Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 44

Jesus ta loteke oshikungulu osho sha tukuluka mefuta

Jesus ta loteke oshikungulu osho sha tukuluka mefuta

MATEUS 8:18, 23-27 MARKUS 4:35-41 LUKAS 8:22-25

  • JESUS TA LOTEKE OSHIKUNGULU OSHO SHA TUKULUKA MEFUTA LAGALILEA

Ola li efiku lile kuJesus nokwa li a loloka. Eshi etango la ningina, okwa lombwela ovahongwa vaye a ti: “Natu yeni kombinga ikwao yefuta.” — Markus 4:35.

Kombinga ikwao yokoushilo womunghulofuta wefuta laGalilea oku na oshitukulwa shOvagerasa. Oshitukulwa osho ohashi ifanwa yo Dekapolis. Oilando yaDekapolis oya li ondingandinga yomifyuululwakalo dOvagreka, nonande omwa li hamu di Ovajuda vahapu.

Eshi Jesus a dja mo muKapernaum, ovanhu ova li ve shi didilika. Opa li yo eewato dimwe molweendo olo tadi taulula efuta. (Markus 4:36) Ashike olweendo lado ka la li lile. Efuta laGalilea, etale linene olo li na omeva mawa, noli na oule weekilometa 21 nosho yo omutamo weekilometa 12. Ashike kali na omeva a ya moule.

Nonande Jesus omunhu a wanenena, okwa li a loloka eshi a kala ta udifa. Eshi va londa mowato, okwa ka kofela konima, a tenheka omutwe waye koshiwilo.

Ovayapostoli vamwe ovo ve na owino ova li tava shingi owato, ashike olweendo olo kala li lipu. Ova li va dingililwa keemhunda, nefuta laGalilea ola li hali kala la pupyala luhapu. Omafimbo amwe, omhepo italala oyo hai di meemhunda ohai shakene nomhepo oyo ipyu hai di mefuta nohashi ningifa pa holoke oikungulu inene mefuta. Pomhito oyo, osho osho sha li sha ningwa po. Omakufikufi okwa li tae lidenge mowato. Owato yavo oya “li ya hovela okuyada omeva.” (Lukas 8:23) Natango, Jesus okwa li ashike a kofa.

Ovashingiwato ova li tava longo noudiinini mokushinga owato, tava longifa owino wavo oo va li va mona monakudiwa u na sha nokutaulula moikungulu. Ashike pomhito oyo onghalo kaya li ngaashi shito. Molwaashi ova li va tila okufya, ova li va pendula Jesus tava ingida tava ti: “Omwene, tu xupifa, otu li pokufya!” (Mateus 8:25) Ovahongwa ova li va tila okufya omeva.

Eshi Jesus a penduka, okwa pula ovayapostoli vaye a ti: “Omolwashike mwa tila? Kamu na tuu eitavelo linini!” (Mateus 8:26) Opo nee Jesus okwa hanyena omhepo nefuta ta ti: “Shii! Mwena!” (Markus 4:39) Omhepo yoshikungulu oya li ya mwena, nefuta ola li la lota. (Markus naLukas ova shanga kombinga yoshiningwanima osho, tete ova divilika nghee Jesus a lotifa oshikungulu pashikumwifilonga, nova popya shi na sha novahongwa ovo vehe na eitavelo.)

Diladila kunghee osho sha li sha kuma ovahongwa. Eshi va mona oshikungulu osho shinene sha lota, ova li va kwatwa koumbada noku pulafana tava ti: “Omunhu ou okwa tya naanaa ngahelipi? Nokuli nomhepo nefuta otai dulika kuye.” Ova ka fika nombili kombinga ikwao yefuta. (Markus 4:41–5:1) Otashi dulika yo eewato dikwao da li da dula okushuna komunghulofuta wokouninginino.

Itashi hekeleke tuu okushiiva kutya Omona waKalunga oku na eenghono dokupangela onghalo yomhepo! Eshi Jesus ta ka pangela kombada yedu e li ohamba, ovanhu otava ka kala meameno molwaashi itapa ka kala oiponga yopaushitwe.