Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 64

Otwa pumbwa okudimina po vamwe

Otwa pumbwa okudimina po vamwe

MATEUS 18:21-35

  • MBELA OTU NA ASHIKE OKUDIMINA PO VAMWE LWOIKANDO IHEYALI?

  • EFANEKO LI NA SHA NOMUPIYA OO INA ULIKA ONGHENDA

Petrus okwa li a uda nale omayele aJesus e na sha nokukendabala okukandula po omaupyakadi nomumwaxo mu li onye amuke. Ndele, otashi dulika Petrus a li a hala okushiiva kutya otu na okuninga ngaho lwoikando ingapi.

Petrus okwa li a pula Jesus a ti: “Omwene, olungapi ndi na okudimina po omumwatate oo ta nyono kwaame? Mbela olwoikando ashike iheyali?” Ovawiliki vamwe vomalongelokalunga ova honga ovanhu kutya ove na ashike okudimina po vamwe lwoikando itatu. Onghee Petrus okwa li ta diladila kutya ota ka kala omunanghenda ngeenge okwa dimine po omumwaxe ‘lwoikando ashike iheyali.’ — Mateus 18:21.

Ashike okuvalula kutya olungapi umwe a nyona kwoove kashi li metwokumwe nehongo laJesus. Onghee Jesus okwa pukulula Petrus ta ti: “Ohandi ku lombwele, halwoikando ashike iheyali ndele olwo-77.” (Mateus 18:22) Osho osha hala okutya oshinima tashi twikile. Osha yela kutya kape na okukala pe na ongaba kutya olungapi Petrus e na okudimina po omumwaxe.

Jesus okwa li a lombwela Petrus nosho yo vamwe efaneko opo a divilike kutya okudimina po okwa fimana. Efaneko olo ola li li na sha nomupiya oo a dopa okuhopaenena onghenda yomwene waye. Omwene okwa li a hala okuvalula oikolo oyo iniwe kovapiya vaye. Omwa li mwa etwa omupiya oo a li e na oikolo yaye oitalenti 10 000 [eedenari 60 000 000]. Omupiya oo ka li ta dulu okufuta oikolo oyo. Ashike omwene okwa li e mu lombwela opo ye, omukulukadi waye nounona vaye va landifwe po opo a fute oikolo. Onghee omupiya okwa li a wila poshi ndele te linyongamene pomwene waye, ta ti: “Lididimikile nge, ohandi ka futa oinima yoye aishe.” — Mateus 18:26.

Omwene oo okwa li e mu fila onghenda nokwe mu kufila po oikolo yaye. Eshi a ninga ngaho, omupiya okwa li a ya pondje ndele ta mono omupiya mukwao oo e na oikolo yaye yeedenari 100. Okwa li e mu kwata noku mu ponda, ta ti: “Futa oinima yange aishe oyo u na.” Ashike omupiya mukwao okwa li a wila poshi ndele ta hovele oku mu indila, ta ti: “Lididimikile nge, ohandi ka futa oinima yoye.” (Mateus 18:28, 29) Ndele nande ongaho, omupiya oo ka li a hopaenena omwene waye oo a li e mu dimina po omolwoikolo yaye oyo a li e na. Okwa li a tulifa modolongo omupiya mukwao fiyo osheshi a futa oikolo yaye.

Jesus okwa li a popya kutya eshi ovapiya vakwao va li va mona osho sha ningwa po, ova ka lombwela omwene wavo, ndele omwene wavo ta ifana omupiya noku mu lombwela ta ti: “Omupiya ove omukolokoshi, eshi wa lilila nge onde ku kufila po oikolo yoye aishe. Mbela naave kwa li u na okufila onghenda omupiya mukweni ngaashi ame nde ku fila onghenda?” Omwene okwa li a handuka ndele ta yandje omupiya oo kovakeleli vodolongo fiyo osheshi a futa oikolo yaye aishe. Jesus okwa li a xulifa neendjovo tadi ti: “Tate womeulu naye ota ka ungaunga nanye monghedi ya faafana ngeenge keshe umwe womunye ita dimine po omumwaxe tashi di komutima.” — Mateus 18:32-35.

Osho otashi tu hongo oshilihongomwa sha fimana shi na sha nokudimina po. Kalunga okwe tu dimina po enyono linenenene. Omanyono aeshe oo Ovakriste vakwetu hava nyono kufye omanini okuyelekanifa nenyono olo. Natango Jehova ohe tu dimine po lwoikando i dulife po pomayovi. Mbela itatu dulu okudimina po ovamwatate nonande otu na etomheno lokuhe shi ninga? Ngaashi Jesus a li a honga mEudifo laye lokOmhunda, Kalunga ote ‘tu dimine po omatimba etu, ngaashi nafye hatu dimine po ovo va nyona kufye.’ — Mateus 6:12.