Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 72

Jesus ta tumu ovahongwa 70 va ka udife

Jesus ta tumu ovahongwa 70 va ka udife

LUKAS 10:1-24

  • JESUS TA HOOLOLA OVAHONGWA 70 NOKU VA TUMA VA KA UDIFE

Osha li opexulilo lomudo 32 O.P., nopa hangwa pa pita eedula nhatu lwaapo konima eshi Jesus a ninginifwa. Jesus novahongwa vaye ova hangwa opo va di kOshivilo shOmatwali kuJerusalem. Otashi dulika va li popepi naJerusalem. (Lukas 10:38; Johannes 11:1) Jesus okwa kala oule weemwedi hamano daxuuninwa doukalele waye muJudea ile popepi nomulonga waJordan moshitukulwa shaPerea. Oitukulwa oyo nayo oya li ya pumbwa okuudifilwa.

Konima yOpaasa yomo 30 O.P., Jesus okwa kala ta udifile muJudea nosho yo muSamaria oule weemwedi donhumba. Opo nee pefimbo lOpaasa yomo 31 O.P., Ovajuda muJerusalem ova li va kendabala oku mu dipaa. Jesus okwa kala ta udifa oule wodula netata kolundume laGalilea. Moule wefimbo olo a kala ta udifa, vahapu ova li va ninga ovashikuli vaye. Jesus okwa li a deulila ovayapostoli vaye muGalilea nokwe va pa omalombwelo nghee ve na okuudifa, a ti: “Udifeni tamu ti: ‘Ouhamba womeulu owa ehena popepi.’” (Mateus 10:5-7). Okwa li yo a unganeka oshikonga shokuudifa muJudea.

Jesus okwa li a hoolola ovahongwa 70 noku va tuma oovavali. Osha yela kutya opa li eengudu dovaudifi vOuhamba 35 moshitukulwa omo “oilonga yokuteya [ya li ihapu], ndele ovateyi ovanini.” (Lukas 10:2). Ova li tava ka ya koitukulwa yokokule oko tashi dulika Jesus a li te ke va hanga. Ova li ve na okuvelula ovo tava vele nokuudifa etumwalaka olo Jesus a kala ta udifa.

Ovahongwa ovo kava li ashike tava ka udifila moinagoga. Jesus okwa li e va lombwela va ye komaumbo ovanhu. Okwa ti: “Ngeenge omwa i meumbo lonhumba, tete tyeni: ‘Ombili nai kale meumbo eli.’ Ngeenge ovanhu ove na ombili, ombili oyo mwe va halela nai kale navo.” Ova li ve na etumwalaka la shike? Jesus okwa ti: “Va lombweleni tamu ti: ‘Ouhamba waKalunga owa ehena popepi nanye.’” — Lukas 10:5-9.

Jesus okwa li a pa ovahongwa 70 omalombwelo a faafana naao a li a pa ovayapostoli vaye 12 eshi va li va ka udifa konima yomudo umwe. Okwa li e va londwela kutya haaveshe tave ke va tambula ko. Eenghendabala davo oda li tadi ka longekida ovanamitimadiwa eshi Jesus te ke uya, navahapu otava ka kala va halelela okushakena nOmuhongi nokupwilikina kuye.

Diva konima yaasho, eengudu 35 dovaudifi vOuhamba oda li da alukila kuJesus. Ova li va aluka nehafo, tava ti: “Omwene, nokuli neendemoni oda dulika kufye eshi twa longifa edina loye.” Osho osha li sha hafifa Jesus, ndele ta ti kuvo: “Ondi wete nale Satana a wa meulu a fa oluvadi. Taleni, onde mu pa eenghono dokulyata omayoka neendje.” — Lukas 10:17-19.

Jesus okwa li a shilipaleka ovashikuli vaye kutya otava dulu okufinda omayeleko, oo a fa omayoka neendje. Shikwao vali, ova li ve shii kutya Satana ota ka umbwa mo meulu. Okwa li yo a kwafela ovahongwa 70 va mone kutya oshike sha fimanenena. Jesus okwa ti: “Inamu hafa molwaashi eemhepo da nyata da dulika kunye, ndele hafeni eshi omadina eni a shangelwa meulu.” — Lukas 10:20.

Jesus okwa li a hafa ndele ta hambelele Xe moipafi eshi a longifa ovapiya ovalininipiki monghedi ya tya ngaho. Okwa pungulukila kovahongwa vaye ndele te va lombwele ta ti: “Ava omesho avo e wete oinima ei mu wete otava kala va hafa. Osheshi ohandi mu lombwele, eehamba novaprofeti vahapu ova li va halelela okumona oinima oyo hamu mono, ndele inave i mona, nokuuda oinima oyo hamu udu, ashike inave i uda.” — Lukas 10:23, 24.