Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oshuuliki shomafaneko (Omayele)

Oshuuliki shomafaneko (Omayele)

Eenomola otadi ulike komatukulwa.

eedi noikombo 114

eedila dokeulu neengala domoixwa 35

eembuto medu la yoolokafana 43

efulika la lumbakanifa mumwe noufila 43

efulika lOvafarisai 58

ekanghameno leumbo 35

emona la holekwa mepya 43

eumbo la tungilwa kemanya 35

eyulu longwiya 96

kaume oo ina sholola 74

odi ya kana 63

ohamba ya hala okuya moita 84

oilanda yeni inamu i yandja koingulu 35

oilya neu 43

oimaliwa oisilveri omulongo 100

oitalenti 113

okambodi meisho lomumwatate 35

okawe ke na ongushu inene 43

okukwata oshipululo 65

okulihoololela oipundi yokomesho 83

okushiva eehepele koshivilo 83

okutunga oshungongulu 84

okuvandeka oshikutu shikulu noshivando shipe 28

omaviinyu mape, omakutu makulu 28

ombuto yoshinapi, eitavelo 89

ombuto yoshinapi, Ouhamba 43

omhepo ya nyata ya aluka 42

omumati a kanene 86

omonamati oo a kanene 86

omongwa wedu 35

omufendelifi nOmufarisai 94

Omufita Muwa 80

omufiyekadi nomutokoli 94

omukainhu ta mono oshimaliwa shaye shoshisilveri 85

omukuni oo a kofa 43

omukuni 43

omukwiyu 79

omulumenhu oshipuna naLasarus 88

omulumenhu oshipuna oo a tunga omaanda 77

omuma yoshilya tai file medu, ndele tai dala oilya ihapu 103

omupiya omudiinini nomunaendunge 111

omupiya omudiinini nomunaendunge 78

omupiya oo ehe fi omudiinini 87

omupiya oo ina dimina po mukwao 64

omupiya tadi mepya 89

Omusamaria omunanghenda 73

omuviinyu washili 120

omwene te mu kufile po oikolo ihapu 64

onete yokukwata eeshi 43

ongamelo okupita meyulu longwiya 96

oshimaliwa sha kana 85

oshivelo sha finana 35

oshivilohombolo shohamba 107

otamu i dindi, ongamelo otamu i pona po 109

oukadona omulongo 112

ounona ve li omutumba pomalandifilo 39

ovalumenhu vavali va lya oikolo 40

ovanailonga tava futwa eedenari 97

ovanailonga vomoshikunino ovadipai 106

ovanailonga vomoshikunino shomandjebele 97

ovanailonga vomoshikunino tava dipaa omonamati womwene woshikunino 106

ovanamati vavali va tumwa koshikunino shomandjebele 106

ovapiya va teelela omwene wavo a aluke 78

ovayuli vovanhu 22

ovo inava tambula ko eshivo 83

oxuxwa tai ongele ouxuxwena 110

xe omudali e lilongekida okuyandja 35

OSHUULIKI SHOIMHUNGU

‘Efimbo lokukosholwa ola fika’ 6

Omalweendo matunhula 10

Oolyelye va li Ovasamaria? 19

Okukala nondemoni 23

Omafaneko e na sha nokulidilika oikulya 28

Jesus ta hongo ta endulula osho a popya nale 35

Oshinhwi shaye osha li sha fa ohonde tai ndodele pedu 123

Onhele yohonde 127

Okudenga nongola 129

“Mu valela komuti” 132