Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 58

Jesus ta hapupalifa omingome nokulondwela shi na sha nefulika

Jesus ta hapupalifa omingome nokulondwela shi na sha nefulika

MATEUS 15:32–16:12 MARKUS 8:1-21

  • JESUS TA KUTIFA OVALUMENHU 4 000

  • JESUS TA LONDWELE SHI NA SHA NEFULIKA LOVAFARISAI

Ongudu inene yovanhu oya li ya ya kuJesus koshitukulwa shaDekapolis, osho sha li kouninginino wefuta laGalilea. Oya li ya ya i ka pwilikine kuye nokuvelulwa, noya li ya ya noimbale ya kula.

Jesus okwa li a lombwela ovahongwa vaye a ti: “Ondi uditile olukeno ongudu ei yovanhu, molwaashi ova kala pwaame omafiku atatu, nokave na sha vali shokulya. Ngeenge onde va lekele va ye komaumbo va fya ondjala, otava ka pundila mondjila, osheshi vamwe vomuvo ova dja kokule.” Ovahongwa vaye ove mu pula tava ti: “Openi hatu ka hanga omingome dihapu tadi dulu okukutifa ovanhu ava monhele ei ye likalela?” — Markus 8:2-4.

Jesus okwe va nyamukula a ti: “Omu na omingome ngapi?” Ovahongwa ova ti: “Heyali neeshi dinini.” (Mateus 15:34) Okwa li a lombwela ovanhu va kale omutumba. Okwa kufa omingome neeshi, ndele ta ilikana kuKalunga, nokonima okwe di yandja kovahongwa vaye ve di yandje kovanhu. Osho shikumwifi oshosho kutya ovanhu aveshe ova li va kuta. Nonande ovalumenhu 4 000 nosho yo ovakainhu nounona ova li va lya, oundjaumukile ovo va li va toolwa po ova li va yadeka oimbale ya kula iheyali.

Konima eshi Jesus a lekela eengudu dovanhu, okwa ya novahongwa vaye nowato koshitukulwa shaMagadan, osho shi li kouninginino womunghulofuta wefuta laGalilea. Eshi va fika oko, Ovafarisai nongudu yOvasadukai oya li ya kendabala okuyeleka Jesus moku mu pula e va ulikile edidiliko la dja meulu.

Eshi Jesus a didilika kutya otava diladila shike, okwa ti: “Onguloshi ohamu ti, ‘Itaku lokwa molwaashi eulu ola tilyana,’ nongula ohamu ti, ‘Molwaashi eulu ola tilyana, noku na oilemo, odula otai ka loka nena, notaku ka kala kwa talala.’ Omu shii okunongonona onghalo yomhepo mokutala keulu, ndele kamu shii okunongonona omadidiliko omafimbo.” (Mateus 16:2, 3) Jesus okwa li a lombwela Ovafarisai nOvasadukai kutya itava ka pewa edidiliko lasha kakele kedidiliko laJona.

Jesus novahongwa vaye ova li va ya nowato kuBetsaida osho shi li kouningininolundume womunghulofuta. Eshi va li mondjila, ovahongwa ova li va didilika kutya ova dimbwa okweetelela omingome da wana. Ova li ashike ve na omungome umwe. Otashi dulika Jesus a li ta diladila kombinga yOvafarisai nOvasadukai ovo a li a shakeneka nohava yambidida Herodes, nokwa li a yandja elondwelo ta ti: “Pashukileni efulika lOvafarisai nolaHerodes.” Ovahongwa ova li tava diladila kutya eshi Jesus a popya kombinga yefulika, ota popi kombinga yomingome odo va li va dimbwa ko. Eshi Jesus e shi didilika, okwa tya kuvo: “Omolwashike tamu lipe oushima eshi inamu etelela omingome?” — Markus 8:15-17.

Jesus opo ashike a li a hangwa a yandja omingome kovanhu omayovi. Onghee ovahongwa ove na okukala ve shii kutya ka li te lipula kombinga yomingome do venevene odo inadi wana. Okwe va pula a ti: “Itamu dimbuluka hano? Eshi nda li nda tukulila ovalumenhu 5 000 omingome nhano, oimbale ingapi youndjaumukile mwa toolele po?” Ova nyamukula va ti: “Omulongo naivali.” Jesus okwa twikila ko ta ti: “Eshi nda li nda tukulila ovalumenhu 4 000 omingome heyali, oimbale ingapi ya kula youndjaumukile mwa toolele po?” Opo nee ova ti: “Iheyali.” — Markus 8:18-20.

Jesus okwe va pula a ti: “Omolwashike inamu shi didilika kutya itandi popi shi na sha nomingome?” Okwa weda ko vali a ti: ‘Lungameni efulika lOvafarisai nOvasadukai.’ — Mateus 16:11.

Xuuninwa, ovahongwa ova ka uda ko oshitwa osho. Molwaashi efulika ohali longifwa okufulika omingome, Jesus okwa li e li longifa tali faneke koulingilingi. Okwa li ta londwele ovahongwa va lungamene “omahongo Ovafarisai nOvasadukai,” oo e na enwefemo lii. — Mateus 16:12.