Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 53

Omupangeli oo ta dulu okupangela onghalo yomhepo

Omupangeli oo ta dulu okupangela onghalo yomhepo

MATEUS 14:22-36 MARKUS 6:45-56 JOHANNES 6:14-25

  • OVANHU VA HALA OKUNINGA JESUS OHAMBA

  • JESUS TA ENDE KOMBADA YOMEVA NOKUMWENEKA OMHEPO

Oshikumwifilonga shaJesus shokukutifa ovanhu omayovi osha li sha kuma ovanhu neenghono. Ovanhu ova li va fika pexulifodiladilo kutya Jesus oye shili “Omuprofeti ou a li e na okuuya mounyuni,” Messias, nota ka ninga ohamba iwa. (Johannes 6:14; Deuteronomion 18:18) Onghee ova li va hala okukwata po Jesus noku mu ninga ohamba.

Jesus okwa li a didilika osho ovanhu va li va hala okuninga. Okwa li a lombwela ongudu yovanhu i ye nosho yo ovahongwa vaye va londe mowato. Mbela ova li tava i peni? Ova li tava i kuBetsaida nokuKapernaum. Jesus okwa li a ya komhunda oye aeke oufiku oo a ka ilikane.

Eshi kwa wiwila, Jesus okwa li e wete owato yovahongwa vaye i li kokule. Molwaashi okwa li ku na omhepo idjuu, omakufikufi omefuta okwa li tae lidenge mowato novayapostoli ova li tava “kendabala okuyukililifa owato omolwomhepo oyo ya li tai va dilile komesho.” (Markus 6:48) Jesus okwa li a dja ko komhunda ndele ta hovele okweenda kombada yomeva a yuka kuvo. Ashike ovahongwa ova li va ya kokule “oshinano sheekilometa nhano ile hamano lwaapo.” (Johannes 6:19) Eshi ovahongwa va mona Jesus ta pitilile po puvo, ova li va tila ndele tava ingida tava ti: “Oshike osho tashi di oko?” — Markus 6:49.

Jesus okwa ti: “Ngungumaneni, aame; inamu tila.” Ashike Petrus okwe mu nyamukula a ti: “Omwene, ngeenge oove, lombwele nge ndi uye kwoove handi ende kombada yomeva.” Jesus okwa nyamukula a ti: “Ila!” Opo nee Petrus okwa dja mo mowato, ndele ta ende kombada yomeva a finda kuJesus. Eshi a tala koshikungulu shomhepo, okwa li a kwatwa koumbada nokwa hovela okuningina. Okwa ingida ta ti: “Omwene, xupife nge!” Jesus okwa nana diva eke laye, te mu kwata, ndele ta ti kuye: “Omunaitavelo linini ove, omolwashike wa limbililwa?” — Mateus 14:27-31.   

Petrus naJesus ova li va ya mowato, nomhepo oya li ya mwena. Ovahongwa ova li va kumwa, ndele mbela osho osha li ngoo shi na oku va kumwifa? Ngeno ova li va uda ko “eityo lomingome,” oshikumwifilonga osho Jesus a li opo a longo eshi a kutifa ovanhu omayovi, ngeno inava kumwa eshi a li ta ende kombada yomeva nokumweneka omhepo. Ova li ve linyongamena puye, ndele tava ti: “Ove Omona waKalunga shili.” — Markus 6:52; Mateus 14:33.

Ova li va fika diva muGenesaret, efilu olo la li liwa li li kolukadi laKapernaum. Ova li va kanghameka owato yavo ponhele oyo, ndele tava i komutunda. Ovanhu, mwa kwatelwa ovo hava di moilando yopopepi, ova li va dimbuluka Jesus nova li va eta kuye ovo va li tava vele. Eshi va kwata koshikutu shaJesus shokombada, ova li va veluka.

Ongudu yovanhu oyo ya li ya mona eshi Jesus a kutifa ovanhu omayovi pashikumwifilonga oya li ya didilika kutya okwa ya. Eshi eewato dinini odo da dja kuTiberias da fika, ovanhu ova li va londa meewato odo, ndele tava i kuKapernaum va ka konge Jesus. Opo nee eshi ve mu mona, ove mu pula tava ti: “Muhongi, owe uya ko naini oku?” (Johannes 6:25) Moshitukulwa tashi landula, ohatu ka tala kutya omolwashike a li e va hanyena.