Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 21

Jesus e li moshinagoga muNasaret

Jesus e li moshinagoga muNasaret

LUKAS 4:16-31

  • JESUS TA LESHA OKUDJA MOMUSHANGWATONYWA WAJESAJA

  • OVANHU VOMUNASARET TAVA KENDABALA OKUDIPAA JESUS

Kape na omalimbililo, ovanhu vomuNasaret ova li va hafa. Opa pita odula eshi Jesus a li omuhongi womiti ofimbo ina ninginifwa kuJohannes. Ashike paife okwa shiivika e li omulumenhu oo ha longo oinenelonga. Ovanhu vomoshitukulwa ova li va halelela oku mu mona ta longo oinenelonga oyo mokati kavo.

Ova li va teelela Jesus nodjuulifi eshi a yuka koshinagoga shomoshitukulwa ngaashi ha ningi shito. Elongelokalunga ola li la kwatela mo okwiilikana nosho yo okulesha okudja momambo aMoses, ngaashi hashi ningwa “efiku keshe leshabata moinagoga.” (Oilonga 15:21) Oitukulwa imwe yomambo omaxunganeko nayo okwa li hai leshwa. Eshi a fikama a leshe, okwa li a dimbuluka ovanhu vahapu ovo a li ha mono eshi a li he uya koshinagoga. Opo nee okwa pewa omushangwatonywa womuprofeti Jesaja. Momushangwatonywa oo okwa mona mo omushangwa oo tau popi kombinga yaao a vaekwa nomhepo yaJehova, nomushangwa oo otau hangwa muJesaja 61:1, 2.

Jesus okwa lesha exunganeko li na sha naao a li ta ka udifila eenghwate emanguluko, ta ka twikulula ovapofi nokuudifa kutya efimbo laJehova ola fika. Opo nee okwa yandja omushangwatonywa komuyakuli, ndele ta kala omutumba. Ovanhu aveshe ova li va tala kuye. Ndele eshi a popya, tashi dulika oule wefimbo lonhumba, okwa popya eendjovo odo didilikwedi, a ti: “Paife omushangwa oo opo mwa udu owa wanifwa.” — Lukas 4:21.

Ovanhu ova li va kuminwa “eendjovo daye diwa tadi kumu omutima,” ndele tave lipula tava ti: “Hano ou ke fi omonamati waJosef?” Eshi Jesus a didilika kutya ova hala a longe oinenelonga ngaashi oyo va uda, okwa weda ko a ti: “Ondi wete kutya omwa hala okuula nge eendjovo edi, ‘Omuhakuli, lihakula ove mwene. Longa yo moshitukulwa sheni oilonga oyo twa uda wa longa muKapernaum.’” (Lukas 4:22, 23) Ovashiinda vaJesus vonale ova li ve udite kutya oku na okuhovela okuvelula moshitukulwa shavo opo ovanhu vomoshitukulwa osho va mone ouwa tete. Notashi dulika va li tava diladila kutya Jesus ke na ko nasha navo.

Eshi Jesus a didilika osho va li tava diladila, okwa li a tumbula oiningwanima imwe oyo ya li ya ningwa mondjokonona yaIsrael. Okwa ti kutya opa li ovafiyekadi vahapu muIsrael pefimbo laElia, ashike Elia ka li a tumwa nande a ye kuumwe womovakainhu ovo. Ponhele yaasho, okwa li a tumwa a ye komufiyekadi oo ehe fi Omuisrael wokuSarefat, odoolopa oyo i li popepi naSidon, omo a longa oshikumwifilonga. (1 Eehamba 17:8-16) Pefimbo laElisa, muIsrael omwa li ovanashilundu vahapu, ashike omuprofeti oo okwa li ashike a velula Naeman, Omusiria. — 2 Eehamba 5:1, 8-14.

Ovanhu vomoshitukula omo mwa li hamu di Jesus otashi dulika va li ve linyenga ngahelipi eshi va li va uda eyelakanifo olo itali wapalele, olo la nyaneka pomutenya okuliholamwene kwavo nosho yo okuheneitavelo kwavo? Ovo va li moshinagoga ova li va handuka unene, nova fikama ndele tava taataa mo Jesus moshilando shavo. Ova li ve mu twala koxulo yomhunda oko kwa li kwa tungilwa oshilando shaNasaret, nova kendabala oku mu undulila pedu. Ashike Jesus okwa pita mokati kavo, ndele tadi mo moshilando osho ina ningwa sha. Opo nee okwa ya kuKapernaum, kouningininolundume womunghulofuta waGalilea.