Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 32

Oshike sha li sha ufwa okulongwa mefiku lEshabata?

Oshike sha li sha ufwa okulongwa mefiku lEshabata?

MATEUS 12:9-14 MARKUS 3:1-6 LUKAS 6:6-11

  • JESUS TA VELULA EKE LOMULUMENHU MEFIKU LESHABATA

MEshabata vali limwe, Jesus okwa li a ya koshinagoga, tashi dulika muGalilea. Moshinagoga omo okwa li a hanga mo omulumenhu e na eke lokolulyo la fya. (Lukas 6:6) Ovanongo vomishangwa nOvafarisai ova li tava konenene Jesus. Omolwashike mbela? Ova li va holola elinyengotomheno lavo eshi ve mu pula va ti: “Oshi li ngoo pamhango okuvelula mEshabata?” — Mateus 12:10.

Ovawiliki vomalongelokalunga Oshijuda ova itavela kutya omunhu ota dulu ashike okuvelulwa mefiku lEshabata ngeenge omwenyo waye ou li moshiponga. Pashihopaenenwa, mefiku lEshabata inashi yuka okutula ponhele ekipa lomunhu oo a fonghoka ile oku mu manga, ngeenge omwenyo kau li moshiponga. Osha yela kutya ovanongo vomishangwa nOvafarisai kava li tava pula Jesus molwaashi ngeno ve uditile onghenda omulumenhu oo a li ta mono oixuna. Ponhele yaasho, ova li tava kendabala oku mu tokola.

Ashike Jesus okwa li e shii kutya ihava tomhafana mondjila. Okwa li e shii kutya ove na etaleko lihe li pandjele nolihe li pamishangwa li na sha noinima oyo ya li ya dilikwa okulongwa mefiku lEshabata. (Exodus 20:8-10) Okwa kala ha patanekwa omolwoilonga yaye iwa. Onghee hano, Jesus okwa li a hala oku va honga oshilihongomwa mokulombwela omulumenhu oo, a ti: “Fikama ndele to uya pokati apa.” — Markus 3:3.

Jesus okwa tala kovanongo vomishangwa nOvafarisai, ndele ta ti: “Ngeenge umwe mokati keni oku na odi imwe aike ndele tai wile melambo mefiku lEshabata, mbela ita i ndele te ke i kufa mo?” (Mateus 12:11) Molwaasho ovanhu ova li hava landifa eedi, kava li tava dulu oku di fiya melambo fiyo omefiku la landula ko; otashi dulika di fye naasho otashi ke va ningifa vaha mone oimaliwa. Kakele kaasho, Omishangwa oda ti: “Omuyuki a shiiva osho oshimuna shaye sha hala.” — Omayeletumbulo 12:10.

Jesus okwa twikila oku va yelifila kombinga yaasho, a ti: “Omunhu ina fimanenena tuu e dule odi! Onghee hano, osha pitikwa pamhango okulonga osho shiwa mEshabata.” (Mateus 12:12) Natango, Jesus ka li a nyona efiku lEshabata eshi a velula omulumenhu oo. Ovawiliki vomalongelokalunga kava li tava dulu okupataneka Jesus, molwaashi okwa li ha tomhafana pandunge noha kenukile ovanhu. Ova li ashike va mwena.

Molwaashi Jesus okwa li a handukila ovawiliki vomalongelokalunga ovo nokwa li a nyika oluhodi omolwoikala yavo inai yuka, okwa talaatala. Opo nee okwa tya komulumenhu: “Yukililifa eke loye.” (Mateus 12:13) Eshi omulumenhu oo a yukililifa eke laye olo la fya, okwa veluka. Osho osha li sha hafifa omulumenhu oo, ndele mbela osha li sha kuma ngahelipi ovo va li va hala okudipaa Jesus?

Ponhele Ovafarisai va kale va hafa eshi eke lomulumenhu oo la veluka, ova li va ya pondje, “nova hovela diva okupangela omhangela novayambididi vaHerodes, opo ve mu dipae.” (Markus 3:6) Ongudu yopapolotika oyo ya li ya kwatela mo oilyo yongudu yomalongelokalunga oya li hai ifanwa Ovasadukai. Osho shi kumwifi, Ovasadukai nOvafarisai kave li ve holafane, ashike pomhito oyo ova li ve limanga kumwe opo va pataneke Jesus.