Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 2

Jesus ta fimanekwa ofimbo ina dalwa

Jesus ta fimanekwa ofimbo ina dalwa

LUKAS 1:34-56

  • MARIA TA TALELE PO OMUPAMBELE WAYE ELISABET

Konima eshi omweengeli Gabriel a lombwela omukainhu omunyasha wedina Maria kutya ota ka dala okaana kokamati, oko taka ka lukwa Jesus, oo ta ka pangela e li Ohamba fiyo alushe, Maria okwe mu pula a ti: “Osho otashi shiiva ngahelipi, osheshi inandi nangala nande onale nomulumenhu?” — Lukas 1:34.

Gabriel okwe mu nyamukula a ti: “Omhepo iyapuki otai ke uya kombada yoye, neenghono dOmukombadambada otadi ke ku tuvikila. Onghee hano, oo ta ka dalwa ota ka ifanwa omuyapuki, Omona waKalunga.” — Lukas 1:35.

Opo Gabriel a kwafele Maria a tambule ko etumwalaka olo, okwa weda ko a ti: “Tala, omupambele woye Elisabet, oo a li ongadji nomunamido, naye oku na eteelelo lokaana kokamati leemwedi hamano; osheshi Kalunga iha nyengwa kusha.” — Lukas 1:36, 37.

Okutala kwaasho Maria a popya otashi ulike kutya okwa li a tambula ko eendjovo daGabriel, eshi a ti: “Tala, ame omupiya waJehova okakadona. Nandi ningilwe ngaashi wa popya.” — Lukas 1:38.

Eshi Gabriel a dja po puye, Maria okwe lilongekida diva opo a ka talele po Elisabet, oo ha di pamwe nomushamane waye, Sakaria, keemhunda daJudea di li popepi naJerusalem. Opa li hapa endwa omafiku atatu ile ane okudja keumbo looMaria, olo li li muNasaret, okuya kuJudea.

Maria osho a fiki keumbo laSakaria. Eshi a ya meumbo, okwa popifa Elisabet. Pefimbo opo tuu opo, Elisabet okwa yadifwa omhepo iyapuki ndele ta popifa Maria ta ti: “Owa nangekwa noupuna mokati kovakainhu, nokaana aka to ka dala oka nangekwa noupuna! Oshi li oufembanghenda kwaame eshi ina yOmwene wange e uya okutalela nge po. Tala, eshi nda uda epopifo loye, okaana aka ke li medimo lange otaka nhuka kehafo.” — Lukas 1:42-44.

Maria okwa nyamukula tashi di komutima a ti: “Omwenyo wange otau hambelele Jehova, nomutima wange otau kala alushe wa hafela Kalunga Omuxupifi wange. Osheshi okwa dimbuluka omupiya waye okakadona, nonande oke li omunhu wongaho. Ndele tala, okudja paife omapupi aeshe otaa ka tala nge ko nda nangekwa noupuna, osheshi Omunaenghono okwa longela nge oilonga inene.” Nonande Maria okwa li a ningilwa ouwa aushe oo, okwa yandja efimano kuKalunga a ti: ‘Edina laye oliyapuki. Ota file onghenda ovo have mu tila, okudja kepupi fiyo okepupi.’ — Lukas 1:46-50.

Maria okwa popya neendjovo da nwefwa mo, ta tange Kalunga ta ti: “Okwa longa aishe nokwooko kwaye ku na eenghono, nokwa halakanifa ovo ve linenepeka momitima davo. Okwa kufa ovalumenhu ovanaenghono komalukalwapangelo, nokwa nenepeka ovalininipiki. Ovo va fya ondjala okwe va kutifa noinima iwa, noipuna okwe i lekela eenyala dongaho. Okwa dimbuluka omupiya waye Israel, a file onghenda Abraham noludalo laye fiyo alushe ngaashi ashike a li a lombwela ootatekulululwa.” — Lukas 1:51-55.

Maria okwa kala naElisabet hanga oule weemwedi nhatu, tashi dulika a kala te mu yambidida moivike yaxuuninwa youfimba waye. Oshididilikwedi eshi ovakainhu ovo vavali ovadiinini va li va humbata ounona kekwafo laKalunga nova li va dula okukala pamwe pefimbo olo lokukalamwenyo kwavo.

Didilika yo kutya Jesus okwa li a fimanekwa nokuli nofimbo ina dalwa. Elisabet okwe mu ifana ‘Omwene wange,’ nokaana oko ke li medimo laye “otaka nhuka kehafo” eshi Maria a li te va talele po. Osho osha yooloka ko kwaasho vamwe va li tava ungaunga naMaria nosho yo nokaana kaye oko inaka dalwa natango, ngaashi hatu ke shi mona.