Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 11

Johannes ta longekidile Jesus ondjila

Johannes ta longekidile Jesus ondjila

MATEUS 3:1-12 MARKUS 1:1-8 LUKAS 3:1-18 JOHANNES 1:6-8, 15-28

  • JOHANNES TA UDIFA NOKUNINGINIFA

  • VAHAPU OVA NINGINIFWA, NDELE HAAVESHE

Osha li omudo omuti-29 O.P. pefimbo lokwenye lokuAsia. Opa hangwa pa pita omido 17 okudja eshi Jesus a li ta pula ovahongimhango omapulo motembeli eshi a li e na omido 12. Vahapu ova li tava popi kombinga yomupambele waJesus, Johannes, oo a li ta udifa moitukulwa aishe oyo ya li kouninginino womulonga waJordan.

Johannes okwa li omulumenhu mu didilikwedi, meholokepo nomokupopya kwaye. Oikutu yaye oya li ya longwa molududi longamelo nokwa li ha djala ekwamo loshipa moshiya shaye. Okwa li ha li oshipaxu nomaadi eenyiki. Okwa li ha udifa kombinga yashike? Okwa li ha udifa ta ti: “Lidilululeni, osheshi Ouhamba womeulu owa ehena popepi.” — Mateus 3:2.

Etumwalaka laye ola li la kumwifa ovo va li ve uya okupwilikina kuye. Vahapu ova li va mona kutya ova pumbwa okulidilulula, sha hala okutya, ove na okweefa po oikala yavo neendjila davo nosho yo onghalamwenyo yavo yonale oyo inai koshoka. Ovo va li ve uya kuye ova dja ‘muJerusalem nomuJudea ashishe nosho yo moitukulwa aishe oyo ya dingilila Jordan.’ (Mateus 3:5) Vahapu ovo va li ve uya kuJohannes ove lidilulula. Okwa li e va ninginifa momulonga waJordan. Omolwashike mbela?

Johannes okwa li ha ninginifa ovanhu shi li euliko kutya ove lidilulula tashi di komutima eshi va nyona ehangano lOmhango yaKalunga. (Oilonga 19:4) Ashike haaveshe va li va wana. Eshi ovawiliki vomalongelokalunga, Ovafarisai nOvasadukai ve uya kuye, Johannes okwe va ifana a ti: “Oludalo lomayoka omauta nye.” Opo nee okwa ti kuvo: “Imikeni oiimati oyo tai ulike elidilululo. Inamu diladila momitima deni kutya, ‘Fye otu na tate yetu Abraham.’ Osheshi ame ohandi mu lombwele kutya Kalunga ota dulu okushitila Abraham ovana okudja momamanya aa. Ekuva ola tulwa nale pefina lomuti. Omuti keshe oo ihau imi oiimati iwa otau kewa po ndele tau ekelwa momundilo.” — Mateus 3:7-10.

Molwaashi Johannes okwa li ta pewa elitulemo lihapu, e na etumwalaka la fimana nokwa ninginifa vahapu, ovapristeri nOvalevi ova li va tumwa ve ke mu pule tava ti: “Oove lyelye?”

Johannes okwa popya oshili ta ti: “Ame haame Kristus.”

Opo nee ove mu pula tava ti: “Oove lyelye hano? Oove Elia?”

Okwa nyamukula ta ti: “Ahowe.”

Ova ti: “Oove Omuprofeti?”, Omuprofeti munenenene oo Moses a popya kutya ote uya. — Deuteronomion 18:15, 18.

Okwa ti: “Ahowe!”

Ova twikila oku mu pula tava ti: “Oove lyelye hano? Tu lombwela opo tu ka yandje enyamukulo kwaava ve tu tuma. Ove mwene oto ti ngahelipi?” Johannes okwa ti: “Aame ondaka yaau ta ingida mombuwa, ta ti: ‘Lalakanifeni ondjila yaJehova,’ ngaashi sha popiwa komuprofeti Jesaja.” — Johannes 1:19-23.

Onghee ove mu pula tava ti: “Omolwashike hano ho ninginifa ngeenge haave Kristus, Elia ile Omuprofeti?” Opo nee okwa yandja enyamukulo li na eityo a ti: “Ame ohandi ninginifa momeva. Ndele mokati keni omu na ou muhe mu shii, ou te uya konima yange.” — Johannes 1:25-27.

Oshoshili kutya Johannes okwa li e shii kutya ota longekida ondjila mokukwafela ovanhu opo va tambule ko Messias oo a xunganekwa nokwa li ta ka ninga Ohamba. Okwa popya kombinga yaye a ti: “Ou te uya konima yange oku na eenghono e dule nge, noinandi wana nokuli okudula ko eenghaku daye.” (Mateus 3:11) Okwa weda ko vali a ti: “Ou te uya konima yange oku dule nge, osheshi okwa kala ko nale.” — Johannes 1:15.

Etumwalaka laJohannes ola li li li mondjila eshi a ti: “Lidilululeni, osheshi Ouhamba womeulu owa ehena popepi.” (Mateus 3:2) Osha li edidiliko keshe pamwe kutya Ohamba yaJehova, Jesus Kristus, oi li pokuhovela oukalele wayo.