Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 48

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga ihapu, ndele ka li a tambulwa ko muNasaret

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga ihapu, ndele ka li a tambulwa ko muNasaret

MATEUS 9:27-34; 13:54-58 MARKUS 6:1-6

  • JESUS TA VELULA OVAPOFI NOMUFITANDAKA

  • OVANHU VOMUNASARET KAVA LI VE MU TAMBULA KO

Ola li efiku le lipyakidila kuJesus. Konima eshi a dja molweendo laye koshitukulwa shaDekapolis, okwa li a velula omukainhu oo a li e na etiko lohonde nokwa li a nyumuna okamonakadona kaJairus. Ashike natango okwa li e na okuninga shihapu. Eshi a dja mo meumbo laJairus, ovalumenhu vavali ovapofi ova li ve mu shikula, tava ingida tava ti: “Omona waDavid, tu fila onghenda.” — Mateus 9:27.

Eshi ve mu ifana “Omona waDavid,” ova li va ulika kutya ova itavela Jesus e li omufyuululi wolukalwapangelo laDavid nonokutya oye Messias. Osha fa shi li ngaha kutya Jesus okwa li ta anye oku va kwafela, opo a tale ngeenge otava twikile oku mu indila, ndele ova li va twikila. Eshi Jesus a ya meumbo limwe, ovalumenhu ovo ova li ve mu shikula. Okwe va pula a ti: “Omu na ngoo eitavelo kutya ohandi dulu oku mu twikulula?” Ove mu nyamukula: “Heeno, Omwene.” Opo nee okwa kuma omesho avo, ndele ta ti: “Shi ningilweni paitavelo leni.” — Mateus 9:28, 29.

Ovalumenhu ovo vavali ova li va hovela okumona ko. Ngaashi ashike Jesus a li a lombwela vamwe nale, navo okwa li e va kunghilila vehe shi lombwele nande oumwe. Molwaashi ova li va hafa unene, lwanima ova ka popya kombinga yaye nonghundana oyo oya li ya tandavela apeshe.

Eshi ovalumenhu ovo va ya, ovanhu ova li va eta kuye omulumenhu omufitandaka oo a li e na ondemoni. Eshi Jesus a ta mo ondemoni, omulumenhu oo okwa li a hovela okupopya pefimbo olo. Ongudu yovanhu oya li ya kumwa, ndele tai ti: “Oshinima sha tya ngaha inashi monika mo nale muIsrael.” Ovafarisai navo opo va li. Molwaashi kava li tava dulu okupataneka oikumwifilonga oyo, ova li va tokola odjo yoilonga yaJesus, eshi va ti: “Eendemoni ote di te mo kekwafo lomupangeli weendemoni.” — Mateus 9:33, 34.

Konima yaasho, Jesus okwa li a shuna keduumbo lavo, kuNasaret, nokwa li a ya pamwe novahongwa vaye. Omudo wa ya, okwa li ta hongo moshinagoga muNasaret. Tete ovanhu ova li va kuminwa osho a li ta hongo, ashike lwanima ova ka handukifwa kwaasho a li ta hongo nova li tava kendabala oku mu dipaa. Natango, Jesus okwa li a kendabala okukwafela ovashiinda shaye.

Okwa li a shuna koshinagoga mEshabata opo a ka honge ovanhu. Vahapu ova li va kumwa, nokupula tava ti: “Omulumenhu ou openi a hanga ounongo oo neenghono dokulonga oikumwifilonga oyo?” Ndele tava weda ko tava ti: “Ou hano ke fi omona womuhongi womiti? Ina ke fi hano Maria, novamwainamati kave fi ooJakob, Josef, Simon naJudas? Novamwainakadona aveshe kave li pamwe nafye? Openi hano a hanga oinima aishe oyo?” — Mateus 13:54-56.

Ovanhu ova li va tala ko Jesus ngaashi ashike ovanhu vakwao. Otashi dulika va li tava diladila kutya, ‘Otwe mu mona eshi ta kulu, ongahelipi ta dulu okukala Messias?’ Oshidjemo, kakele komaumbangi aeshe oo va mona, mwa kwatelwa ounongo waye muhapu nosho yo oikumwifilonga yaye inene, kava li ve mu tambula ko. Molwaashi ovanhu ova li ve shii nawa Jesus, mwa kwatelwa nokuli novapambele vaye, kava li ve mu tambula ko, naasho osha li she mu ningifa a popye ta ti: “Omuprofeti oha fimanekwa keshe pamwe, kakele moshitukulwa shavo nosho yo meumbo lavo.” — Mateus 13:57.

Jesus okwa li a kumwa omolwokuheneitavelo kwavo. Ka li a longa oikumwifilonga koshitukulwa osho, ndele okwa “tenheka ashike ovanaudu vanini omake noku va velula.” — Markus 6:5, 6.