Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 77

Jesus ta yandje omayele kombinga yomaliko

Jesus ta yandje omayele kombinga yomaliko

LUKAS 12:1-34

  • EFANEKO LI NA SHA NOMULUMENHU OSHIPUNA

  • JESUS TA POPI KOMBINGA YOMAKOLA NOSHO YO EENGALA

  • ‘OKANGUDU KANINI’ TAKA KA KALA MOUHAMBA

Eshi Jesus a li keumbo lOmufarisai, ovanhu omayovi ova li ve mu teelela pondje, ngaashi ashike ovanhu vamwe muGalilea va li va ninga. (Markus 1:33; 2:2; 3:9) Ovanhu muJudea ova li va halelela oku mu mona nokuuda kuye, nova li va ulika oikala ya yooloka ko kwaayo yOvafarisai.

Osho Jesus a popya osha li shi na eityo kovahongwa vaye, a ti: “Pashukileni efulika lOvafarisai, sha hala okutya oihelele yavo.” Jesus okwa hangwa nale a yandja elondwelo olo, ndele osho a li a mona eshi a li ta li nOvafarisai osha li sha yandja oumbangi kutya elondwelo olo ola kwata moiti. (Lukas 12:1; Markus 8:15) Ovafarisai ova li tava kendabala okuholeka oukolokoshi wavo va fa ngeno ihava ningi oinima oyo, ashike ova li va nyika oshiponga noihelele yavo oya li ya pumbwa okunyanekwa pomutenya. Jesus okwa ti: “Kaku na osho sha tuvikwa itashi ka hololwa, nokaku na oshiholekwa itashi ka shiivika.” — Lukas 12:2.

Otashi dulika Ovajuda ovo va li inava uda kombinga yaye eshi a li ta hongo muGalilea, va li ve mu ngudumanena. Nomolwaasho a li a endulula oitwa ya fimana oyo a li a popya nale. Okwa li a ladipika ovapwilikini a ti: “Inamu tila ovo tava dipaa olutu ndele kave na vali eshi tava dulu okuninga po.” (Lukas 12:4) Ngaashi ha ningi shito, okwa li a lombwela ovashikuli vaye va kale ve na elineekelo kutya Kalunga ote va file oshisho. Ova li yo ve na okutambula ko Omona womunhu nokukala ve na oushili kutya Kalunga ote ke va kwafela. — Mateus 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Omulumenhu umwe oo a li mokati keemhunga odo okwa popya omaliudo aye, a ti: “Muhongi, lombwela omumwamememati tu tukule naye efyuululo.” (Lukas 12:13) Omhango oya li ya popya kutya omumati woshiveli okwa li e na okumona oitukulwa ivali yefyuululo, nomolwaasho kapa li pe na okukala eenhamanana. (Deuteronomion 21:17) Otashi dulika omulumenhu oo a li a hala oinima ihapu shi dulife pwaasho a li e na okupewa. Jesus okwa li a anya okukufa ombinga moshinima osho. Okwa pula omulumenhu oo a ti: “Mulumenhu ove, olyelye a tula nge po ndi ninge omutokoli ile omutukuli wefyuululo leni nye vavali?” — Lukas 12:14.

Opo nee Jesus okwa yandja elondwelo kwaaveshe, a ti: “Kaleni oupafi nokulungamena olwisho keshe, osheshi nonande omunhu oku kale e na eliko lihapu, halo tali mu kaleke nomwenyo.” (Lukas 12:15) Nonande omunhu oku na oinima ihapu yopamaliko, oku na okufya nokufiya po oinima aishe oyo. Jesus okwa li a divilika oshitwa osho eshi a yandja efaneko olo lipu okudimbulukiwa, olo tali ulike yo kutya osha fimana okuliningila edina liwa naKalunga, a ti:

“Opa li omulumenhu umwe oshipuna oo a li e na epya la dala nawa. Opo nee okwa hovela okulipopila ta ti: ‘Ondi na okuninga po shike shi na sha noilikolomwa yange, osheshi kandi na apa handi i tula?’ Okwa ti, ‘Ohandi ningi ngaha: Ohandi hanauna po omaanda ange, handi tungu amwe manene, ndele handi tuvikile mo oilya noinima yange aishe. Opo nee onde lipopila nda ti: “Owa tuvikililwa oinima ihapu notai kwata omido dihapu; onghee ino lipula nasha, lya, nwa nokuhafela onghalamwenyo.”’ Ndele Kalunga okwa tya kuye, ‘Elai ove, omwenyo woye oto u kufwa oufiku wonena. Mbela oinima oyo wa tuvikila otai ningi yalyelye?’ Osho osho tashi ningilwa omunhu oo te lituvikilile emona, ashike ke na emona kuKalunga.” — Lukas 12:16-21.

Ovahongwa vaJesus nosho yo vamwe ovo va li ve uya okupwilikina kuye ova li tava dulu okuwila momwiyo wokulalakanena omaliko. Oisho yonghalamwenyo oya li yo tai dulu oku va ningifa vaha longele Jehova. Jesus okwa li a endulula omayele oo a li a yandja pa pita odula netata mEudifo laye lokOmhunda, a ti:

“Inamu kala mu noshisho shi na sha nokukalamwenyo kweni kutya otamu li shike ile kutya otamu djala shike. . . . Taleni komakola: Ihaa kunu noihaa teya; kae na omaanda, ashike Kalunga ohe a palula. Mbela inamu fimana unene mu dule oudila? . . . Taleni nghee eengala hadi kulu: Ihadi hodile noihadi hondjo, ndele ohandi mu lombwele, nokuli naSalomo moshinge shaye ashishe ka djalele ngaashi imwe yomudo. . . . Inamu kala mwa pitifa komesho okukonga osho tamu li naasho tamu nu, noinamu kala mu na oshisho sha pitilila. . . . Ndele Xo yeni oku shi shii kutya omwa pumbwa oinima oyo. . . . Kaleni nokukonga Ouhamba waye, opo nee otamu wedelwa ko oinima oyo.” — Lukas 12:22-31; Mateus 6:25-33.

Oolyelye tava ka konga Ouhamba waKalunga? Jesus okwa popya kutya ‘okangudu kanini’ kovanhu ovadiinini oko taka ka konga Ouhamba. Lwanima, ova ka popiwa kutya ove li 144 000. Oshike she va tuvikililwa? Jesus okwe va shilipaleka a ti: “Xo okwa halelela oku mu pa Ouhamba.” Ihava yandje elitulemo komamona okombada yedu, oko ku na eembudi hadi vake. Ndele ponhele yaasho, ohava yandje elitulemo kemona “lomeulu olo itali xulu po,” omo tava ka pangela pamwe naKristus? — Lukas 12:32-34.