Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 24

Jesus ta tamununa mo oukalele waye muGalilea

Jesus ta tamununa mo oukalele waye muGalilea

MATEUS 4:23-25 MARKUS 1:35-39 LUKAS 4:42, 43

  • OLWEENDO LAJESUS PAMWE NOVAHONGWA VAYE VANE MUGALILEA

  • OILONGA YAYE NOSHO YO OKUUDIFA KWAYE OYA LI YA SHIVIIKA APESHE

Osha li efiku le lipyakidila neenghono eshi Jesus novahongwa vaye vane va li muKapernaum. Konguloshi, ovanhu vomuKapernaum ova li va eta ovanaudu kuJesus opo e va velule. Jesus ka li naanaa ha mono efimbo lokulikalela.

Efikulimwe ongula inene, fimbo eluwa inali tenda, Jesus okwa penduka nokwa ya pondje, ndele ta i konhele ye likalela. Okwa li a mona onhele ye likalela opo a dule okwiilikana kuXe meholeko. Ashike ka li a dula okukala oye aeke efimbo lile. Eshi va mona kutya ke po puvo “Simon naavo va li pamwe naye” ove ke mu konga. Otashi dulika Petrus oye a li ta kwatele komesho olweendo molwaashi Jesus okwa li e li keumbo lavo. — Markus 1:36; Lukas 4:38.

Eshi va mona Jesus, Petrus okwa tya kuye: “Ovanhu aveshe otave ku kongo.” (Markus 1:37) Ovanhu vomuKapernaum ova li va hala Jesus a kale po. Ova li va pandula osho Jesus a ninga, noka va li ‘va hala a dje po puvo.’ (Lukas 4:42) Ndele mbela oshinakuwanifwa shaJesus shokuuya kombada yedu osha li ashike okuvelula pashikumwifilonga? Mbela okwa li ashike e na okukala moshitukulwa osho? Jesus okwa popya shike kombinga yaasho?

Jesus okwa nyamukula ovahongwa vaye ta ti: “Tu yeni pamwe pe lili, moitukulwa oyo i li popepi opo yo ndi ka udifile ko, osheshi osho nda endela.” Ashike Jesus okwa li yo a lombwela ovanhu ovo va li va hala a kale po a ti: “Ondi na yo okuudifila oilando imwe onghundana iwa yOuhamba waKalunga, molwaashi eshi osho nda tuminwa.” — Markus 1:38; Lukas 4:43.

Etomheno la fimana eshi Jesus e uyile kombada yedu, olo okuudifa kombinga yOuhamba waKalunga. Ouhamba oo otau ka yapulifa edina laXe noku ka xulifa po omaupyakadi aeshe. Jesus okwa ulika kutya okwa tumwa kuKalunga, naasho okwe shi ulika moikumwifilonga oyo a longa. Sha faafana, omafelemido a ya, Moses okwa li a longa oilonga ididilikwedi opo a ulike kutya okwa tumwa kuKalunga. — Exodus 4:1-9, 30, 31.

Jesus okwa li a dja mo muKapernaum a ka udife moilando imwe, pamwe novahongwa vaye vane. Ovahongwa ovo vane ovo, Petrus nomumwaina Andreas nosho yo Johannes nomumwaina Jakob. Oshivike osho sha tetekela, Jesus ovo a li a shiva tete va ninge ovaendi pamwe naye.

Olweendo laJesus novahongwa vaye vane muGalilea ola li litunhula neenghono. Ashike eendjovo di na sha naJesus oda li da udika keshe pamwe noda tandavela. “Ovanhu vomuSiria ashishe,” vomoitukulwa yoilando omulongo oyo hai ifanwa Dekapolis nosho yo kombinga ikwao yomulonga waJordan, ova li va uda kombinga yaye. (Mateus 4:24, 25) Eengudu dinene da dja koitukulwa oyo nosho yo kuJudea, oda li da shikula Jesus novahongwa vaye. Vahapu ova li va eta ovo va li va pumbwa okuvelulwa. Ashike Jesus ka li e va udifa nai, ponhele yaasho, okwa li a velula ovo va li tava vele nokwa ta mo eemhepo da nyata mwaavo va li ve na eendemoni.