Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 49

Jesus ta udifa muGalilea nokudeula ovayapostoli

Jesus ta udifa muGalilea nokudeula ovayapostoli

MATEUS 9:35–10:15 MARKUS 6:6-11 LUKAS 9:1-5

  • JESUS TA UDIFA VALI MUGALILEA

  • TA TUMU OVAYAPOSTOLI VA KA UDIFE

Jesus okwa kala ta udifa noudiinini oule womido mbali. Olo halo la li efimbo laJesus lokufuda po. Ponhele yaasho, okwa li a tamununa mo oukalele waye moku ka udifila “oilando nomikunda adishe [domuGalilea], ta hongo meeshinagoga davo, ta udifa onghundana iwa yOuhamba nokuvelula omikifi nomaunghundi aeshe.” (Mateus 9:35) Osho a li a mona osha li she mu tomha kutya ope na omhumbwe yokutamununa mo oilonga yokuudifa. Ongahelipi a li ta ka wanifa po oilonga oyo?

Eshi Jesus a kala ta udifa, okwa li a mona ovanhu ovo va pumbwa ekwafo lopamhepo nosho yo ehekeleko. Ova li va fa eedi dihe na omufita, da hepekwa noda ekelwashi. Okwa li e va kenukila, ndele ta lombwele ovahongwa vaye ta ti: “Oilonga yokuteya oihapu, ndele ovateyi ovanini. Onghee hano, indileni Mwene weteyo a tume ovateyi keteyo laye.” — Mateus 9:37, 38.

Jesus okwa li e shii osho tashi dulu oku va kwafela. Okwa ifana ovayapostoli 12 noku va tukula oovavali, nokungaho opa li eengudu hamano dovaudifi. Okwa li e va pa omalombwelo a yela, eshi a ti: “Inamu ya kovanhu vomoiwana imwe, noinamu ya nande omoshilando shimwe shomuSamaria. Ndele ponhele yaasho, indeni ashike mu ka konge eedi odo da kana domeumbo laIsrael. Eshi tamu i, udifeni tamu ti: ‘Ouhamba womeulu owa ehena popepi.’” — Mateus 10:5-7.

Ouhamba oo va li ve na oku ka udifa oyoo Jesus a popya meilikano olo li shiivike nawa. ‘Ouhamba owa ehena popepi’ meityo olo kutya Kalunga okwa nangeka po ohamba, Jesus Kristus. Oshike osho tashi ulike kutya ovahongwa vaJesus ove lile po shili Ouhamba waKalunga? Jesus okwa li e va pa eenghono dokuvelula omikifi nosho yo dokunyumuna ovafi nopehe na okufutwa. Ongahelipi ovayapostoli vali tava dulu okufila oshisho eemhumbwe davo dakeshe efiku, ngaashi oikulya?

Jesus okwa li a lombwela ovahongwa vaye vaha ye nasha eshi tava ka udifa. Kave na okulongela oshingoli, oshisilveri ile ongopolo meendjato davo. Kava li ve na okuya nondjato yoikulya molweendo, ile oikutu ivali, ile eenghaku. Omolwashike mbela? Jesus okwa li e va shilipaleka a ti: “Omulongi okwa wana okupewa oikulya.” (Mateus 10:10) Ovanhu ovo va li tava ka tambula ko etumwalaka lavo ovo tava ka fila oshisho eemhumbwe dovahongwa. Jesus okwa ti: “Shimha mwa tambulwa meumbo lonhumba, kaleni hamu di omo fiyo osheshi mwa dja mo moshitukulwa osho.” — Markus 6:10.

Jesus okwa li yo e va pa omalombwelo a nghee ve na okupopya novaneumbo shi na sha netumwalaka lOuhamba, eshi a ti: “Ngeenge tamu i meumbo, popifeni ovaneumbo. Ndele ngeenge ovaneumbo ove mu tambula, ombili yeni nai kale navo, ashike ngeenge inave mu tambula, shuneni nombili yeni. Ngeenge kape na oo e mu tambula ile a pwilikina keendjovo deni, djei mo meumbo olo ile moshilando osho, nokupupula ondwi keemhadi deni.” — Mateus 10:12-14.

Otashi dulika oshilando ashishe ile omukunda aushe uha tambule ko etumwalaka olo. Oshilando ile omukunda owa li tau ka ningilwa shike? Jesus okwa ti kutya otau ka tokolwa. Okwa popya a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, ehandukilo loshilando osho mEfiku lEtokolo otali ka kala linene li dulife laSodom naGomorra.” — Mateus 10:15.