Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 70

Jesus ta twikulula omulumenhu oo a dalwa omupofi

Jesus ta twikulula omulumenhu oo a dalwa omupofi

JOHANNES 9:1-18

  • OMULUMENHU A DALWA OMUPOFI A TWIKULULWA

Jesus okwa li natango muJerusalem mefiku lEshabata. Eshi Jesus novahongwa vaye va li tava ende moshilando, ova li va mona omweeheli oo a dalwa omupofi. Opo nee ovahongwa ova pula Jesus tava ti: “Omuhongi, olyelye a nyona opo omulumenhu ou a dalwe omupofi, oye mwene ile ovadali vaye?” — Johannes 9:2.

Nonande ovahongwa ova li ve shii kutya omulumenhu oo ka li ko nale ofimbo ina dalwa, otashi dulika va li tave lipula ngeenge omunhu ota dulu okunyona ofimbo e li medimo. Jesus okwa nyamukula ta ti: “Omulumenhu oo ile ovadali vaye inava nyona, ashike osho osha ningwa opo oilonga yaKalunga i hololwe okupitila muye.” (Johannes 9:3) Onghee omulumenhu oo nosho yo ovadali vaye kava li va nyona opo a dalwe omupofi. Ponhele yaasho, ovanhu aveshe ohava dalwa inava wanenena, tashi dulika nokuli ve li ovapofi, omolwokunyona kwaAdam. Ashike oupofi womulumenhu oo owa li wa pa Jesus omhito yokuulika eenghono daKalunga, ngaashi ashike a li e shi ninga eshi a velula ovanhu.

Jesus okwa li a divilika kutya oilonga oyo oya endelela. Okwa ti: “Otu na okulonga oilonga yaau a tuma nge fimbo omutenya; oufiku otau uya ndele kape na vali omunhu ta dulu okulonga sha. Ofimbo ndi li mounyuni, aame ouyelele wounyuni.” (Johannes 9:4, 5) Jesus okwa li ta ka ya moshovafi omo a li ita ka dula okuninga po sha. Ashike pomhito oyo, okwa li e li odjo youyelele mounyuni.

Ndele mbela Jesus okwa li ngoo a twikulula omulumenhu oo, nongeenge osho, okwa li e shi ninga ngahelipi? Jesus okwa li a fiila omate pedu ndele te a lungu a ninge onhata. Onhata oyo okwe i vaeka pomesho omulumenhu oo, ndele ta ti: “Inda u ke likoshe ketale laSiloa.” (Johannes 9:7) Omulumenhu oo okwa li a dulika. Eshi e likosha, okwa li a twikuluka. Diladila kunghee omulumenhu oo a li a hafa eshi e wete ko.

Ovashiinda nosho yo ovo va li ve shii kutya omulumenhu oo omupofi ova li va kumwa. Ova pula tava ti: “Hano omulumenhu ou haye a li ha kala omutumba ta ehela?” Vamwe ova nyamukula tava ti: “Oye.” Ofimbo vakwao kava li ve shi itavela, ndele tava ti: “Haye, ndele oumwe ashike e mu fa.” Opo nee omulumenhu oo okwa popya ta ti: “Aame.” — Johannes 9:8, 9.

Onghee ove mu pula tava ti: “Osha enda ngahelipi opo u twikuluke?” Okwe va nyamukula a ti: “Omulumenhu umwe ha ifanwa Jesus okwa lunga onhata nokwe i vaeka nge pomesho ndele ta ti, ‘Inda kuSiloa u ke likoshe.’ Opo nee onda ya ndele handi likosho nonda twikuluka.” Ove mu pula tava ti: “Omulumenhu oo oku li peni?” Omulumenhu oo a li omupofi okwa nyamukula a ti: “Nghi shii apa e li.” — Johannes 9:10-12.

Ovanhu ova li va twala omulumenhu oo kOvafarisai, ovo navo vali tave lipula kutya osha enda ngahelipi opo a twikuluke. Okwe va lombwela a ti: “Okwa vaeka nge onhata pomesho nonde likosha ndele handi twikuluka.” Ponhele Ovafarisai va hafele pamwe nomulumenhu oo a twikuluka, ova li va tokola Jesus. Ova ti: “Omulumenhu a tya ngaho ina dja kuKalunga, molwaashi iha diinine Eshabata.” Navamwe ova ti: “Ongahelipi omulumenhu omulunde ta dulu okulonga oikumwifilonga ya tya ngaho?” (Johannes 9:15, 16) Onghee mokati kavo omwa li omashilafano.

Molwaashi opa li omashilafano, ova li va pula omulumenhu oo a li omupofi tava ti: “Ove oto ti ngahelipi kombinga yaye eshi e ku twikulula?” Omulumenhu oo ka li e na omalimbililo kombinga yaJesus, ndele ta nyamukula ta ti: “Omuprofeti.” — Johannes 9:17.

Ovajuda kava li ve shi itavela. Otashi dulika va li tava diladila kutya Jesus nomulumenhu oo ova li va pangela omhangela opo va pukife ovanhu. Ova li va fika pexulifodiladilo kutya ovadali vaye ovo ashike tava dulu oku va lombwela oshili ngeenge okwa dalwa ngoo shili omupofi.