Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 7

Ovanyanekeli veenyofi tava talele po Jesus

Ovanyanekeli veenyofi tava talele po Jesus

MATEUS 2:1-12

  • OVANYANEKELI VEENYOFI VA LANDULA “ONYOFI” FIYO OKUJERUSALEM NDELE TAI VA TWALA OKO KU NA JESUS

Opa li ovalumenhu vamwe va dja koushilo. Ovalumenhu ovo ovanyanekeli veenyofi, nohava konakona eenyofi nohava ti kutya otava dulu okumona eityo laasho tashi ningwa monghalamwenyo yovanhu. (Jesaja 47:13) Ofimbo ve li koshilongo shavo, ova mona “onyofi” ndele tave i landula va finda kuJerusalem ndele hakuBetlehem.

Eshi va fika kuJerusalem ova pula va ti: “Ohamba yOvajuda ei opo ya dalwa oi li peni? Osheshi otwa mona onyofi yayo eshi twa li koushilo, notwe uya okulinyongamena ohamba oyo.” — Mateus 2:1, 2.

Eshi ohamba yaJerusalem, Herodes, ye shi uda, oya li ya handuka neenghono. Oya li ya ifana ovapristeri ovakulunhu novawiliki vomalongelokalunga Oshijuda ndele tai va pula opo Kristus a li ta ka dalelwa. Ova li va nyamukula okudja mOmishangwa va ti: “OmuBetlehem.” (Mateus 2:5; Mika 5:2) Eshi Herodes e shi uda, okwa ifana meholeko ovanyanekeli veenyofi ve uye kuye ndele te va lombwele ta ti: “Indeni ko hano mu ka konge okaana, ndele ngeenge mwe ka mono, alukilei nge mu lombwele nge opo naame yo ndi ke ke linyongamene.” (Mateus 2:8) Ashike Herodes okwa li a hala okuuda kutya okaana oke li peni opo e ke ka dipae.

Eshi ovanyanekeli veenyofi va ya, opa li pa ningwa oshinima shikumwifi. “Onyofi” inya va monene eshi va li koushilo oye va kwatela komesho. Oushili oyoo kutya onyofi oyo kaya li yoshili, ashike elalakano layo oku va wilika. Ovanyanekeli veenyofi ove i landula fiyo ya kanghama kombada yeumbo omo mwa li Josef, Maria nokaana kavo.

Ndele eshi va ya meumbo, ova mona okahanana Jesus ke li naina, Maria. Eshi ve ka mona, ove ka twila eengolo. Opo nee ove ka pa eeshali ngaashi oshingoli, oidimba iwa noimbodi ilula. Lwanima eshi va li pokushuna kuHerodes, Kalunga okwa li e va londwela okupitila mondjodi vaha shune ko. Onghee ova li va shuna koshilongo shavo nondjila imwe i lili.

Mbela olyelye a li ta wilike “onyofi” oyo ya li i kwetele komesho ovanyanekeli veenyofi? Dimbuluka kutya onyofi oyo kaya li ye va twala odikilila kuJesus muBetlehem. Ponhele yaasho oya li ye va twala kuJerusalem, oko va li va shakena nohamba Herodes, oyo ya li ya hala okudipaa Jesus. Ngeno Kalunga ka li a ya mo olunyala a londwele ovanyanekeli veenyofi vaha shune kuJerusalem, ngeno Herodes okwa dipaa Jesus. Osha yela kutya Satana oo e li omutondi waKalunga oye a li a hala okudipaa Jesus, nokwa li ta kendabala okulongifa onghedi oyo opo a wanife po elalakano laye.