Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 42

Jesus ta hanyene Ovafarisai

Jesus ta hanyene Ovafarisai

MATEUS 12:33-50 MARKUS 3:31-35 LUKAS 8:19-21

  • JESUS TA POPI “EDIDILIKO LOMUPROFETI JONA”

  • OVAHONGWA VAJESUS OVE DULE OVAPAMBELE VAYE

Eshi ovahongimhango nOvafarisai va anya okwiitavela kutya Jesus okwa ta mo eendemoni kekwafo lomhepo yaKalunga, kungaho ova li tava sheke omhepo iyapuki. Mbela ova li tava ka ama kombinga yaKalunga ile oyaSatana? Jesus okwa ti: “Ngeenge omuti owe u file oshisho, otau ka ima oiimati iwa, nongeenge ino u fila oshisho, otau ka ima oiimati ii, osheshi omuti ohau limonikila koiimati yao.” — Mateus 12:33.

Osha nyika oulai okudiladila kutya Jesus okwa ta mo eendemoni molwaashi oha longele Satana. Ngaashi Jesus eshi yelifa nawa mEudifo laye lOkomhunda, ngeenge oiimati oiwa, osha yela kutya nomuti omuwa, ndele kau fi mwii. Molwaashi Ovafarisai kava li va tambula ko Jesus, mbela oiimati yavo oya li ya tya ngahelipi? Oiimati yavo oya li ii. Jesus okwe va lombwela a ti: “Oludalo lomayoka omauta nye, ongahelipi tamu dulu okupopya oinima iwa ngeenge nye ovakolokoshi? Osheshi osho shi yadi momutima okanya osho taka popi.” — Mateus 7:16, 17; 12:34.

Eendjovo detu ohadi ulike osho shi li momitima detu nohatu ka tokolwa she likolelela kudo. Nomolwaasho Jesus a ti: “Ohandi mu lombwele kutya ovanhu va tya ngaho otave ke lihokolola mEfiku lEtokolo omolwoinima ii oyo va popya; osheshi eendjovo doye odo tadi ka ufa kutya Kalunga ote ke ku tala ko omuyuki ile ote ke ku handukila.” — Mateus 12:36, 37.

Kakele koikumwifilonga oyo Jesus a longa, ovahongimhango nOvafarisai ova li ve mu pula tava ti: “Omuhongi, otwa hala okumona edidiliko la dja kwoove.” Kutya nee ova mona pauhandimwe oikumwifilonga oyo ile hasho, opa li pe na oumbangi muhapu oo tau ulike osho Jesus a longa. Jesus okwa li a lombwela ovawiliki vomalongelokalunga Oshijuda a ti: “Epupi likolokoshi nohali nyono ohombo otali kongo edidiliko, ndele itali pewa edidiliko lasha, kakele kedidiliko lomuprofeti Jona.” — Mateus 12:38, 39.

Jesus okwa li e va yelifila kutya osho osha hala kutya ngahelipi, eshi a ti: “Ngaashi ashike Jona a li medimo loshi inene omafiku atatu, Omona womunhu naye ota ka kala koshi yedu omafiku atatu.” Jona okwa li a ponwa po koshi inene, ashike konima yefimbo okwa li a dja mo medimo loshi, a fa a nyumunwa. Jesus okwa li a popya ye mwene kutya ota ka fya nota ka nyumuka mefiku etitatu. Eshi oshinima osho sha ka ningwa, ovawiliki vomalongelokalunga Oshijuda ova li va anya okutambula ko “edidiliko laJona,” nova li va anya okulidilulula nokulundulula oikala yavo. (Mateus 27:63-66; 28:12-15) Mepingafano naasho, “Ovaninive” ova li ve lidilulula konima eshi Jona e va udifila. Nova li tava ka tokola epupi eli. Jesus okwa popya yo vali ta longifa oshihopaenenwa shohambakainhu yaSheba kutya nayo otai ke va tokola. Ohambakainhu oya li i na ehalo okupwilikina kounongo waSalomo noku u hafela. Ashike Jesus okwa popya kutya “ou e li apa okwa fimanenena e dule Salomo.” — Mateus 12:40-42.

Jesus okwa yelekanifa epupi olo likolokoshi nomulumenhu oo a li e na eemhepo da nyata. (Mateus 12:45) Molwaashi omulumenhu okwa li e li yadifa noinima ii, omhepo ya nyata oya li ya alukila muye ndele tai ka tala eemhepo dikwao heyali da yoolokafana nodikolokoshi neenghono di i dule noku mu kwata ko. Sha faafana, oshiwana shaIsrael osha li sha kosholwa ngaashi ashike omulumenhu oo a li e na omhepo ya nyata ndele tai kufwa mo muye. Ashike oshiwana osho kasha li sha tambula ko ovaprofeti vaKalunga, nosha li sha pataneka Jesus oo a li e na omhepo yaKalunga. Osho otashi ulike kutya onghalo yoshiwana osho oya li ya naipala neenghono shi dulife nale.

Ofimbo Jesus a li ta popi, ina novamwainamati ova li va ve uya ndele tava kala ofika popepi neemhunga dovanhu. Ovo va li omutumba popepi naye ove mu lombwelwa va ti: “Nyoko novamwanyoko ove li pondje va hala okupopya naave.” Opo nee Jesus okwa li a ulika nghee a li e udite shi na sha nekwatafano olo a li e na novahongwa vaye ovo ve li ngaashi ovamwainamati, ovamwainakadona nooina kuye. Okwa li a ulika kovahongwa vaye, ndele ta ti: “Meme novamwamememati ovava tava pwilikine eendjovo daKalunga noku di wanifa.” (Lukas 8:20, 21) Okwa li a ulika kutya kashi na nee mbudi kutya oku na ekwatafano novapambele vaye li fike peni, ekwatafano olo e na novahongwa vaye oli dule olo e na novapambele vaye. Itashi tu hekeleke tuu eshi tu na ekwatafano lopofingo novamwatate, unene tuu ngeenge vamwe tave tu sheke omolwoilonga yetu iwa!