Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 10

Oukwaneumbo wooJesus wa finda kuJerusalem

Oukwaneumbo wooJesus wa finda kuJerusalem

LUKAS 2:40-52

  • JESUS TA PULA OVAHONGI OMAPULO ESHI A LI E NA OMIDO OMULONGO NAMBALI

  • JESUS OKWA POPYA KOMBINGA YAJEHOVA E LI “TATE” WAYE

Osha li opefimbo lokwenye, noukwaneumbo waJosef owa li u na okuya kuJerusalem molweendo lokomudo pamwe nookaume nosho yo novapambele. Ova li va ya va ka dane oshivilo shOpaasa ngaashi Omhango ya li tai ti. (Deuteronomion 16:16) Okudja muNasaret fiyo okuJerusalem opa li hapa endwa hanga eekilometa 120. Ola li efimbo litunhula nolomalipyakidilo kuvo aveshe. Eshi Jesus a wanifa omido 12, okwa li a teelela nodjuulufi oshivilo osho nosha li oufembanghenda kuye okukala natango motembeli.

Ashike kuJesus nokoukwaneumbo wavo, oshivilo shOpaasa kasha li ashike oshiningwanima shefiku limwe. Efiku olo la landula Opaasa ola li ehovelo lOshivilo shOmingome inadi ya Efulika osho sha li hashi kwata omafiku aheyali. (Markus 14:1) Naasho osha li sha talika ko shi li oshitukulwa shoshivilo shOpaasa. Olweendo lavo okudja kuNasaret, okukala muJerusalem nosho yo okushuna keumbo lavo ola li hali kwata hanga oule woivike ivali. Ashike omudo oo, osha li sha kwata efimbo lile omolwoshiningwanima osho sha kwatela mo Jesus. Naasho osha li sha etifwa koupyakadi oo wa li wa holoka po mondjila yavo yokushuna.

Eshi Maria naJosef ve li molweendo lavo lokushuna, ova li tava diladila kutya Jesus oku li mokati kongudu oyo i na ovapambele nookaume. Ndele nande ongaho, eshi kwa toka ova kanghama, ndele kava li ve mu wete. Onghee ova li va ya ve ke mu konge mokati kovapambele nosho yo ovashiivikile, ashike inave mu mona. Kava li ve shii apa e li. Ova li va shuna kuJerusalem ve ke mu konge.

Ove mu konga efiku alishe, ashike kava li ve mu mona. Natango ove ke mu konga efiku etivali ndele kava li ve mu mona. Ashike mefiku etitatu ove ke mu hanga motembeli. Ova li ve mu hanga e li omutumba mokati kovahongimhango vamwe Ovajuda. Ndele okwa li ta pwilikine kuvo noku va pula omapulo, nova li va kuminwa neenghono eendunge daye.

Maria okwe mu pula a ti: “Mumwange, omolwashike we tu ningila ngaha? Fye naxo otwa kala hatu ku kongo neenghono.” — Lukas 2:48.

Jesus okwa li a kumwa eshi va li vehe shii kutya oku li peni. Opo nee okwa tya kuvo: “Omolwashike mwa li tamu kongo nge? Hamba kamu shii kutya ondi na okukala meumbo laTate?” — Lukas 2:49.

Ova li va hangana vali, na Jesus okwa shuna navo keumbo kuNasaret nokwa kala ha dulika kuvo. Jesus okwa enda ta kulu, nounongo waye owa li wa hapupala. Nonande okwa li omunyasha, okwa kala a hokiwa kuKalunga nokovanhu. Okudja kounona waye, okwa tula po oshihopaenenwa shiwa shokudulika kovakulunhu vaye ndele haku ulika ashike ohokwe moinima yopamhepo.