Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 9

Jesus okwa putukila muNasaret

Jesus okwa putukila muNasaret

MATEUS 13:55, 56 MARKUS 6:3

  • OUKWANEUMBO WAJOSEF NAMARIA TAU HAPUPALA

  • JESUS TE LIHONGO OILONGA YOKOMAKE

Jesus okwa putukila muNasaret, okadoolopa kanini noina ka fimana. Okadoolopa oko oke li kolundume laJudea, keemhunda domoshitukulwa shaGalilea, kouninginino wefuta laGalilea.

Otashi dulika Jesus a li e na omido mbali eshi Josef naMaria ve uya moshitukulwa osho, va dja naye kuEgipiti. Pefimbo opo oye aeke a li okaana kavo. Ashike lwanima, ovamwainamati vaye ngaashi Jakob, Josef, Simon naJudas ova ka dalwa. Josef naMaria ova ka dala yo ounona voukadona, ovamwaina vaJesus. Onghee, Jesus okwa li e na ovamwainamati noukadona vahamano lwaapo.

Jesus okwa li yo e na ovapambele vamwe. Ovapambele vaye vamwe ovo tu shii, ongaashi Elisabet nomonamati waye Johannes. Okwa li ha di koshitukulwa shi li kokule kolukadi, muJudea. Omupambele umwe vali wavo oSalome, oo tashi dulika a dalwa naMaria, ina yaJesus, a li ha di muGalilea. Omushamane waSalome okwa li oSebedeus. Ova li ve na ovanamati vavali, Jakob naJohannes, ovo ve li yo ovamwaina vaJesus. Katu shi shii ngeenge Jesus okwa li ha kala efimbo lihapu noumati ovo pefimbo opo tava kulu, ashike lwanima ova ka kala hava ende pamwe naye, ve li ovayapostoli vaye.

Josef okwa li e na okulonga noudiinini opo a yambidide oukwaneumbo waye oo wa li tau hapupala. Okwa li omuhongi womiti. Josef okwa tekula Jesus onga omonamati waye, nolwanima Jesus okwa ka shiivika e li “omona womuhongi womiti.” (Mateus 13:55) Josef okwa li a honga Jesus okuhonga omiti, nokwa li a deuka nawa. Nolwanima, ovanhu ova ka ifana Jesus “omuhongi womiti.” — Markus 6:3.

Oukwaneumbo waJosef owa li wa pitifa komesho okulongela Jehova. Opo Josef naMaria va kale metwokumwe nOmhango yaKalunga, ova li hava hongo ovana vavo ‘ofimbo ve li omutumba meumbo lavo ile fimbo ve li mondjila nongeenge tava ka nangala nongeenge tava penduka.’ (Deuteronomion 6:6-9) MuNasaret omwa li mu na oshinagoga. Ohatu dulu okukala noushili kutya Josef okwa li ha twala oukwaneumbo waye pandjikilile koshinagoga opo va ka longele Jehova. Lwanima, Jesus okwa ka popiwa kutya okwa ya koshinagoga “ngaashi ha ningi shito mefiku lEshabata.” (Lukas 4:16) Oukwaneumbo oo owa li yo hau mono ehafo ngeenge u li molweendo wa finda kotembeli, kuJerusalem, oko wa li hau i omudo keshe.