSHIPUNA NOSHO YO LASARUS

Jesus okwa kala ha pe ovahongwa vaye omayele e na sha nanghee ve na okulongifa oinima yopamaliko. Ashike ovahongwa vaye havo aveke va li tava pwilikine. Ovafarisai navo opo va li, nova li va anya okutambula ko omayele aJesus. Omolwashike mbela? Omolwaashi ova li “ve hole oimaliwa.” Eshi va uda osho Jesus a li ta popi, ova “li va hovela oku mu sheka.” — Lukas 15:2; 16:13, 14.

Osho kasha li sha tilifa Jesus. Okwa li e va lombwela a ti: “Nye ohamu limonikifa ovayuki moipafi yovanhu, ashike Kalunga oku shii osho shi li momitima deni. Osheshi osho ovanhu va tala ko sha fimana, kuKalunga oshongaho elela.” — Lukas 16:15.

Ovafarisai ova kala va ‘fimanekwa kovanhu,’ ashike ova li va pumbwa okulundulula oikala yavo. Ovo va li va fimanekwa omolwoinima yavo yopamaliko, eenghonopangelo dopapolotika nosho yo enwefemo lavo lopalongelokalunga otava ka ninipikwa. Ovanhu vongaho ovo va li ve shii kutya ova pumbwa okulihonga oshili ova li tava ka nenepekwa. Jesus okwa li a yelifa kutya otapa ka ningwa omalunduluko manene, a ti:

“Omhango nOvaprofeti ova xulila muJohannes. Ndele okudja opo, onghundana iwa yOuhamba waKalunga otai udifwa, novanhu vomaludi aeshe otava ningi eenghendabala va ye mOuhamba oo. Eulu nedu otai dulu okuxula po, ndele mOmhango itamu di nande okapambu kamwe kondada inaka wanifwa.” (Lukas 3:18; 16:16, 17) Ongahelipi eendjovo daJesus da li da ulika kutya otapa ningwa omalunduluko?

Ovawiliki velongelokalunga lOshijuda ova li hava ti kutya ohava dulika kOmhango yaMoses. Eshi Jesus a li a twikulula omulumenhu muJerusalem, Ovafarisai ova li va popya nexwamo tava ti: “Fye ovahongwa vaMoses. Otu shi shii kutya Kalunga okwa popya naMoses.” (Johannes 9:13, 28, 29) Elalakano limwe kutya omolwashike Omhango ya yandjwa okupitila muMoses, olo okukwafela ovalininipiki va didilike mo Messias. Johannes Omuninginifi okwa popya Jesus e li Odjona yaKalunga. (Johannes 1:29-34) Ovajuda ovalininipiki, unene tuu eehepele, ova kala hava udu kombinga “yOuhamba waKalunga” okudja eshi Johannes a kala ta udifa. Ope na “onghundana iwa” kwaavo va hala okukala ovapangelwa vOuhamba waKalunga nokumona ouwa muo.   

Omhango yaMoses oya wanifa po osho sha xunganekwa kombinga yaMessias. Ashike inashi pumbiwa vali okudulika kuyo. Pashihopaenenwa, Omhango oya li ya pitika umwe a teye ohombo omolwomatomheno onhumba, ashike Jesus okwa li a yelifa kutya “keshe ou ta teya ohombo nomukulukadi waye ndele ta hombola umwe ota haele, naau ta hombola omukainhu oo a teya ohombo nomushamane waye ota haele.” (Lukas 16:18) Osho osha li sha handukifa Ovafarisai ovo va li ve hole okutula po eemhango.

Jesus okwa li a yandja efaneko olo la yelifa nawa elunduluko olo la li tali ningwa. Elunduluko olo ola li li na sha novalumenhu vavali ovo eenghalo davo da lunduluka mepakumo leisho. Eshi hatu kundafana efaneko olo, kaleka momadiladilo kutya mokati kaavo va li tava pwilikine, omwa li Ovafarisai ovo ve hole oimaliwa nova li hava fimanekwa kovanhu.

Jesus okwa ti: “Opa li omulumenhu umwe oshipuna oo a li ha djala oikutu yoluvala lopeepela noyoliina nokwa kala ta hafele onghalamwenyo youdjeko. Ndele omweeheli umwe wedina Lasarus okwa li ha tulwa poshivelo shoshipuna osho, nokwa li e na oipute olutu laye alishe. Okwa li ha kala a hala okulya oundjaumukile ovo tava u koshitaafula shoshipuna osho. Nokuli neembwa oda li hadi uya di lafe oipute yaye.” — Lukas 16:19-21.

Ovafarisai ova li ve hole oimaliwa, ndele mbela ope na ngoo omalimbililo kutya oolyelye tava fanekwa kuJesus ve li “omulumenhu umwe oshipuna”? Ovawiliki velongelokalunga lOshijuda ova li ve hole okudjala oikutu yondilo. Nonande ova li oipuna, ova li yo hava monika va yambapala omolwoinakuwanifwa oyo va li ve na. Mefaneko olo, omulumenhu oo a djala oshikutu sholuvala lopeepela ota faneke eendodo davo dopombada, noshikutu osho shitoka otashi faneke okulishii ouyuki kwavo. — Daniel 5:7.

Oipuna oyo ya li i na ounhwa oya li ya tala ko ngahelipi eehepele odo di li ovanhu vongaho? Oya li ye va tala ko ve li ovakwadu ovo vehe shii Omhango noina va wana oku i hongwa. (Johannes 7:49) Osho osha li tashi ulike konghalo ‘yomweeheli umwe wedina Lasarus’ oo a li a “hala okulya oundjaumukile ovo tava u koshitaafula shoshipuna.” Ngaashi ashike Lasarus a li e na oipute, ovanhu vongaho ova li va dinika, va fa ngeno itava dulu okulonga osho tashi wapalele Kalunga.

Onghalo oyo inyikifa oluhodi oya kala ko nale, ashike Jesus okwa li e shii kutya ovo ve li ngaashi omulumenhu oshipuna nosho yo Lasarus ova li va pumbwa kuninga omalunduluko manene pefimbo opo.

OSHO SHA KA NINGILWA OMULUMENHU OSHIPUNA NOSHO YO LASARUS

Jesus okwa li a popya shi na sha nomalunduluko oo manene. Okwa ti: “Mokweendela ko kwefimbo, omweeheli okwa ka fya ndele ta twalwa kovaengeli mekolo laAbraham. Oshipuna nasho osha ka fya ndele tashi pakwa. Ndele eshi sha li mombila tashi yahama, osha yelula omesho asho, nosha mona Abraham e li kokule naLasarus e li mekololo laye.” — Lukas 16:22, 23.

Ovo va li tava pwilikine kuJesus ova li ve shii kutya Abraham okwa fya nale noku li mombila. Omishangwa oda yelifa nawa kutya kape na oo e li mombila ta dulu okumona ko ile okupopya, mwa kwatelwa Abraham. (Omuudifi 9:5, 10) Mbela ovawiliki vomalongelokalunga ova li ve shii kutya Jesus okwa li a hala okutya ngahelipi eshi a popya efaneko olo? Mbela okwa li a hala okutya shike shi na sha novanhu vongaho nosho yo ovawiliki vomalongelokalunga ovo ve hole oimaliwa?

Jesus okwa li a popya shi na sha nelunduluko olo a ti, ‘Omhango nOvaprofeti ova xulila muJohannes Omuninginifi, ndele okudja opo, onghundana iwa yOuhamba waKalunga otai udifwa.’ Onghee hano, omolwokuudifa kwaJohannes naJesus Kristus, onghalo yaLasarus noyomulumenhu oshipuna nosho yo eendodo davo oda li da lunduluka pataleko laKalunga.

Ovalininipiki nosho yo eehepele kada li hadi kwafelwa opo di shiive Kalunga. Ashike ova li va kwafelwa ndele tava tambula ko etumwalaka lOuhamba, olo va li va udifilwa kuJohannes Omuninginifi nokuJesus. Nale, ova li have lipalula ‘noundjaumukile ovo tava u koshitaafula’ shovawiliki vomalongelokalunga. Ashike pomhito oyo, ova li va palulwa noshili yEendjovo, unene tuu noinima itunhula oyo Jesus a li ta fatulula, nova li ve udite va hokiwa kuJehova Kalunga.

Mepingafano naasho, ovawiliki vomalongelokalunga ovo va li oipuna nova li ve na eendodo dopombada kava li va tambula ko etumwalaka lOuhamba, olo la kala nokuudifwa kuJohannes nosho yo kuJesus mounyuni aushe. (Mateus 3:1, 2; 4:17) Ponhele yaasho, ova li va fula onya omolwetumwalaka olo la popya shi na sha netokolo lehandu laKalunga olo tali ke va hanga. (Mateus 3:7-12) Ovawiliki vomalongelokalunga ovo ve hole oimaliwa ova li tava ka kala va hafa ngeenge Jesus novahongwa vaye ova efa po okuudifa etumwalaka laKalunga. Ovawiliki ovo ova fa omulumenhu oshipuna oo a popiwa mefaneko olo, oo a ti: “Tate Abraham, file nge onghenda, nou tume Lasarus a yaveke omunwe waye momeva a talaleke nge kelaka, osheshi ohandi luluma unene momundilo ou wa hanya.” — Lukas 16:24.

Osho hasho sha li tashi ka ningwa molwaashi ovawiliki vomalongelokalunga vahapu kava li va ninga omalunduluko. Ova li va anya ‘okupwilikina komishangwa daMoses nodOvaprofeti,’ odo da li tadi va kwafele va tambule ko Jesus e li Messias waKalunga nosho yo Ohamba. (Lukas 16:29, 31; Ovagalati 3:24) Kava li yo ve lininipika nokava li va hala okukwafelwa keehepele odo da li da tambula ko Jesus noda hokiwa kuKalunga. Ashike ovahongwa vaJesus kava li ve liyandja ile va efa po oshili opo va hafife ovawiliki vomalongelokalunga ile oku va pa epepelelo. Jesus okwa popya mefaneko laye eendjovo odo “Tate Abraham” a li a lombwela omulumenhu oshipuna, a ti:

“Omumwange, dimbuluka kutya ove owa li u yadi oinima iwa monghalamwenyo yoye, ashike Lasarus okwa kala ta mono oixuna. Ndele paife oku li apa ta hekelekwa, ofimbo ove u li mouyahame. Kakele kaasho, ope na elambo lile pokati ketu nanye, opo ovo ve li kufye va hala okuuya kunye vaha dule oku shi ninga, naavo ve li kunye vaha dule okuuya kufye.” — Lukas 16:25, 26.

Opa li pa pumbiwa okuninga omalunduluko. Opa li pa ningwa omalunduluko e na sha neendodo pokati kovawiliki vomalongelokalunga nosho yo ovalininipiki ovo va li va tambula ko ondjoko yaJesus nova li va tulumukifwa nokupalulwa pamhepo. (Mateus 11:28-30) Omalunduluko oo okwe ke limonikila konima yeemwedi donhumba eshi ehangano lOmhango la pingenwa po kehangano lipe. (Jeremia 31:31-33; Ovakolossi 2:14; Ovaheberi 8:7-13) Osho osha li she limonikila eshi Kalunga a ulika kutya okwa hokwa ovahongwa vaJesus moku va tilila omhepo iyapuki pOpentekoste 33 O.P. ponhele yokutilila Ovafarisai novawiliki vomalongelokalunga.