Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHITUKULWA 3

Oukalele waJesus muGalilea

‘Jesus okwa hovela okuudifa ta ti: “Ouhamba womeulu owa ehena popepi.”’ — Mateus 4:17

Oukalele waJesus muGalilea

MOSHITUKULWA ESHI

ETUKULWA 20

Jesus ta longo oshikumwifilonga oshitivali ofimbo e li muKana

Jesus ta velula omumati oo a li kokule oule woshinano sheekilometa 26.

ETUKULWA 21

Jesus e li moshinagoga muNasaret

Jesus okwa popya shike osho sha li sha ningifa ovanhu vomoshilando shavo va kale va hala oku mu dipaa?

ETUKULWA 22

Ovahongwa vaJesus vane ova li va ninga ovayuli vovanhu

Okwa shiva ovahongwa vaye va efe po okuyula kwoludi limwe nokuhovela okuyula kumwe.

ETUKULWA 23

Jesus ta longo oilonga inene muKapernaum

Eshi Jesus a ta mo eendemoni, ina efa nande di lombwele ovanhu kutya ye Omona waKalunga. Omolwashike mbela?

ETUKULWA 24

Jesus ta tamununa mo oukalele waye muGalilea

Ovanhu ova li ve uya kuJesus va velulwe, ashike Jesus okwa li a popya kutya oukalele waye ou na elalakano la fimana.

ETUKULWA 25

Jesus a kenukila omunashilundu ndele te mu velula

Jesus okwa ulika kutya oku na ko nasha filufilu naavo a velula nonande oshi li paunafangwa, naasho oshi li euliko tali ti sha.

ETUKULWA 26

“Omatimba oye okwa dimwa po”

Jesus okwa ulika ekwatafano lilipi olo li li pokati koulunde nouyahame?

ETUKULWA 27

Mateus ta shivwa a ninge omuhongwa

Omolwashike Jesus ta hafele okulya pamwe novalunde?

ETUKULWA 28

Omolwashike ovahongwa vaJesus va li ihave lidilike oikulya?

Jesus okwa longifa efaneko li na sha nomakutu opo a yandje enyamukulo.

ETUKULWA 29

Ope na ngoo oo ta dulu okulonga ouwa mefiku lEshabata?

Omolwashike Ovajuda va li tava pataneke Jesus eshi a velula omulumenhu oo a kala ta vele oule womido 38?

ETUKULWA 30

Ekwatafano olo li li pokati kaJesus naKalunga

Ovajuda ova li tava diladila kutya Jesus ote liti oku fike pamwe naKalunga, ashike okwa yelifa kutya Kalunga oku mu dule.

ETUKULWA 31

Ovahongwa vaJesus tava pweya oilya mefiku lEshabata

Omolwashike Jesus e lifana kutya oye “Omwene wEshabata”?

ETUKULWA 32

Oshike sha li sha ufwa okulongwa mefiku lEshabata?

Nonande Ovasadukai nOvafarisai kave li ve holafane, ova li ve limanga kumwe opo va pataneke Jesus.

ETUKULWA 33

Jesus ta wanifa po exunganeko laJesaja

Omolwashike Jesus a li a lombwela ovo a velula kutya inava lombwela vamwe kutya oye lyelye naasho a ninga?

ETUKULWA 34

Jesus ta hoolola ovayapostoli vaye omulongo navavali

Eyooloko lilipi lili pokati kovayapostoli novahongwa?

ETUKULWA 35

Eudifo lokOmhunda olo li shiivike nawa

Mona omafatululo oitwa oyo ya fimana meudifo laJesus.

ETUKULWA 36

Omunefele a ulika eitavelo la pama

Oshike osho omukulunhu wetangakwaita a ninga sha kumwifa Jesus?

ETUKULWA 37

Jesus ta nyumuna omonamati womufiyekadi

Ovo va mona enyumuko olo ova li va didilika kutya ola hala okutya ngahelipi.

ETUKULWA 38

Johannes a hala okuuda kuJesus

Omolwashike Johannes Omuninginifi a pula ngeenge Jesus oye Messias? Mbela Johannes okwa li e na omalimbililo?

ETUKULWA 39

Woo kepupi eli inali hala okutambula ko Jesus

Jesus okwa ti mEfiku lEtokolo, ehandukilo laKalunga otali ka kala linene muKapernaum, oshilando osho sha li eumbo laye, li dulife laSodom.

ETUKULWA 40

Oshilihongomwa shi na sha nokudimina po

Eshi Jesus a lombwela omukainhu oo a kala ombwada kutya omanyono aye okwa dimwa po, mbela okwa li a hala okutya osha yuka okunyona omhango yaKalunga?

ETUKULWA 41

Oikumwifilonga oya li ya longwa keenghono da lyelye?

Ovamwaina vaJesus ova li va itavela kutya otai eenghwengu.

ETUKULWA 42

Jesus ta hanyene Ovafarisai

“Edidiliko lomuprofeti Jona” oshike?

ETUKULWA 43

Omafaneko e na sha nOuhamba waKalunga

Jesus okwa yandja omafaneko ahetatu opo a yelife kombinga yOuhamba womeulu.

ETUKULWA 44

Jesus ta loteke oshikungulu osho sha tukuluka mefuta

Eshi Jesus a mweneka omhepo nosho yo omakufikufi, okwa honga oshilihongomwa sha fimana shi na sha nanghee onghalamwenyo tai ka kala koshi yOuhamba waye.

ETUKULWA 45

Jesus oku na eenghono dokupangela eendemoni

Mbela oto dulu ngoo okukala u kwetiwe keendemoni di dulife puimwe?

ETUKULWA 46

Omukainhu a veluka eshi a kuma koshikutu shaJesus

Jesus okwa li a ulika kutya oku na eenghono nosho oyo olukeno moshinima osho.

ETUKULWA 47

Okakadona ka nyumunwa

Ovanhu tava yolo Jesus eshi a ti okakadona oka kofa. Oshike osho Jesus a li e shii ndele ovanhu kava li ve shi shii?

ETUKULWA 48

Jesus okwa li a longa oikumwifilonga ihapu, ndele ka li a tambulwa ko muNasaret

Ovanhu vomuNasaret kava li va tambula ko Jesus omolwomahongo aye ile oikumwifilonga, ndele onetomheno limwe.

ETUKULWA 49

Jesus ta udifa muGalilea nokudeula ovayapostoli

Outumbulilo ‘Ouhamba waKalunga wa ehena popepi’ owa hala kutya ngahelipi?

ETUKULWA 50

Nghee ovayapostoli va longekidwa va ka udife nonande ope na omapataneko

Omolwashike Jesus a lombwela ovayapostoli vaye va ye onhapo eshi tava patanekwa ngeenge inava tila efyo?

ETUKULWA 51

Edipao mefiku loshivilo shedalo

Okudana kwaSalome okwa li kwa hafifa Herodes nokwa li a udaneka kutya ote ke mu pa keshe osho te mu pula. Salome okwa li a pula oshinima shinyanyalifi shilipi?

ETUKULWA 52

Jesus ta kutifa ovanhu omayovi nomingome dinini nosho yo neeshi dinini

Oshikumwifilonga shaJesus oshi didilikwedi neenghono nosha shangwa mOmavangeli aeshe ane.

ETUKULWA 53

Omupangeli oo ta dulu okupangela onghalo yomhepo

Ovayapostoli ove lihonga oshilihongomwa shilipi eshi va mona Jesus ta ende kombada yomeva nokumweneka omhepo?

ETUKULWA 54

Jesus oye “omungome womwenyo”

Omolwashike Jesus a li a hanyena ovanhu nonande ova ninga eenghendabala ve uye kuye?

ETUKULWA 55

Eendjovo daJesus oda li da kumwifa vahapu

Jesus okwa honga oshinima shikumwifi osho sha ningifa ovahongwa vaye vahapu ve mu fiye po.

ETUKULWA 56

Oshike naanaa hashi nyateke omunhu?

Mbela oshosho hashi i mokanya ile oshosho hashi piti mo?

ETUKULWA 57

Jesus ta velula okakadona nosho yo omulumenhu ombolo

Omolwashike omukainhu oo a li ina uda nai eshi Jesus a faafanifa ovanhu vomoshiwana shaye noumbwena?

ETUKULWA 58

Jesus ta hapupalifa omingome nokulondwela shi na sha nefulika

Lwanima, ovahongwa vaJesus ova ka uda ko kutya okwa li ta popi kombinga yefulika lilipi.

ETUKULWA 59

Omona wOmunhu olyelye?

Eeshapi dOuhamba oshike? Olyelye e di longifa nongahelipi?

ETUKULWA 60

Emoniko li na sha noshinge shaJesus

Olyelye a li a shituluka? Osho osha li sha hala okutya ngahelipi?

ETUKULWA 61

Jesus ta velula omumati oo e na ondemoni

Jesus okwa ti inava dula okuvelula molwaashi kava li ve na eitavelo, ashike oolyelye va li vehe na eitavelo? Omumati, oxe ile ovahongwa vaJesus?

ETUKULWA 62

Oshilihongomwa sha fimana shi na sha nelininipiko

Ovalumenhu ve lihonga oshilihongomwa sha fimana kokaana kashona.

ETUKULWA 63

Omayele e na sha nokupundukifa vamwe nosho yo okunyona

Okwa yelifa eenghatu dopatatu da nghee oupyakadi tau dulu okukandulwa po.

ETUKULWA 64

Otwa pumbwa okudimina po vamwe

Jesus okwa li a longifa efaneko lomupiya oo ehe na onghenda opo a ulike kutya Kalunga oha tale ko okudimina po vamwe ku li oshinima sha kwata moiti.

ETUKULWA 65

Jesus ta udifa molweendo laye lokuya kuJerusalem

Meenghundafana dopatatu, Jesus okwa li a ulika oikala oyo tashi dulika i imbe omunhu ehe mu shikule.