Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 45

Jesus oku na eenghono dokupangela eendemoni

Jesus oku na eenghono dokupangela eendemoni

MATEUS 8:28-34 MARKUS 5:1-20 LUKAS 8:26-39

  • TA TE MO EENDEMONI NDELE TADI I MOINGULU

Eshi ovahongwa va li tava i komunghulofuta, ova li va kumwa molwaashi ova li va mona oshinima shitilifa mefuta. Ovalumenhu vavali va tilifa nove na eendemoni ova dja momaendo tava tondoka va yuka kuJesus. Omulumenhu umwe womwaavo oye a li a pewa elitulemo, molwaashi okwa li a nyika oshiponga nokwa kala ta pangelwa keendemoni efimbo lile.

Omulumenhu oo mu etifa onghenda okwa kala ha endaenda e li hamunghele. “Okwa kala ha ingida oufiku nomutenya momaendo nokeemhunda nokulitetaula nomamanya.” (Markus 5:5) Okwa li mutilifa, novanhu kava li hava dulu okweenda pondjila opo a li ha kala. Vamwe ova li hava kendabala oku mu manga, ndele omalyenge okwa li he a tokaula ko keemhadi daye. Kape na oo a li e na eenghono doku mu kelela.

Eshi omulumenhu oo a ya kuJesus noku mu twila eengolo, ondemoni oyo ya li tai mu pangele oye mu ningifa a ingide mokule ta ti: “Jesus, Omona waKalunga Omukombadambada, oto kongo shike apa? Ohandi ku anifa kuKalunga uha hepeke nge.” Jesus okwa ulika kutya oku na eenghono dokupangela eendemoni, eshi a ti: “Omhepo ya nyata ove, dja mo momulumenhu.” — Markus 5:7, 8.

Oushili oyoo kutya, omulumenhu oo okwa li e kwetiwe keendemoni. Eshi Jesus a pula a ti, “Oove lyelye?” oya nyamukula ya ti: “Aame Ongudu ya kula, osheshi otu li mo vahapu.” (Markus 5:9) Etangakwaita laRoma ola fikama po movakwaita omayovi; nomolwaasho eendemoni oda li da hangana opo di hafele okumonifa omulumenhu oo oixuna. Oda indila Jesus “ehe di umbile mombwili.” Oda li di shii osho she di tuvikililwa monakwiiwa nosho yo omuwiliki wado, Satana. — Lukas 8:31.

Opa li oufita woingulu 2 000 lwaapo, oinamwenyo oyo ya li inai koshoka she likolelela kOmhango nonokutya Ovajuda kave na okukala ve i na. Eendemoni oda ti: “Tu tuma tu ye moingulu.” (Markus 5:12) Opo nee Jesus okwe di lombwela di ye, noda ya moingulu. Nokungaho oingulu aishe 2 000 oya lotokela komunghulo womhunda, ndele tai wile mefuta.

Eshi ovo va li tava file oshisho oufita woingulu ve shi mona, ova faduka po ndele tava ka lombwela ovanhu moshilando nomomudingonoko washo. Ovanhu ova li ve uya okutala osho sha ningwa po. Eshi va fika, ova mona omulumenhu oo a li e na eendemoni e li nawa noku na omadiladilo e li ponhele. Omulumenhu oo okwa li a djala nawa nokwa li omutumba peemhadi daJesus.

Ovanhu ovo ve shi uda ile va mona omulumenhu oo, ova li va kwatwa koumbada nokava li ve udite ko oshinima osho. Ova li va lombwela Jesus a dje mo moshitukulwa shavo. Ofimbo Jesus a li ta londo mowato, omulumenhu oo a li e na eendemoni okwe mu indila va ye pamwe naye. Ashike Jesus okwa lombwela omulumenhu oo a ti: “Inda keumbo kovapambele voye, ndele to va hokololele oinima aishe oyo Jehova e ku ningila nanghee e ku fila onghenda.” — Markus 5:19.

Jesus okwa li ha lombwele ovo a velula vaha lombwele nande oumwe molwaashi ka li a hala ovanhu va fike pexulifodiladilo li na sha naye she likolelela ashike kwaasho va uda. Ashike pomhito oyo, omulumenhu oo a li e na eendemoni okwa a li a yandja oumbangi u na sha neenghono daJesus nosho yo kutya ota dulu okuudifila ovanhu ovo Jesus a li ita dulu okuudifila pauhandimwe. Ehokololo laye ola li yo tali ka nyaneka pomutenya ehokololo keshe lii li na sha nokufya kwoingulu. Opo nee omulumenhu oo okwa ya kuDekapolis ndele ta hovele okuhokolola oinima aishe oyo Jesus e mu ningila.