Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 81

Jesus okwa hangana naxe, ndele ke fi kalunga

Jesus okwa hangana naxe, ndele ke fi kalunga

JOHANNES 10:22-42

  • “AME NATATE OTWA HANGANA”

  • JESUS OKWA ANYA OKWIIFANWA KALUNGA

Jesus okwa li a ya koshivilo shokudimbuluka eyapulo lotembeli muJerusalem. Oshivilo osho osha li hashi ningwa okudimbuluka eyapulululo lotembeli. Efelemido nasha la tetekela, ohamba yaSiria, Antiochus omutine Epiphanes, oya li ya tungila oaltari koaltari inene motembeli yaKalunga. Lwanima, ovanamati vomupristeri Omujuda ova li va kwata ko Jerusalem nokuyapululula otembeli yaJehova. Okudja opo, oshivilo osho osha ka kala hashi dimbulukiwa mo 25 Kislev, oo tau tu kumwe naNovemba lwopexulilo nosho yo naDesemba lwopehovelo elela omudo keshe.

Osha li efimbo lokufu, pefimbo loutalala wamemememe. Jesus okwa li ta ende motembeli momukala waSalomo. Ovajuda ova li ve mu dingilila tava ti: “Omolwashike ito tu kufa momalimbililo? Ngeenge oove Kristus, tu lombwela.” (Johannes 10:22-24) Jesus okwa li e va nyamukula ngahelipi? Okwe va nyamukula a ti: “Onde mu lombwela, ndele inamu itavela.” Jesus ka li e va lombwela odikilila kutya oye Kristus, ngaashi a li a lombwela omukainhu Omusamaria pondungu. (Johannes 4:25, 26) Okwa li e liholola eshi a ti: “Fimbo Abraham ina dalwa, ame opo ndi li nale.” — Johannes 8:58.

Jesus okwa li a hala ovanhu va yelekanife oilonga yaye noinima oyo ya xunganekwa nale shi na sha naye, opo va fike pexulifodiladilo kuvo vene kutya oye Kristus. Nomolwaasho pomhito imwe a li a lombwela ovahongwa vaye vaha lombwele nande oumwe kutya oye Messias. Ashike pomhito oyo okwa li a lombwela Ovajuda ovo a ti: “Oilonga oyo handi longo medina laTate oyo tai hepaulula nge. Ndele nye itamu itavele.” — Johannes 10:25, 26.

Omolwashike inava itavela kutya Jesus oye Kristus? Okwa ti: “Nye itamu itavele, molwaashi kamu fi eedi dange. Eedi dange ohadi udu ondaka yange, naame ondi di shii nohadi shikula nge. Ohandi di pe omwenyo waalushe, noitadi ka kana nandenande, nokape na ou te ke di vakula mo meke lange. Eedi odo Tate a pa nge oda fimanenena di dule oinima aishe.” Jesus okwe va lombwela ekwatafano lopofingo olo e na naXe, a ti: “Ame naTate otwa hangana.” (Johannes 10:26-30) Pefimbo opo, Jesus okwa li kombada yedu na Xe okwa li meulu, onghee osho inashi hala kutya ye naXe omunhu umwe. Ponhele yaasho, ove na elalakano limwe nova hangana.

Eendjovo daJesus oda li da handukifa Ovajuda nova li va kufa vali omamanya ve mu dipae. Ashike osho kasha li sha tilifa Jesus. Okwa popya a ti: “Onde mu ulikila oilonga ihapu iwa ya dja kuTate. Omolwashike mwa hala okudenga nge nomamanya eshi nda longa oilonga oyo?” Ovajuda ove mu nyamukula tava ti: “Itatu ku denge nomamanya molwaashi wa longa oilonga iwa, ndele omolwaashi to sheke; osheshi . . . oto liningi kalunga.” (Johannes 10:31-33) Jesus ka li a popya kutya oye kalunga, ndele omolwashike a li a lundilwa?

Jesus okwa popya kutya oku na eenghono odo Ovajuda va itavela kutya oKalunga aeke e di na. Pashihopaenenwa, shi na sha ‘needi,’ okwa ti: “Ohandi di pe omwenyo waalushe,” osho ovanhu itava dulu okuninga. (Johannes 10:28) Ovajuda ova li tava pataneke oushili oo Jesus a popya kutya oku na eenghono e di pewa kuXe.

Opo Jesus a nyaneke pomutenya oipupulu yavo, okwe va pula a ti: “MOmhango yeni [mEpsalme 82:6] hano inamu shangwa taku ti, ‘Ame onda ti: “Onye ookalunga’”? Ngeenge Kalunga okwa ifana ovo va tokolwa keendjovo daye “ookalunga,” . . . omolwashike ame ou nda yapulwa kuTate nonde uya mounyuni tamu ti, ‘Ohandi sheke’ eshi handi ti, ‘Ame Omona waKalunga’?” — Johannes 10:34-36.

Omishangwa oda ifana nokuli ovapanguli ovo ihava tokola pauyuki “ookalunga.” Omolwashike Ovajuda va li va tokola Jesus eshi a ti, “Ame Omona waKalunga”? Okwa li a popya osho tashi dulu oku va tomha a ti: “Ngeenge itandi longo oilonga yaTate, inamu itavela nge. Ndele ngeenge ohandi i longo, nonande itamu itavele nge, itaveleni oilonga opo mu shiive nomu kale mu shii kutya Tate oku na ekwatafano naame, nonokutya naame ondi na ekwatafano naTate.” — Johannes 10:37, 38.

Ovajuda ova li tava kendabala vali okukwata po Jesus, ashike natango okwa li a dja mo moshilando. Okwa li a dja mo muJerusalem ndele ta tauluka omulonga waJordan, oko Johannes a hovela okuningifa hanga oule womido nhee da pita. Oshitukulwa osho kasha li kokule nolukadi lefuta laGalilea.

Ongudu yovanhu oya li ye uya kuJesus tai ti: “Johannes ina longa nande oshikumwifilonga shimwe, ashike ashishe osho a popya shi na sha nomulumenhu ou oshoshili.” (Johannes 10:41) Opo nee Ovajuda vahapu ova li va itavela Jesus.