Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 71

Ovafarisai tava pula omulumenhu oo a li omupofi

Ovafarisai tava pula omulumenhu oo a li omupofi

JOHANNES 9:19-41

  • OVAFARISAI TAVA PULA OMULUMENHU OO A LI OMUPOFI

  • OVAWILIKI VOMALONGELOKALUNGA OVE LI “OVAPOFI” PAFANEKO

Ovafarisai kava li va itavela kutya Jesus okwa twikulula omulumenhu oo a dalwa omupofi, onghee ova li va pula ovadali vaye. Ovadali ova li ve shii kutya ngeenge ova popi oshili otashi dulika va ‘kondwe mo moshinagoga.’ (Johannes 9:22) Ngeenge ova kondwa mo moshinagoga, ouxupilo wavo otau ka kala u li monghuwo i na onghambe.

Ovafarisai ova li va pula omapulo avali va ti: “Ou oye omonamati weni ou mwa ti okwa li a dalwa omupofi? Osha enda ngahelipi opo a kale e wete ko paife?” Ovadali vaye ova nyamukula va ti: “Oshoshili kutya ou omona wetu nonokutya okwa dalwa omupofi. Ndele katu shi shii kutya osha enda ngahelipi a twikuluke; nokatu shi shii kutya olyelye e mu twikulula.” Nonande omonamati wavo okwa li e va lombwela osho sha ningwa po, ova li va nyamukula nelungi, va ti: “Mu puleni, okwa kula. Na popye ye mwene.” — Johannes 9:19-21.

Opo nee Ovafarisai ova li va ifana vali omulumenhu oo noku mu tilifa kutya ove na omatomheno okutokola Jesus. Ova ti: “Fimaneka Kalunga; otu shi shii kutya omulumenhu oo omulunde.” Opo omulumenhu oo a li omupofi a nyaneke pomutenya osho va tokola, okwa ti: “Ngeenge omulunde, kandi shi shii.” Okwa weda ko vali a ti: “Osho ndi shii osheshi kutya onda li omupofi ndele paife ondi wete ko.” — Johannes 9:24, 25

Ovafarisai natango kava li va mbilipalelwa, onghee ova li va pula va ti: “Okwa ninga po shike? Okwe ku twikulula ngahelipi?” Omulumenhu okwe va nyamukula nouladi a ti: “Onde mu lombwela nale, ndele inamu hala okupwilikina. Omwa hala vali okuuda shike? Hano nanye omwa hala okuninga ovahongwa vaye?” Ovafarisai ova li va handuka, ndele tava ti: “Ove omuhongwa womulumenhu oo, ashike fye ovahongwa vaMoses. Otu shi shii kutya Kalunga okwa popya naMoses, ndele omulumenhu oo katu shi shii kutya okwa dja peni.” — Johannes 9:26-29.

Omulumenhu oo okwa li a popya oshinima shikumwifi, a ti: “Osho oshikumwifi shili eshi omulumenhu oo a twikulula nge, ndele kamu shi shii kutya okwa dja peni.” Opo nee okwa popya vali kombinga yaao Kalunga a hokwa noha udu, a ti: “Otu shi shii kutya Kalunga iha pwilikine omailikano ovalunde, ndele keshe oo he mu tila noha longo ehalo laye, ote mu udu. Okudja nale inatu uda nande omunhu a li a dalwa omupofi ndele ta twikululwa.” Okwa li a fika pexulifodiladilo a ti: “Ngeno okwa li omulumenhu oo ina dja kuKalunga, ngeno ina dula okuninga po sha.” — Johannes 9:30-33.

Ovafarisai kava li tava dulu okupataneka osho omulumenhu oo a popya, ndele tava ti kuye: “Nye amushe omwa dalwa moulunde, ndele paife owa hala oku tu honga?” Opo nee ove mu ta mo moshinagoga. — Johannes 9:34.

Eshi Jesus a uda osho sha ningwa po, okwa ka konga omulumenhu oo ndele te mu pula ta ti: “Ou na ngoo eitavelo mOmona womunhu?” Omulumenhu oo a twikululwa okwa nyamukula a ti: “Omufimanekwa, Omona womunhu olyelye opo ndi mu itavele?” Jesus okwa tya kuye: “Owe mu mona; oye ou to popi naye.” — Johannes 9:35-37.

Omulumenhu oo okwa nyamukula a ti: “Omwene, onde mu itavela.” Okwa li e mu fimaneka mokulinyongamena puye, ndele Jesus ta ti kuye: “Onde uya mounyuni opo ounyuni u tokolwe, opo ovo ihava mono ko va dule okumona ko naavo ve wete ko vaha mone ko.” — Johannes 9:38, 39.

Ovafarisai ovo ova li ve shii kutya kave fi ovapofi. Ongahelipi shi na sha nonghandangala yavo ve li ovawiliki vopamhepo? Ove mu pula va ti: “Mbela nafye ovapofi?” Jesus okwa tya kuvo: “Ngeno nye omwa li ovapofi, ngeno kamu na etimba. Ndele paife otamu ti, ‘Otu wete ko.’ Omatimba eni itaa dimwa po.” (Johannes 9:40, 41) Ngeno kava li ovahongi muIsrael, ngeno oshi shii okuudiwa ko eshi inava tambula ko Jesus e li Messias. Ashike nonande ova li ve shii Omhango, okuhatambula ko kwavo Jesus okwa li enyono la kwata moiti.