Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 23

Jesus ta longo oilonga inene muKapernaum

Jesus ta longo oilonga inene muKapernaum

MATEUS 8:14-17 MARKUS 1:21-34 LUKAS 4:31-41

  • JESUS TA TE MO ONDEMONI

  • INAMWENO YAPETRUS TA VELULWA

Jesus okwa li a shiva ovahongwa vane va ninge ovayuli vovanhu, Petrus, Andreas, Jakob naJohannes. Mefiku lEshabata, aveshe ova li va ya koshinagoga shomoshitukulwa osho sha li muKapernaum. Jesus okwa li a honga moshinagoga, novanhu aveshe ova li va kuminwa onghedi yaye yokuhonga. Okwa li e va honga ngaashi ou e na eenghono, ndele hangaashi ovanongo vomishangwa.

Mefiku olo lEshabata, omwa li mwe uya omulumenhu e na ondemoni. Moshinagoga omo omwa li omulumenhu oo tai ingida pombada ta ti: “Owe tu halela shike Jesus Omunasaret? Owe uya oku tu hanauna po? Ondi shii lela kutya oove lyelye, oove Omuyapuki waKalunga!” Jesus okwa hanyena ondemoni oyo i li momulumenhu oo ta ti: “Mwena, ndele to di mo muye!” — Markus 1:24, 25.

Omhepo ya nyata oya li ya pundaula omulumenhu oo noya ingida pombada, ndele tai di mo muye. Ashike ondemoni oya dja mo momulumenhu oo nopehe na oku “mu yahameka.” (Lukas 4:35) Ovanhu ovo va li ve mu dingilila moshinagoga ova li va kumwa unene. Opo nee ova pula tava ti: “Oshike eshi? Oku na nokuli eenghono dokuta mo eemhepo da nyata ndele tadi dulika kuye.” (Markus 1:27) Onghundana i na sha noshinima osho oya li ya tandavela muGalilea ashishe.

Jesus novahongwa vaye ova li va dja mo moshinagoga nokuya keumbo looSimon ile tu tye looPetrus. Inamweno yaPetrus okwa li ta vele neenghono oshidu. Ova li va pula Jesus e mu kwafele. Jesus okwa li a ya puye, te mu kwata keke noku mu yambula po. Diva eshi a veluka, ova kala naJesus nosho yo novahongwa vaye noku va longekidila ouvalelo.

Eshi etango la li pokuningina, ovanhu ova li va dja keenhele da yoolokafana ve uya keumbo looPetrus va eta ovanhu ovo tava vele. Pefimbo opo tuu opo ovanhu vahapu vomoshilando ova li va ongala poshivelo sheumbo. Omolwashike mbela? Ova li va hala okuvelulwa. Ndele “aveshe ovo va li ve na ovanaudu tava vele omikifi di lili noku lili ove va eta kuye. Opo nee okwa tenheka keshe umwe womuvo omake ndele tava veluka.” (Lukas 4:40) Ngaashi sha li sha xunganekwa, Jesus okwa li e va kwafela nonande ova li ve na omikifi da yoolokafana. (Jesaja 53:4) Okwa li nokuli a mangulula ovo va li va mangwa keendemoni. Eshi eemhepo da nyata da dja mo movanhu, oda li da ingida tadi ti: “Ove Omona waKalunga!” (Lukas 4:41) Opo nee Jesus okwe di hanyena, noina efa nande di popye vali kombinga yaye. Odi shi shii kutya Jesus oye Kristus nonokutya ina hala di liningife da fa tadi longele Kalunga kashili.