Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 8

Josef noukwaneumbo waye tava i onhapo ohamba ikolokoshi

Josef noukwaneumbo waye tava i onhapo ohamba ikolokoshi

MATEUS 2:13-23

  • JESUS NOUKWANEUMBO WAVO TAVA I ONHAPO KUEGIPITI

  • JOSEF TA TWALA OUKWANEUMBO WAYE KUNASARET

Josef okwa li a pendula Maria meemhofi opo e mu lombwele etumwalaka la endelela. Omweengeli waJehova okwe mu holokela mondjodi ndele te mu lombwele ta ti: “Fikama, kufa okaana naina ndele tamu i onhapo kuEgipiti, ndele tamu kala oko fiyo handi ku pe elombwelo, osheshi Herodes okwa hala okukonga okaana e ka dipae.” — Mateus 2:13.

Oufiku oo tuu oo, Josef naMaria ova ya onhapo pamwe nomona wavo. Ova li ve na okuya diva ngaashi tashi dulika, molwaashi Herodes okwa didilika kutya ovanyanekeli veenyofi ove mweenda medu. Okwa li e va lombwela va alukile kuye, ashike ponhele yaasho, inava shuna ko kuye, ndele ova shuna koshilongo shavo nondjila imwe i lili. Herodes okwa li a handuka neenghono. Molwaashi natango okwa li a hala okudipaa Jesus, okwa li a yandja elombwelo muBetlehem nomoitukulwalongo yasho aishe ku dipawe ounona aveshe voumati okudja pomido mbali okuyuka pedu. Okwa li a tengeneka omido odo metwokumwe nefimbo lokondadalunde olo a li a uda kovanyanekeli veenyofi.

Edipao lounona oumati aveshe ola li oshinima shinyanyalifa neenghono. Katu shii kutya ounona voumati vangapi va li va dipawa, ashike oluhodi nelilaano lovadalakadi ola li la wanifa po exunganeko lopaMbiibeli olo la xunganekwa kuJeremia, omuprofeti waKalunga. — Jeremia 31:15.

Pefimbo opo, Josef noukwaneumbo waye ova hangwa va ya onhapo kuEgipiti, oko va kala oule wefimbo. Natango, oufiku umwe omweengeli waJehova okwa holokela vali Josef mondjodi. Omweengeli okwe mu lombwela a ti, “Fikama, kufa okaana naina mu ye kedu laIsrael, molwaashi ovo va li va hala oku ka dipaa ova fya.” (Mateus 2:20) Onghee Josef okwa li e wete kutya oukwaneumbo otau dulu okushuna koshilongo shavo. Naasho osha wanifa po exunganeko likwao lOmbiibeli, olo kutya Omona waKalunga ota ka ifanwa mo muEgipiti. — Hosea 11:1.

Osha fa shi li ngaha kutya Josef okwa li ta diladila oukwaneumbo waye u tule muJudea, tashi dulika popepi naBetlehem, omo va li ofimbo inava ya onhapo kuEgipiti. Ashike okwa li a uda kutya Arkelaus, ohamba ikolokoshi, omona waHerodes, oye ta pangele Judea. Kalunga okwa li vali a londwela Josef mondjodi shi na sha noshiponga. Onghee Josef noukwaneumbo waye ova li va ya va yuka kolundume ndele tava tula muNasaret moshitukulwa shaGalilea, kokule nondingandinga yelongelokalunga lOshijuda. Jesus okwa kulila moshitukulwa osho, naasho osha wanifa po vali exunganeko likwao olo tali ti: “Ota ka ifanwa Omunasaret.” — Mateus 2:23.