Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 33

Jesus ta wanifa po exunganeko laJesaja

Jesus ta wanifa po exunganeko laJesaja

MATEUS 12:15-21 MARKUS 3:7-12

  • ONGUDU YOVANHU TAI SHIKULA JESUS

  • JESUS TA WANIFA PO EXUNGANEKO LAJESAJA

Eshi Jesus a uda kutya Ovafarisai nosho yo ovayambididi vaHerodes otava pangele omhangela ve mu dipae, okwa li a ya novahongwa vaye kefuta laGalilea. Eemhunga dovanhu da dja koitukulwa ya yoolokafana muGalilea, keedolopa odo da dingilila omunghulofuta waTirus naSidon, koushilo womulonga waJordan, kuJerusalem nosho yo kolukadi laIdumea, oda li da mbobolokela kuJesus. Jesus okwa li a velula ovanhu vahapu. Oshidjemo, ovo va li ve na omikifi da kwata moiti ova li tave lifininika muye. Ponhele yokuteelela e va kume, ova li va halelela oku mu kuma. — Markus 3:9, 10.

Opa li ovanhu vahapu nomolwaasho Jesus a li a lombwela ovahongwa vaye ve mu longekidile okawato a dje po pomunghulofuta opo vehe lifininike muye. Natango, okwa li ta dulu oku va honga e li mokawato ile a ye konhele imwe pomunghulofuta a ka kwafele ovanhu vahapu.

Omuhongwa Mateus okwa li a popya kutya oilonga yaJesus otai wanifa po “osho sha popiwa okupitila momuprofeti Jesaja.” (Mateus 12:17) Exunganeko lilipi Jesus a wanifa po?

“Omupiya wange ou nda hoolola, omuholike wange, onde mu hokwa. Ohandi tula omhepo yange kombada yaye, nota ka shiivifila oiwana osho sha yuka. Ita ka tanguna ile a ingide mokule, nokape na oo ta ka uda ondaka yaye momapandavanda. Olumbungu la tenda ite li nyanyaula, nolamba i li pokudima ite i dimi, fiyo osheshi a wanifa ouyuki. Onghee hano, oiwana otai ke lineekela edina laye.” — Mateus 12:18-21; Jesaja 42:1-4.

Jesus oye omupiya omuholike oo Kalunga a hokwa. Okwa ulika kutya ouyuki washili oshike, oo wa li wa pengifwa keenghulunghedi domalongelokalunga oipupulu. Ovafarisai ova li hava tula moilonga Omhango yaKalunga shihe li pauyuki, nomolwaasho kava li nokuli hava kwafele omunhu oo ta vele mefiku lEshabata. Opo Jesus a yandje oumbangi u na sha nouyuki waKalunga nosho yo kutya omhepo yaye oi li kombada yaye, okwa li a kwafela ovanhu va efe po eenghulunghedi odo dihe li pauyuki. Omolwoshinima osho, ovawiliki vomalongelokalunga ova li va hala oku mu dipaa. Osho osha li shinyikifa oluhodi.

Osha hala okutya ngahelipi eshi taku ti “ita ka tanguna ile a ingide mokule, nokape na oo ta ka uda ondaka yaye momapandavanda”? Eshi Jesus a li ta velula ovanhu, ka li a efa ovanhu ile eendemoni di “lombwele vamwe kombinga yaye.” (Markus 3:12) Ka li a hala ovanhu ve lihonge kombinga yaye okupitila momashiivifo oo haa ningwa momapandavanda ile kovanhu ovo hava popi oinima inai yela nawa.

Shikwao vali, Jesus okwa li e na etumwalaka olo tali hekeleke ovo pafaneko va fa olumbungu la tenda, la tifuka nola lyatelwa pedu. Ovanhu ovo ova li va fa olamba i li pokudima, kokutya kava li ve na eteelelo lasha monghalamwenyo. Jesus ka li a nyanyaula olumbungu olo la tenda ile a dime olamba oyo ya li pokudima. Ponhele yaasho, okwa li a yambidida ovayuki nohole nosho yo nolukeno. Oiwana otai dulu shili okulineekela muJesus.