Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 52

Jesus ta kutifa ovanhu omayovi nomingome dinini nosho yo neeshi dinini

Jesus ta kutifa ovanhu omayovi nomingome dinini nosho yo neeshi dinini

MATEUS 14:13-21 MARKUS 6:30-44 LUKAS 9:10-17 JOHANNES 6:1-13

  • JESUS TA KUTIFA OVALUMENHU 5 000

Ovayapostoli 12 ova li va hafela okuudifila muGalilea ashishe, nova li va lombwela Jesus “oinima aishe oyo va ninga nanghee va honga.” Ova li va loloka neenghono. Kava li va mona omhito yokulya molwaashi opa li ovanhu vahapu tave uya notava i. Jesus okwa li e va lombwela a ti: “Itu yeni konhele ye likalela opo mu ka fude po kanini.” — Markus 6:30, 31.

Ova li va londa mowato, tashi dulika va londela popepi naKapernaum, nova li va shinga va yuka konhele imwe ye likalela, oyo i li koushilo womulonga waJordan, kombinga ikwao yaBetsaida. Ashike ovanhu vahapu ova li ve va mona eshi tava i, navamwe ova li ve shi uda. Ovanhu ova li tava tondoka komutunda wefuta, naashi owato ya ka fika komutunda ova hangwa nale va fika.

Eshi Jesus a dja mo mowato, okwa li a mona ongudu inene yovanhu nokwa li e va udila oukwao wananghali molwaashi ova li va fa eedi dihe na omufita. Okwa li a hovela “oku va honga oinima ihapu” kombinga yOuhamba waKalunga. (Markus 6:34) Okwa li yo a velula “ovo va li tava vele.” (Lukas 9:11) Eshi kwa toka, ovahongwa ove mu lombwela va ti: “Onhele ei oye likalela, nokwa toka; lekela eengudu dovanhu, opo di ye momikunda di ke lilandele oikulya.” — Mateus 14:15.

Jesus okwe va nyamukula a ti: “Inava pumbwa okuya; va peni oikulya.” (Mateus 14:16) Nonande Jesus okwa li e shii osho ta ka ninga po, okwa li a pula Filippus epulo opo e mu tale po, a ti: “Openi hatu ka landa omingome tu pe ovanhu ava va lye?” Jesus okwa li a pula Filippus molwaashi oye a li ha di popepi naBetsaida. Ashike okulanda omingome hako kwa li ekandule po loupyakadi oo molwaashi opa li ovalumenhu 5 000 lwaapo. Notashi dulika omuvalu oo u ka hapupale lwomapa avali ngeenge okwa wedwa ovakainhu nounona. Filippus okwa li a nyamukula Jesus a ti: “Nonande otu lande omingome deedenari 200 itadi wana okukutifa ovanhu ava nandenande.” — Johannes 6:5-7.

Opo Andreas a ulike kutya omingome itadi wanene ovanhu aveshe, okwa ti: “Apa ope na okamati ke na omingome nhano noushi vavali. Ndele mbela otai wana ngoo ovanhu vahapu ve fike opo?” — Johannes 6:9.

Osha li opefimbo lokwenye, nomwiidi owa li wa twima nawa keemhunda, ashike Opaasa yomo 32 O.P. kaya li ya hovela natango. Jesus okwa li a lombwela ovahongwa vaye va lombwele ovanhu va kale omutumba pomwiidi mutalala paengudu, dimwe 50 nadimwe 100. Okwa li a kufa omingome nhano noushi vavali, ndele ta ilikana kuKalunga. Opo nee okwa tukula omingome nosho yo oushi ndele ta pe ovahongwa vaye va yandje kovanhu. Ovanhu aveshe ova li va lya nova li va kuta.

Lwanima, Jesus okwa li a lombwela ovahongwa vaye a ti: “Toolei po oundjaumukile ovo va xupa po, opo paha hepe sha.” (Johannes 6:12) Ovahongwa ova li va yadeka oimbale 12 noundjaumukile ovo va li va ongela.