Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 22

Ovahongwa vaJesus vane ova li va ninga ovayuli vovanhu

Ovahongwa vaJesus vane ova li va ninga ovayuli vovanhu

MATEUS 4:13-22 MARKUS 1:16-20 LUKAS 5:1-11

  • JESUS TA SHIVI OVAHONGWA VAYE VE MU SHIKULE

  • OVAYULI VEESHI TAVA NINGI OVAYULI VOVANHU

Konima eshi ovanhu vomuNasaret va li tava kendabala okudipaa Jesus, okwa li a dja mo moshilando osho nokuya koshilando shaKapernaum, shi li popepi nefuta laGalilea, osho hashi ifanwa yo ‘etale laGenesaret.’ (Lukas 5:1) Osho osha wanifa po exunganeko olo li li membo laJesaja, kutya ovanhu ovo ve li popepi nefuta laGalilea otava ka mona ouyelele. — Jesaja 9:1, 2.

Natango, Jesus okwa li a twikila nokuudifa muGalilea kutya “Ouhamba womeulu owa ehena popepi.” (Mateus 4:17) Opo nee Jesus okwa mona ovahongwa vaye vane. Ova kala hava ende pamwe naye, ashike eshi va aluka naJesus okudja kuGalilea, ova ka hovela ongeshefa yavo yeeshi. (Johannes 1:35-42) Efimbo ola li la fika opo va kale alushe naJesus a dule oku va deula va twikile noilonga yokuudifa nokuli naashi ta ka kala ehe po vali.

Eshi Jesus a li ta ende komutunda wefuta, okwa li a mona Simon Petrus, omumwaina waAndreas, nookaume kavo tava umbile eenete davo mefuta. Opo nee Jesus okwa ya kuvo, ndele ta londo mowato yaPetrus, nokwe mu pula e i nanene komutunda. Eshi va ehena ko oshinano shinini, Jesus okwa kala omutumba mowato ndele ta hovele okuhonga eengudu dovanhu odo da li komutunda oshili kombinga yOuhamba.

Konima yaasho, Jesus okwa tya kuPetrus: “Ehenifa owato mokati ketale, ndele tamu umbile eenete deni momeva.” Ndele Petrus okwe mu nyamukula a ti: “Omuhongi, otwa longa oufiku aushe, ndele inatu kwata sha, ashike eenete ohandi di umbile mo omolweendjovo doye.” — Lukas 5:1-5.

Eshi va umbila mo eenete davo, ova kwata eeshi dihapu unene, neenete davo oda li da hovela okutokauka. Divadiva ova lapa ovo va li mowato ikwao ve uye ve va kwafele. Opo nee ova li va yadeka eewato adishe, ndele tadi ningi didjuu, hanga nokuli di ningine. Eshi Petrus e shi mona, okwa twila Jesus eengolo, ndele ta ti: “Omwene, inandi wana okukala popepi naave osheshi ame omulunde.” Jesus okwa tya kuPetrus: “Ino tila, osheshi okudja paife oto ka ninga omuyuli wovanhu.” — Lukas 5:8-10.

Jesus okwa li a lombwela Petrus naAndreas a ti: “Shikulei nge, opo ndi ke mu ninge ovayuli vovanhu.” (Mateus 4:19) Opo nee Jesus okwa weda mo vali ovayuli vamwe vavali, Jakob naJohannes, ovana vaSebedeus. Navo ova li va tambula ko eshivo olo nopehe na okwoongaonga. Onghee ovo vane ova li va fiya po ongeshefa yavo yeeshi, ndele tava ningi ovahongwa votete vaJesus.