Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 67

“Kape na nande omunhu ha popi ngaashi winya”

“Kape na nande omunhu ha popi ngaashi winya”

JOHANNES 7:32-52

  • OVAKELELI VOTEMBELI VA VA TUMWA VA KA KWATE PO JESUS

  • NIKODEMUS TA POPI PONHELE YAJESUS

Jesus okwa hangwa e li natango kuJerusalem kOshivilo shOmatwali. Okwa li a hafa molwaashi ovanhu “vahapu vomongudu oyo ova li ve mu itavela.” Ndele osho osha li sha handukifa ovawiliki vomalongelokalunga. Ova li va tuma ovakeleli votembeli opo ve ke mu kwate po. (Johannes 7:31, 32) Ashike Jesus ka li e va hondama.

Lwanima, Jesus okwa twikila okuhonga moipafi muJerusalem, ta ti: “Ohandi kala nanye okafimbo kanini fimbo inandi shuna kwaau a tuma nge. Otamu ka konga nge, ndele itamu ka mona nge, naako handi i itamu dulu okuuya ko.” (Johannes 7:33, 34) Molwaashi Ovajuda kava li ve udite ko osho Jesus a li ta popi, ova ti: “Omulumenhu ou okwa diladila okuya peni opo tuha dule oku mu mona? Mbela okwa diladila okuya kOvajuda ovo ve lihanena mokati kOvagreka nokuhonga Ovagreka? Okwa hala okutya ngahelipi eshi ta ti, ‘Otamu ka konga nge, ndele itamu ka mona nge, naako handi i itamu dulu okuuya ko’?” (Johannes 7:35, 36) Jesus okwa li ta popi kombinga yefyo laye naashi ta ka nyumukila meulu omo ovatondi vaye itava dulu okuya.

Osha li efiku etiheyali loshivilo osho. Ongula keshe, omupristeri okwa li ha teke omeva metale laSiloa, noku a tila shi opo a kungulukile koaltari yotembeli. Osho osha li tashi dimbulukifa ovanhu osho Jesus a popya a ti: “Ngeenge oku na ou a fya enota, ne uye kwaame a nwe omeva. Keshe ou ta itavele nge, ngaashi omushangwa wa ti: ‘Meni laye otamu ka kala omeva e na omwenyo taa kunguluka.’” — Johannes 7:37, 38.

Jesus okwa li ta popi osho tashi ka ningilwa ovahongwa vaye ovo va vaekwa nomhepo iyapuki noku ka kala nomwenyo meulu. Ova li va vaekwa konima yefyo laye. Mefiku lOpentekoste oyo ya ka shikula ko, omeva e na omwenyo okwa li a hovela okukunguluka eshi ovahongwa ovo va vaekwa nomhepo iyapuki va hovela okuudifila ovanhu.

Vamwe ova li va nyamukula Jesus va ti: “Oshili ou Omuprofeti.” Vamwe vali ova ti: “Ou oye Kristus.” Ndele vakwao ova ti: “Mbela Kristus ota di ngoo muGalilea? Hano omushangwa inau tya kutya Kristus ota ka dja moludalo laDavid nosho yo muBetlehem, momukunda omo mwa li David?” — Johannes 7:40-42.

Ongudu yovanhu oya li ya tukauka. Nonande vamwe ova li va hala okukwata po Jesus, kape na oo a li a dula oku shi ninga. Eshi ovakeleli votembeli va li va shuna kovawiliki vomalongelokalunga ovo aveke, ovapristeri ovakulunhu nOvafarisai ove va pula va ti: “Omolwashike inamu mu eta oku?” Ovakeleli ovo ova nyamukula tava ti: “Kape na nande omunhu ha popi ngaashi winya.” Ovafarisai ova ti: “Hano nanye omwa pukifwa? Ope na tuu nande omupangeli umwe ile Omufarisai e mu itavela? Ovanhu ava vehe shii Omhango ova fingwa.” — Johannes 7:45-49.

Nikodemus, oo a li Omufarisai nosho yo oshilyo shOmhangu yoPombada yOvajuda, okwa li a popila ko Jesus. Omido mbali netata da pita, okwa li a ya kuJesus noku mu ulikila kutya oku na eitavelo muye. Okwa tya kuvo: “Mbela pamhango yetu fimbo inatu tokola omunhu ihatu mu pula tete opo tu shiive osho a longa?” Ova li ve mu nyamukula ngahelipi? Ova ti: “Hano naave ku fi Omugalilea? Ka konge mOmishangwa u mone kutya muGalilea itamu di nande omuprofeti.” — Johannes 7:51, 52.

Omishangwa inadi popya kondadalunde kutya omuprofeti ota ka dja muGalilea. Ndele oda popya Kristus a fa omo a li ta ka dja; oda xungunganeka kutya “ouyelele” otau ka monika ‘muGalilea omo mwa kala ovanailongo.’ (Jesaja 9:1, 2; Mateus 4:13-17) Ngaashi sha xunganekwa, Jesus okwa ka dalelwa muBetlehem noku li oludalo laDavid. Nonande Ovafarisai ova li ve shii oshinima osho, ova li va tandavelifa oipupulu kombinga yaJesus.