Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 61

Jesus ta velula omumati oo e na ondemoni

Jesus ta velula omumati oo e na ondemoni

MATEUS 17:14-20 MARKUS 9:14-29 LUKAS 9:37-43

  • OSHA PULA EITAVELO LA PAMA OPO OMUMATI OO E NA ONDEMONI A VELUKE

Jesus, Petrus, Jakob naJohannes ova li va shakeneka ongudu yovanhu eshi va londoloka komhunda, ashike opa li sha sha puka. Ovanongo vomishangwa ova li va dingilila ovahongwa, tave va twifa eemhata. Ovanhu ova li va kumwa eshi va mona Jesus, nova li va tondokela kuye opo ve ke mu popife. Okwe va pula a ti: “Otamu tu eemhata navo kombinga yashike?” — Markus 9:16.

Umwe womongudu oyo okwa li a twila Jesus eengolo, ndele ta ti: “Omuhongi, onde ku etela omonamati wange molwaashi oku na omhepo ya nyata ye mu fitika ondaka. Shimha ye mu kwata, ohai mu nate po ndele ta tutumike onhutu kokanya nokulikwesha komayoo, noha kanifa eenghono. Onda pula ovahongwa voye ve i te mo, ashike ova nyengwa.” — Markus 9:17, 18.

Ovanongo vomishangwa ova li tava sheke ovahongwa eshi va nyengwa okuvelula omumati oo. Ponhele yokunyamukula xe yomumati oo a li ta ehama, Jesus okwa li a lombwela ongudu yovanhu a ti: “Epupi eli lihe na eitavelo nola nyonauka, fiyo onaini ndi na okukala nanye? Ondi na oku mu lididimikila fiyo onaini?” Eendjovo odo oda li da yukilila ovanongo vomishangwa ovo va kala tava ningile ovahongwa oinima ihafele eshi aha li po. Onghee okwa tala kuxe yokaana , ndele ta ti: “Mu eteni oku kwaame.” — Mateus 17:17.

Eshi omumati a li pokufika kuJesus, ondemoni oyo ya li muye oya li ye mu denga pedu. Okwa kala ta alangata a tutumika onhutu kokanya. Jesus okwa pula xe yomumati a ti: “Okwa kala ha ningi ngaho oule wefimbo li fike peni?” Xe okwa ti: “Okudja kounona waye. Luhapu ohai mu undulile momundilo nosho yo momeva opo i mu dipae. Ndele ngeenge oto dulu okuninga po sha, tu kenukila nou tu kwafele.” — Markus 9:21, 22.

Xe yomumati okwa li a wililwa po, molwaashi ovahongwa vaJesus kava li va dula oku mu kwafela. Jesus okwa li a shilipaleka xe yomumati oo, a ti: “Omolwashike to ti kutya ‘Ngeenge oto dulu’? Osheshi oo e na eitavelo ota dulu okuninga keshe shimwe.” Xe yaye okwa ingida diva mokule ta ti: “Ondi na eitavelo! Kwafele nge u pameke eitavelo lange.” — Markus 9:23, 24.

Jesus okwa li a mona ongudu yovanhu tai tondoka ya finda kuye. Eshi ovanhu aveshe va li tave mu tale, okwa hanyena ondemoni ndele ta ti: “Omhepo ove ho ningifa omunhu aha popye nokuha ude ko, ohandi ku lombwele, dja mo muye ndele ino alukila mo vali nandenande!” Ondemoni oya li ya dja mo muye noya li ya ningifa omumati a ingide noku kakame neenghono. Omumati okwa li ta monika a fa a fya. Eshi ovanhu vahapu ve shi mona, ova ti: “Okwa fya.” (Markus 9:25, 26) Jesus a kwata eke laye, okwa penduka “nokwa veluka pefimbo opo tuu opo.” (Mateus 17:18) Oshi shii okuudiwa ko eshi ovanhu va li va kuminwa osho Jesus a li a ninga.

Eshi Jesus a li a tuma ovahongwa vaye va ka udife oshikando shotete, ova li va dula okuta mo eendemoni. Ashike pomhito oyo eshi e uya meumbo limwe ove mu pula va ti: “Omolwashike inatu dula oku i ta mo?” Jesus okwa li e va yelifila kutya omolwaashi kava li ve na eitavelo, a ti: “Eendemoni doludi olo ohadi tewa mo ashike keilikano.” (Markus 9:28, 29) Ova li va pumbwa okupameka eitavelo lavo nosho yo okwiilikana va pewe eenghono kuKalunga opo va dule okuta mo ondemoni.

Jesus okwa popya a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, ngeno omwa li mu na eitavelo li fike pombuto yoshinapi, ngeno otamu dulu okulombwela omhunda ei, ‘Lunduluka po apa u ye kwinya,’ ndele yo tai lunduluka po; nokape na eshi tashi mu nyenge.” (Mateus 17:20) Osho otashi ulike kutya eitavelo ola fimana.

Omainda nosho omaupyakadi otaa dulu okuya moshipala okulongela kwetu Jehova, notashi dulika taa monika a fa itaa dulu okudja po ngaashi omhunda. Ashike ngeenge otwa kala tu na eitavelo, ohatu dulu okufinda omandangalati oo e li ngaashi omhunda yopafaneko.