Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 54

Jesus oye “omungome womwenyo”

Jesus oye “omungome womwenyo”

JOHANNES 6:25-48

  • JESUS OYE “OMUNGOME WA DJA MEULU”

Jesus okwa li a kutifa ovanhu vahapu pashikumwifilonga, koushilo wefuta laGalilea, nokwa li e va fiya po eshi va li va hala oku mu ninga ohamba. Oufiku oo, okwa li a enda kombada yefuta nokuxupifa Petrus, oo a li naye ta ende kombada yomeva ndele ta hovele okuningina omolwokuhena eitavelo. Jesus okwa li yo a hanyena omhepo, nokungaho okwa li a amena ovahongwa vaye ovo va li mowato.

Jesus okwa li a shuna kouninginino wefuta, moshitukulwa shaKapernaum. Ovo a li a kutifa pashikumwifilonga ova li ve mu mona, ndele tave mu pula tava ti: “Owe uya ko naini oku?” Jesus okwa li e va hanyena molwaashi ova li tave mu kongo va hala okukutifwa natango. Okwa li e va ladipika kutya inave lilongela ‘oikulya oyo tai xulu po, ndele nave lilongele oyo tai va pefa omwenyo waalushe.’ Opo nee ove mu pula tava ti: “Otu na okuninga shike opo tu kale twa hokiwa kuKalunga?” — Johannes 6:25-28.

Otashi dulika va li tava diladila koiteelelwa oyo i li mOmhango i na sha noilonga, ashike Jesus okwa li ta popi koilonga oyo ya denga mbada, a ti: “Kalunga ote mu hokwa ngeenge omwa kala mu na eitavelo mwaau a tuma.” Ovanhu kava li ve na eitavelo muJesus nonande okwa li a longa oilonga ihapu. Ova li tave mu pula a longe oshikumwifilonga opo va dule oku mu itavela. Ove mu pula va ti: “Owa hala oku tu longela po oshikumwifilonga shilipi? Ootatekulululwa ova lile omana mombuwa, ngaashi ashike pa shangwa: ‘Ye okwe va pa omungome wa dja meulu va lye.’” — Johannes 6:29-31; Epsalme 78:24.

Nonande ova li va pula edidiliko, Jesus okwa li e va yukifa kOdjo yoikumwifilonga, eshi a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, Moses ine mu pa omungome wa dja meulu, ndele Tate okwe mu pa omungome washili wa dja meulu. Osheshi omungome waKalunga oye ou a dja meulu opo a yandje omwenyo kovanhu.” Molwaashi kava li ve udite ko eityo leendjovo odo, ova tya kuye: “Omwene, tu pa alushe omungome oo.” (Johannes 6:32-34) “Omungome” oo Jesus a popya owa li tau faneke shike?

Jesus okwa yelifa a ti: “Aame omungome womwenyo. Keshe ou te uya kwaame ita fi vali ondjala nandenande, naau e na eitavelo mwaame ita fi vali enota nandenande. Ngaashi nde mu lombwela, omwa mona nge, ashike inamu itavela natango. . . . Onda dja meulu ndi uye okulonga ehalo laau a tuma nge, ndele hahalo lange. Ou a tuma nge ina hala ndi kanife nande oumwe womwaava a pa nge, ndele okwa hala ndi va nyumune mefiku laxuuninwa. Tate okwa hala keshe ou ta tambula Omona noku na eitavelo muye a mone omwenyo waalushe.” — Johannes 6:35-40.

Osho osha li sha handukifa ovanhu, nOvajuda ova li va hovela okungongota. Omolwashike te liti ye “omungome wa dja meulu”? (Johannes 6:41) Pataleko lavo, Jesus oku li ashike omonamati wovadali vopanhu ovo va dja muGalilea, oshilando shaNasaret. Ova li va pula tava ti: “Ou ke fi hano Jesus omona waJosef, ou xe naina tu shii?” — Johannes 6:42.

Jesus okwe va lombwela a ti: “Inamu ngongota vali. Kape na ou te uya kwaame okuninga Tate ou a tuma nge te mu nane, nohandi ke mu nyumuna mefiku laxuuninwa. Ovaprofeti ova xunganeka kutya: ‘Aveshe otava ka hongwa kuJehova.’ Ndele keshe ou ta pwilikine nokutambula ko eendjovo daTate ote uya kwaame. Kape na nande omunhu a mona Tate, kakele kaau a dja kuKalunga; ou oye a mona Tate. Oshili ohandi mu lombwele, keshe ou ta itavele oku na omwenyo waalushe.” — Johannes 6:43-47; Jesaja 54:13.  

Eshi Jesus a li a popya naNikodemus, okwa li a popya kombinga yomwenyo waalushe nonokutya ou na ekwatafano nokwiitavela mOmona womunhu, eshi a ti: “Keshe ou te mu itavele [Omona waKalunga ewifa] aha hanaunwe po ndele a ka mone omwenyo waalushe.” (Johannes 3:15, 16) Pomhito oyo okwa li ta popi nongudu yovanhu, noku va yelifila kutya ongahelipi tava dulu okumona omwenyo waalushe okupitila muye, ndele hakupitila momana ile momingome odo da li da sha muGalilea. Mbela ongahelipi ovanhu tava dulu okumona omwenyo waalushe okupitila muye? Jesus okwa endulula eendjovo odo a li a popya nale, a ti: “Aame omungome womwenyo.” — Johannes 6:48.

Oshikundafanwa shi na sha nomungome wa dja meulu osha li sha tandavela apeshe ofimbo nokuli Jesus a li ta hongo moshinagoga muKapernaum.