Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 31

Ovahongwa vaJesus tava pweya oilya mefiku lEshabata

Ovahongwa vaJesus tava pweya oilya mefiku lEshabata

MATEUS 12:1-8 MARKUS 2:23-28 LUKAS 6:1-5

  • OVAHONGWA VAJESUS TAVA PWEYA OILYA MEFIKU LESHABATA

  • JESUS OYE “OMWENE WESHABATA”

Jesus novahongwa vaye ova li tava ende va yuka kolundume laGalilea. Nopefimbo olo, oilya momapya oya li ya pya. Ovahongwa vaJesus ova li va fya ondjala, nova li va hovela okupweya oilya nokulya. Ashike efiku olo ola li Eshabata, nOvafarisai ova li tava tale osho tava ningi.

Dimbuluka kutya Ovajuda vamwe muJerusalem ova li va hala okudipaa Jesus noku mu lundila kutya okwa nyona efiku lEshabata. Pomhito oyo, Ovafarisai ova li tava lundile Jesus omolweenghatu dovahongwa vaye. Ova ti: “Tala, ovahongwa voye otava ningi osho inashi pitikwa pamhango okuningwa mefiku lEshabata.” — Mateus 12:2.

Ovafarisai ova li tava ti okupweya oilya noku i fengela peke opo u i lye, osha fa ashike okuteya nokuxwa. (Exodus 34:21) Omalombwelo a kwata moiti e na sha noilonga oyo i na okulongwa mEshabata okwa li a ningifa Eshabata li kale omutengi kovanhu, nonande ola li la nuninwa okweetela ovanhu ehafo nokutungafana pamhepo. Jesus okwa li a yandja oihopaenenwa opo a ulike kutya Jehova Kalunga ka li a lalakanena ovanhu va kale tava tula moilonga omhango yaYe i na sha nEshabata monghedi ya tya ngaho.

Jesus okwa li a yandja oshihopaenenwa shi na sha naDavid novakwaita vaye. Eshi va li va fya ondjala, ova li va ya metwali nokulya omingome detaliko. Omingome odo oda hangwa nale da kufwa ko koshipala shaJehova nokupingenwa po naado opo da ningwa, nokonima oda li hadi liwa po kovapristeri. Natango, David novakwaita vaye kava li va tokolwa eshi va li va lya omingome odo. — Levitikus 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6.

Moshihopaenenwa shitivali, Jesus okwa popya a ti: “Inamu lesha mOmhango kutya mOmashabata ovapristeri ova li hava longo motembeli, ndele kava li hava kala ve na etimba?” Jesus okwa li a hala okutya nomefiku lEshabata ovapristeri ova li hava dipaa nokuli oinamwenyo opo va ninge omayambo nosho yo oilonga imwe motembeli. Okwa ti: “Ndele ohandi mu lombwele, ou e li apa okwa fimanenena e dule otembeli.” — Mateus 12:5, 6; Numeri 28:9.

Natango, Jesus okwa longifa omushangwa umwe opo a yelife oshitwa shaye, a ti: “Ngeenge omu udite ko eityo lomushangwa ou tau ti, ‘Onda hala efilonghenda, ndele hayambo,’ itamu dulu okutokola ovo vehe na etimba.” Okwa popya pexulilo a ti: “Osheshi Omona womunhu oye Omwene wEshabata.” Okwa li ta ulike kOuhamba waye wombili oo tau ka pangela oule womido eyovi. — Mateus 12:7, 8; Hosea 6:6.

Ovanhu ova kala nokumona oixuna oule wefimbo lile koupika waSatana, mwa kwatelwa elongifo leenghono noita. Itapa ka kala tuu eyooloko li na sha nEshabata linene koshi yepangelo laKristus, oo ta ka yandja etulumuko olo twa kala twa teelela notwa pumbwa!