Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 47

Okakadona ka nyumunwa

Okakadona ka nyumunwa

MATEUS 9:18, 23-26 MARKUS 5:22-24, 35-43 LUKAS 8:40-42, 49-56

  • JESUS TA NYUMUNA OKAMONAKADONA KAJAIRUS

Jairus okwa li a mona kutya omukainhu oo a li e na etiko lohonde okwa velulwa kuJesus. Okwa li yo e shii kutya Jesus ota dulu okukwafela okamonakadona kaye, nonande okwa li e wete kutya ‘osho okamonakadona kaye oka fya.’ (Mateus 9:18) Okwa li te lipula ngeenge otaka dulu ngoo vali okukwafelwa.

Ofimbo Jesus a li ta popi nomukulukadi oo a li a velula, ovalumenhu vamwe va dja keumbo laJairus ova li va lombwela Jairus tava ti: “Okamonakadona koye oka fya! Omolwashike to piyaaneke vali Omuhongi?” — Markus 5:35.

Onghundana oyo oya li inyikifa oluhodi. Omulumenhu oo okwa li a fimanekwa neenghono moshitukulwa, ndele pomhito oyo ka li va li e na ekwafo lasha. Okamonakadona kaye akeke oka fya. Ashike eshi Jesus a uda onghundana oyo, okwa tala kuJairus ndele ta popi nomukumo ta ti: “Ino tila, shimha ashike u na eitavelo.” — Markus 5:36.

Opo nee Jesus okwa ya pamwe naJairus keumbo laye. Eshi va fika meumbo, ova hanga ovanhu vahapu tava lili eefya. Ovo va li meumbo laJairus ova li tava lili unene nokulidenga meenhulo tava ulike kutya ova nyika oluhodi neenghono. Eshi Jesus e va mona, okwa popya oshinima shihalukifa eshi a ti: “Okaana inaka fya, ndele oka kofa.” (Markus 5:39) Eshi ve shi uda, ova hovela okuyola Jesus. Ova li ve shii kutya okakadona oka fya shili. Ashike Jesus okwa li a longifa eenghono odo a pewa kuKalunga, opo a ulike kutya ovanhu otava dulu okunyumunwa, ngaashi ashike omunhu ta dulu okupendulwa mo meemhofi doshitula.

Jesus okwa li a lombwela ovanhu aveshe va ye pondje kakele kuPetrus, Jakob, Johannes nosho yo ovadali vokamonakadona. Opo nee okwa ya navo opo pa li pa nangala okakadona. Okwe ka kwata meke, ndele ta ti kuko: “‘Talita kuum,’ osho tashi ti: ‘Okakadona, ohandi ku lombwele, “Penduka!”’” (Markus 5:41) Oka li ka penduka diva ndele taka hovele okweenda. Diladila kunghee Jairus nomukulukadi waye va li ve udite eshi va mona oshinima osho. Opo ovanhu va mone oumbangi kutya okakadona oke na shili omwenyo, Jesus okwa ti na ka pewe oikulya.

Pehovelo, Jesus okwa li a lombwela ovo a li a velula moipafi vehe shi lombwele nande omunhu, novadali ovo osho a li e va lombwela. Ashike nande ongaho, ovadali ovo va li va tunhukwa neenghono navamwe ova li va tandaveleka onghundana oyo “moshitukulwa ashishe.” (Mateus 9:26) Mbela ito ka kala wa tunhukwa okulombwela vamwe ngeenge owa mono oo u hole a nyumunwa? Olo olo la li enyumuko etivali Jesus a ninga.