Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 69

Xe yOvajuda okwa li Abraham ile Ondiaboli?

Xe yOvajuda okwa li Abraham ile Ondiaboli?

JOHANNES 8:37-59

  • OVAJUDA OVA LI TAVA TI ABRAHAM OYE XE YAVO

  • JESUS OKWA KALA KO NALE OFIMBO ABRAHAM INA DALWA

Jesus okwa li natango muJerusalem kOshivilo shOmatwali nokwa li a twikila okuhonga oshili ya fimana. Ovajuda vamwe ovo va li poshivilo osho ova ti: “Fye oludalo laAbraham nokatu na efiku twa li ovapika vaumwe.” Jesus okwe va nyamukula a ti: “Ondi shi shii kutya nye oludalo laAbraham. Ndele omwa hala okudipaa nge molwaashi inamu tambula ko ehongo lange. Ohandi popi oinima oyo nda mona eshi nda li puTate, ndele nye ohamu ningi oinima oyo mwa uda kuxo.” — Johannes 8:33, 37, 38.

Oshitwa shaJesus osha li sha yela: Xe yaye okwa li a yooloka ko kuxe yavo. Ovajuda kava li ve udite ko osho Jesus a li a hala okutya, nova li va endulula eendjovo davo tava ti: “Fye tate oAbraham.” (Johannes 8:39; Jesaja 41:8) Vo ove li oludalo laAbraham. Onghee ova li ve udite kutya ove na eitavelo limwe naAbraham, oo a li kaume kaKalunga.

Ashike Jesus okwa li e va nyamukula ta ti: “Ngeno omwa li ovana vaAbraham, ngeno otamu shikula oshihopaenenwa shaye.” Oshoshili kutya omonamati oha hopaenene xe. Okwa weda ko vali a ti: “Ndele paife omwa hala okudipaa nge, ame ou nde mu lombwela oshili oyo nda uda kuKalunga. Abraham ngeno ita ningi oshinima sha tya ngaho.” Opo nee okwa popya oshinima shi limbililika, a ti: “Nye otamu longo oilonga yaxo.” — Johannes 8:39-41.

Ovajuda natango kava li ve udite ko kutya Jesus okwa li ta popi lyelye. Ova li tava ti vo ovana volela, eshi va ti: “Fye inatu dalwa moluhaelo; otu na Tate umwe aeke, Kalunga.” Mbela Kalunga oye a li lelalela Xe yavo? Jesus okwe va nyamukula a ti: “Ngeno Kalunga okwa li oXo, ngeno omu hole nge, osheshi onda dja kuKalunga nondi li apa omolwaye. Inandi uya pahalo lange, ndele oye a tuma nge.” Jesus okwa ti vali: “Inamu hala okutambula ko ehongo lange nomolwaasho muhe udite ko eendjovo dange.” — Johannes 8:41-43.

Jesus okwa li a kendabala oku va lombwela kutya otava ka mona oilanduliko ngeenge inave mu tambula ko. Ashike okwa popya a ti: “Nye omu na xo yeni Ondiaboli, nomwa hala okulonga ehalo laye.” Xe yavo oku na omaukwatya a tya ngahelipi? Jesus okwa popya kombinga yaxe yavo a ti: “Ye omudipai nghee a dja pehovelo, noina diinina oshili.” Okwa weda ko a ti: “Ou womuKalunga oha pwilikine keendjovo daKalunga. Ndele nye ihamu pwilikine molwaashi kamu fi vomuKalunga.” — Johannes 8:44, 47.

Eendjovo odo oda li da handukifa Ovajuda, ndele tava nyamukula tava ti: “Inatu popya sha yuka eshi twa ti, ‘Ove Omusamaria nou na ondemoni’?” Eshi va ifana Jesus “Omusamaria,” ova li va ulika kutya inave mu fimaneka. Ashike Jesus ka li a yandja elitulemo kwaasho va popya, nokwa tya kuvo: “Ame nghi na ondemoni; ohandi fimaneke Tate, ndele nye otamu fifa nge ohoni.” Osho osha li oshinima sha kwata moiti, nosha li shi liwetikile meudaneko laJesus olo tali ti: “Ou ta diinine eendjovo dange ita ka fya nandenande.” Ndele ka li a hala okutya ovayapostoli nosho yo ovo tave mu shikula itava ka fya nandenande. Ponhele yaasho, itava ka mona ehanauno laalushe, sha hala okutya ‘efyo etivali,’ ndele otava ka nyumunwa. — Johannes 8:48-51; Ehololo 21:8.

Ashike Ovajuda ova li va tala ko eendjovo daJesus dongaho, ndele tava ti: “Paife otu wete lela kutya ou na ondemoni. Abraham okwa fya nosho yo ovaprofeti, ndele ove oto ti, ‘Ou ta diinine eendjovo dange ita ka fya nandenande.’ Mbela ou dule tate Abraham oo a fya nale? . . . Oto diladila kutya oove lyelye?” — Johannes 8:52, 53.

Osha yela kutya Jesus okwa li a hala oku va ulikila kutya oye Messias. Ashike ponhele yoku va pa enyamukulo kondadalunde kombinga youdilo waye, okwe va lombwela a ti: “Ngeenge onde lifimanekifa, efimano lange olongaho. Tate oye ta fimanekifa nge, ou tamu ti kutya oye Kalunga keni. Ashike kamu mu shii, ndele ame ondi mu shii. Ngeenge onda ti kandi mu shii, ohandi ningi omunaipupulu ngaashi nye.” — Johannes 8:54, 55.

Opo nee Jesus okwa popya vali shi na sha noshihopaenenwa sha xekulululwa wavo omudiinini, a ti: “Xo Abraham okwa li a teelela nodjuulufi efiku olo nda li handi ke uya; okwe li mona nokwa li a hafa.” Abraham okwa li a itavela meudaneko laKalunga, nokwa li a teelela nodjuulufi efiku olo Messias a li ta ka holoka. Ovajuda kava li va itavela Jesus, nova li va popya tava ti: “Mbela Abraham owe mu mona, ove uhe na natango omido 50?” Jesus okwe va nyamukula a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, fimbo Abraham ina dalwa, ame opo ndi li nale.” Jesus okwa li ta popi kombinga yokukala po kwaye meulu e li omweengeli omunaenghono. — Johannes 8:56-58.

Ovajuda ova li va fula onya eshi Jesus a ti okwa kala ko nale ofimbo Abraham ina dalwa, nova li va hala oku mu dipaa nomamanya. Ashike Jesus okwa li a ya ina ehamekwa nandenande.