Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITUKULWA 4

Oukalele waJesus eshi a shuna vali kuJudea

“Indileni mwene weteyo a tume ovateyi keteyo laye.” — Lukas 10:2

Oukalele waJesus eshi a shuna vali kuJudea

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 66

Jesus e li muJerusalem kOshivilo shOmatwali

Oshike sha li sha ningifa ovanhu ovo va li tava pwilikine kuJesus va itavele kutya oku na ondemoni?

ETUKULWA 67

“Kape na nande omunhu ha popi ngaashi winya”

Omhangu yopombada yOvajuda aishe oya li tai pataneke Jesus, kakele ashike kOmufarisai Nikodemus oo a li mu popila.

ETUKULWA 68

Omona waKalunga oye “ouyelele wounyuni”

Jesus okwa ti oshili “otai ke mu mangulula.” Otai ke mu mangulula koshike?

ETUKULWA 69

Xe yOvajuda okwa li Abraham ile Ondiaboli?

Jesus ta popi nghee to dulu okudidilika mo ovana vaAbraham, mwa kwatelwa Xe yavo.

ETUKULWA 70

Jesus ta twikulula omulumenhu oo a dalwa omupofi

Ovahongwa ova pula kutya omolwashike omulumenhu oo dalwa omupofi. Mbela okwa nyona? Mbela ovadali vaye ovo va nyona? Ovanhu ova li va limbililwa eshi Jesus e mu twikulula.

ETUKULWA 71

Ovafarisai tava pula omulumenhu oo a li omupofi

Osho omulumenhu oo a li omupofi a popya osha li sha handukifa Ovafarisai. Ngaashi ashike ovadali vaye va li va tila, Ovafarisai ova li ve mu konda mo moshinagoga.

ETUKULWA 72

Jesus ta tumu ovahongwa 70 va ka udife

Jesus ta tumu ovahongwa 70 va ka udife etumwalaka lOuhamba muJudea, ve li oovavali. Ovahongwa ova li tava ka udifila momaumbo ile omoinagoga?

ETUKULWA 73

Omusamaria ta ulike kutya olyelye naanaa omukwetu

Jesus okwa longifa ngahelipi efaneko lOmusamaria omunanghenda opo a honge oshilihongomwa sha fimana?

ETUKULWA 74

Osho hatu lihongo mokuyakula vamwe nomokwiilikana

Jesus ta talele po Marta naMaria keumbo lavo. Okwe va honga shike shi na sha nokuyakula? Nolwanima oshike osho a ka honga ovahongwa vaye shi na sha nokwiilikana?

ETUKULWA 75

Jesus ta holola odjo yehafo lashili

Jesus ta lombwele ovapataneki vaye kombinga ‘yeenghono daKalunga’ nanghee Ouhamba waKalunga we va finda. Jesus ta lombwele ovanhu nghee tava dulu okumona ehafo lashili.

ETUKULWA 76

Jesus ta li pamwe nOmufarisai

Jesus okwa nyaneka pomutenya oihelele yOvafarisai nosho yo yovanongo vomishangwa. Ova ningifa ovanhu va humbate omitengi dilipi didjuu?

ETUKULWA 77

Jesus ta yandje omayele kombinga yomaliko

Jesus okwa yandja efaneko li na sha nomulumenhu oshipuna oo e litungila omaanda manene. Omayele elipi a divilika anghee sha nyika oshiponga okulalakanena omaliko?

ETUKULWA 78

Omupiya omudiinini nomunaendunge na kale e lilongekida

Jesus okwa li e na ko nasha nekwatafano laye naKalunga. Omupiya omudiinini nomunaendunge oku na oshinakuwanifwa shashike? Omolwashike omayele e na sha ‘nokulilongekida’ a fimana?

ETUKULWA 79

Ova taalela ehanauno

Jesus okwa ti ngeenge ovo ta kwafele inava hala okulidilulula otava ka hanaunwa po. Mbela ove lihonga ngoo oshilihongomwa sha fimana osho Jesus a li ta kendabala oku va honga shi na sha nekwatafano lavo naKalunga?

ETUKULWA 80

Omufita muwa nosho yo oshiunda sheedi

Ekwatafano olo li li pokati komufita nosho yo eedi daye ola ulika nghee Jesus ha kala e uditile ovahongwa vaye. Mbela ova li ngoo tava ka pwilikina osho ta hongo noku mu shikula?

ETUKULWA 81

Jesus okwa hangana naxe, ndele ke fi kalunga

Ovapataneki vamwe vaKristus ova li ve mu lundila kutya ote liti kutya oku fike pamwe naKalunga. Ongahelipi a li a nyaneka pomutenya oipupulu yavo?