Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 100

Efaneko li na sha noisilveri omulongo

Efaneko li na sha noisilveri omulongo

LUKAS 19:11-28

  • EFANEKO LAJESUS LI NA SHA NOISILVERI OMULONGO

Nonande Jesus okwa li a finda kuJerusalem, otashi dulika a li natango meumbo laSakeus pamwe novahongwa vaye. Ovahongwa ova li va itavela kutya “Ouhamba waKalunga” owa li tau ka dikwa po diva, na Jesus oye ta ka kala Ohamba. (Lukas 19:11) Kava li va uda ko oshinima osho, ngaashi ashike va li inava uda ko kutya Jesus oku na okufya. Onghee okwa li e va hokololela efaneko opo e va kwafele va mone kutya Ouhamba ou li kokule nokudikwa po.

Okwe va lombwela a ti: “Opa li omulumenhu a dalwa kohamba, nokwa li a ya koshilongo shokokule opo a ka ninge ohamba ndele ta aluka ko.” (Lukas 19:12) Olweendo olo ola li tali ka kwata olule. “Omulumenhu a dalwa kohamba” ota faneke Jesus oo “a ya koshilongo shokokule,” keulu, oko ku na Xe oo a li te ke mu ninga ohamba.

“Omulumenhu a dalwa kohamba,” oo a popiwa mefaneko laJesus, fimbo ina ya, okwa li a ifana ovapiya omulongo, ndele ta pe keshe umwe oshimaliwa shoshisilveri, ndele ta ti kuvo: “Ka landakanifeni oimaliwa ei fiyo ohandi aluka.” (Lukas 19:13) Oimaliwa yoisilveri oya li i na ongushu. Oshimaliwa shoshisilveri oshi fike pondjabi yomulongi womepya yeemwedi nhatu.

Ovahongwa ova li va mona kutya ovo tava faafanifwa novapiya omulongo vomefaneko olo, molwaashi Jesus okwa li e va faafanifa nale novanailonga vomepya. (Mateus 9:35-38) Jesus ka li e va pula va ka teye oilya yo venevene, ndele eteyo olo ola kwatela mo ovahongwa vakwao ovo va li tava ka ya mOuhamba waKalunga. Ovahongwa ova li va longifa oiniwe keshe va li ve na opo va konge ovafyuululi vahapu vOuhamba.

Oshike vali Jesus a holola mefaneko olo? Okwa ti ovanhu vomoshilongo ova li ve “tonde [omulumenhu a dalwa kohamba], nova li va tuma ovatumwa ve ke mu lombwele tava ti, ‘Fye inatu hala omulumenhu ou a ninge ohamba yetu.’” (Lukas 19:14) Ovahongwa ova li ve shi shii kutya Ovajuda inava tambula ko Jesus, navamwe ova li nokuli va hala oku mu dipaa. Konima yefyo laye, naashi a ya meulu, Ovajuda ova li va ulika nghee ve mu tala ko eshi va hepeka ovahongwa vaye. Ovapataneki ovo ova li ve shi ulika kutya inava hala Jesus a ninge Ohamba yavo. — Johannes 19:15, 16; Oilonga 4:13-18; 5:40.

Ongahelipi ovapiya omulongo va li tava ka longifa oimaliwa yavo fiyo osheshi ‘omulumenhu oo a dalwa kohamba’ a aluka a ‘ninga ohamba’? Jesus okwa ti: “Eshi a aluka a ninga ohamba, okwa ifana ovapiya vaye ovo a li a pa oimaliwa opo a tale kutya ova likola shi fike peni. Omupiya wotete okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, moshimaliwa shoye shoshisilveri onda likola mo oisilveri omulongo.’ Okwa tya kuye, ‘Owa ninga nawa omupiya ove muwa. Molwaashi owa ulika oudiinini moinima inininini, oto ningi omupangeli woilando omulongo.’ Omutivali okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, moshimaliwa shoye shoshisilveri onda likola mo oisilveri itano.’ Naao okwe mu lombwela a ti, ‘Naave pangela oilando itano.’” — Lukas 19:15-19.

Ngeenge ovahongwa ova didilike kutya ovo tava faafanifwa novapiya ovo va longifa oiniwe yavo pauyadi opo va mone ovahongwa vahapu vape, otava dulu okukala noushili kutya Jesus ota kala e va hokwa. Otava dulu okukala yo nelineekelo kutya ote ke va pa ondjabi omolwoudiinini wavo. Oshoshili kutya eenghalo, eemhito nokudula kwovahongwa vaJesus okwa yoolokafana. Ashike Jesus, oo a ninga “ohamba,” ota ka dimbuluka nokunangeka noupuna eenghendabala davo doudiinini di na sha nokuninga ovanhu ovahongwa. — Mateus 28:19, 20.

Jesus okwa popya shimwe shi li li pexulilo lefaneko laye, ta ti: “[Omupiya] umwe vali okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, oshimaliwa shoye osho ngaha, onda kala nde shi tonyena moshilapi nonde shi holeka. Onda li nde ku tila molwaashi ove omukwanyanya; oho kufa oinima opo ino tuvikila noho teya apa ino kuna.’ Okwa tya kuye, ‘Ohandi ku tokola omolweendjovo doye omupiya ove mwii. Mbela ino kala u shi shii kutya ame omukwanyanya, handi kufa oinima opo inandi tuvikila nohandi teya apa inandi kuna? Omolwashike oshimaliwa shange ino shi yandja kovalandakanifi opo eshi handi aluka ndi hange kwa wedwa oishoshela?’ Opo nee okwa tya kwaavo va li po, ‘Mu kufeni oshimaliwa shoshisilveri ndele tamu shi yandje kwaao e na oisilveri omulongo.’” — Lukas 19:20-24.

Molwaashi omupiya oo okwa li a dopa okuhapupalifa emona louhamba womwene waye, okwa li a xutwifa omhito yokupangela. Ovayapostoli ova teelela nodjuulufi eshi Jesus ta ka pangela mOuhamba waKalunga. Onghee hano, okutala kwaasho Jesus a popya shi na sha nomupiya waxuuninwa, ova li va didilika kutya ngeenge itava longo noudiinini itava ka ya mo mOuhamba.   

Eendjovo daJesus odi na okukala da li de linyengifa ovahongwa ovadiinini va ninge eenghendabala da mana mo. Okwa xulifa a ti: “Ohandi mu lombwele, keshe ou e na, ota pewa shihapu, ndele ou ehe na sha, nokuli naasho e na ote shi kufwa.” Okwa popya vali shi na sha novatondi vaye ovo inava hala a “ninge ohamba” yavo kutya otava ka dipawa. Opo nee Jesus okwa twikila nolweendo laye lokuJerusalem. — Lukas 19:26-28.