Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 60

Emoniko li na sha noshinge shaJesus

Emoniko li na sha noshinge shaJesus

MATEUS 16:28–17:13 MARKUS 9:1-13 LUKAS 9:27-36

  • EMONIKO LI NA SHA NOKUSHITULUKA KWAJESUS

  • OVAYAPOSTOLI VA UDA ONDAKA YAKALUNGA

Eshi Jesus a li ta hongo ovanhu moshitukulwa shaKesarea Filippi, osho sha li kokule eekilometa 25 lwaapo okudja komhunda yaHermon, okwa li a lombwela ovayapostoli vaye oshinima shikumwifi, a ti: “Oshili ohandi mu lombwele kutya ope na vamwe vomwaava ve li ofika apa itava ka makela nandenande efyo fiyo osheshi tava mono tete Omona womunhu te uya mOuhamba waye.” — Mateus 16:28.

Otashi dulika ovahongwa va li tave lipula osho Jesus a li a hala okutya. Konima yoshivike lwaapo, Jesus okwa li a ya komhunda ile neenghono pamwe novayapostoli vaye vatatu, Petrus, Jakob nosho yo Johannes. Otashi dulika kwa li kwa toka, molwaashi ovalumenhu ovo vatatu ova li va fya eemhofi. Ofimbo Jesus a li ta ilikana, okwa shituluka moipafi yavo. Ovayapostoli ova li va mona oshipala shaye tashi vema ngaashi etango, noshikutu shaye shokombada sha yela sha fa ouyelele.

Opa li pa holoka ovalumenhu vavali, “Moses naElia.” Ova li va hovela okukundafana naJesus kombinga ‘yokuya kwaye oko taku ka ningilwa kuJerusalem.’ (Lukas 9:30, 31) Okuya kwaJesus okwa li taku ulike kefyo nosho yo kenyumuko laye nokwa hangwa ashike opo a popi oshinima osho. (Mateus 16:21) Eenghundafana odo kada li tadi tu kumwe naasho Petrus a li a lombwela Jesus a ninge, ashike efyo laJesus linyanyalifi ka la li tali dulu okuhenukwa.

Eshi ovayapostoli ovo vatatu va penduka, ova li tava tale nokupwilikina va kumwa. Nonande osho osha li emoniko, osha li sha fa oshinima tashi ningwa pefimbo olo, na Petrus okwa li a ya mo meenghundafana, ndele ta ti: “Muhongi, osha wapala kufye okukala apa. Natu dikeni omatwali atatu apa, limwe oloye, limwe olaMoses nalikwao olaElia.” (Markus 9:5) Mbela Petrus okwa li a hala okudika po omatwali molwaashi a hala emoniko li twikile?

Ofimbo Petrus a li ta popi, ova uvikwa koshilemo shiyela, nomoshilemo osho omwa dja ondaka tai ti: “Ou Omona wange omuholike, ou nde mu hokwa. Mu udeni.” Eshi ovayapostoli va uda ondaka yaKalunga, ova li va tila neenghono nova li va fidimika oipala yavo, ashike Jesus okwa li e va ladipika a ti: “Fikameni, inamu tila.” (Mateus 17:5-7) Eshi va li va fikama, ova mona ashike Jesus oye aeke, nemoniko opo la li la xulila opo. Eshi kwasha, Jesus okwa li e va lombwela eshi tava londoloka komhunda a ti: “Emoniko eli inamu li lombwela nande omunhu, fiyo osheshi Omona womunhu a nyumunwa koufi.” — Mateus 17:9.

Eshi va mona Elia memoniko olo, osho osha li sha etifa po epulo. Ovayapostoli ova li va pula Jesus tava ti: “Omolwashike ovanongo vomishangwa tava ti kutya Elia oku na okuuya tete kuKristus?” Okwe va nyamukula a ti: “Elia okwe uyile nale, ndele vo inave mu didilika mo.” (Mateus 17:10-12) Jesus okwa li ta popi kombinga yaJohannes Omuninginifi, oo a li ta dana onghandangala ya fa yaElia. Elia okwa li a longekidila Elisa ondjila, ofimbo Johannes a li a longekidila Kristus ondjila.

Emoniko olo ola li la pameka Jesus novayapostoli, notali ulike koshinge shOuhamba waKristus. Kungaho, ovahongwa ova li va mona “Omona womunhu te uya mOuhamba waye,” ngaashi Jesus a li a udaneka. (Mateus 16:28) Ofimbo va li komhunda, ova li va “mona efimano laye linene.” Nonande Ovafarisai ova li va hala Jesus e va ulikile edidiliko kutya oye Ohamba oyo ya hoololwa kuKalunga, ka li e li va pa. Ashike ovahongwa vaJesus vatatu vopofingo ova li va mona omhito yokumona eshi Jesus ta shituluka, naasho osha koleka omaxunganeko Ouhamba. Nomolwaasho Petrus a ka shanga a ti: “Otu na oushili kutya omaxunganeko otaa ka wanifwa po.” — 2 Petrus 1:16-19.