Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 26

“Omatimba oye okwa dimwa po”

“Omatimba oye okwa dimwa po”

MATEUS 9:1-8 MARKUS 2:1-12 LUKAS 5:17-26

  • JESUS TA DIMINE PO OMULUMENHU OSHINGUDU NOKU MU VELULA

Ovanhu apeshe ova li va uda kombinga yaJesus. Vahapu ova li va dja koitukulwa yokokule ve uya okupwilikina kuJesus nokutala nghee ta longo oikumwifilonga inene. Ashike konima yomafiku manini okwa li a shuna kuKapernaum, omo a li ha longele unene yoilonga yaye. Onghundana i na sha nokwaaluka kwaye oya li ya tandavela diva moshitukulwa osho shi li komunghulofuta waGalilea. Oshidjemo, vahapu ova li ve uya keumbo oko a li. Vamwe vomuvo ova li Ovafarisai nosho yo ovahongimhango ovo va dja muGalilea nomuJudea ashishe, mwa kwatelwa Jerusalem.

“Meumbo olo omwa li mwa ongala ovanhu vahapu neenghono fiyo oposhivelo, nokwa li a hovela oku va lombwela onghundana iwa.” (Markus 2:2) Efimbo ola li la fika eshi tapa ka ningwa oinima ididilikwedi. Oshiningwanima osho otashi tu kwafele tu mone kutya Jesus oku na eenghono dokuxulifa po okumona oixuna kwovanhu nosho yo dokuvelula aveshe ovo a hoolola.

Ofimbo Jesus a li ta hongo monduda omo mwa li mwa ongala ovanhu vahapu, ovalumenhu vane ova li va eta kuye omulumenhu oshingudu a humbatwa. Ova li va hala Jesus a velule kaume kavo. Ashike omolwongudu inene, “kava li va dula okuya opo pa li Jesus.” (Markus 2:4) Diladila kunghee sha li shinyemateka kuvo. Ova li va londa pombada yeumbo nokutwa mo ombululu, ndele tava kulukifile olutala oko kwa li kwa nangala omulumenhu oshingudu.

Mbela Jesus okwa li a handuka eshi a piyaanekwa? Hasho nandenande. Jesus okwa li a kuminwa eitavelo lavo, ndele ta lombwele omulumenhu oshingudu, ta ti: “Omatimba oye okwa dimwa po.” (Mateus 9:2) Ndele mbela Jesus ota dulu ngoo okudima po omatimba? Ovanongo vomishangwa nosho yo Ovafarisai kava li ve shi hafela, nova tomhafana tava ti: “Omolwashike omulumenhu ou ta popile ngaha? Ota sheke Kalunga. Olyelye vali ta dulu okudima po omatimba ehe fi ashike Kalunga?” — Markus 2:7.

Eshi Jesus a didilika osho va li tava diladila, okwa tya kuvo: “Omolwashike tamu diladila ngaho momitima deni? Shilipi po shipu; okutya koshingudu, ‘Omatimba oye okwa dimwa po,’ ile okutya, ‘Fikama, kufa olutala loye ndele to ende’?” (Markus 2:8, 9) She likolelela keyambo olo Jesus a li ta ka yandja, okwa li ta dulu okudima po omatimba ovanhu.

Jesus okwa li a ulikila ongudu yovanhu, mwa kwatelwa ovapataneki vaye, kutya oku na eenghono dokudima po omatimba kombada yedu. Okwa tala koshingudu ndele te shi lombwele ta ti: “Ohandi ku lombwele, fikama, kufa olutala loye, ndele to i keumbo leni.” Diva omulumenhu oo osho a ninga, ndele ta ende a humbata olutala laye komesho yaaveshe ovo va li po. Ovanhu ova li va kumwa. Ova li va hambelela Kalunga, tava ti: “Inatu mona nande onale oshinima sha tya ngaha.” — Markus 2:11, 12.

Oshididilikwedi eshi Jesus a ulika kutya omatimba oku na ekwatafano nouyahame nosho yo kutya okudiminwa po omatimba oku na ekwatafano noukolele wopalutu. Ombiibeli otai hongo kutya omudali wetu wotete, Adam, okwa nyona nomolwaasho twa fyuulula oilanduliko youlunde, ngaashi ouyahame nefyo. Ashike koshi yepangelo lOuhamba waKalunga, Jesus ota ka dima po omatimba aaveshe ovo ve hole Kalunga nohave mu longele. Opo nee ouyahame otau ka xulifwa po fiyo alushe. — Ovaroma 5:12, 18, 19.