Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Opo u hopaenene Jesus, ou na okukala . . .

Opo u hopaenene Jesus, ou na okukala . . .

OMUNANGHENDA

Jesus, e li omunhu a wanenena, ka li e na omalipulo ile a shakeneka omaupyakadi mahapu ngaashi ovanhu vamwe. Ndele nande ongaho, okwa li a kenukila vamwe. Okwa li ha katuka eenghatu nehalo liwa opo a kwafela vamwe ngaashi tashi dulika. Olukeno laye ole mu linyengifa a kwafele vamwe. Dilonga koihopaenenwa oyo i li mOshitukulwa 32, 37, 5799.

HO POPIWA NAAVE NOUPU

Ovanhu aveshe, kutya nee ovakulunhu ile ovanyasha, ova li hava dulu okupopya naJesus noupu molwaashi ka li ha kala alushe e lipyakidila ile e wete a fimana unene. Eshi ovanhu va mona kutya Jesus oku na ko nasha navo pauhandimwe, ova li ve mu mangulukila. Opo u shi mone, tala Oshitukulwa 25, 2795.

HO ILIKANA

Jesus okwa kala ha ilikana kuXe pandjikilile tashi di komutima, kutya nee oku li oye aeke pamwe novalongelikalunga vashili. Okwa li ha ilikana peemhito dihapu, ndele hangeenge ashike a li ta li. Okwa li ha ilikana opo a pandule Xe, e mu hambelele nosho yo okukonga ewiliko laye ofimbo ina ninga omatokolo a kwata moiti. Tala oihopaenenwa oyo tai hangwa mOshitukulwa 24, 34, 91, 122, 123.

UHE LIHOLE OVE MWENE

Peemhito dihapu Jesus okwa li ta dulu okukufa efimbo a fuwe po, ashike ka li ha yandje elitulemo keemhumbwe daye. Ka li e na oikala yokuliholamwene. Okwe tu tulila po oshihopaenenwa osho hatu dulu okushikula. Konakona oshihopaenenwa osho mOshitukulwa 19, 4152.

HO DIMINE PO VAMWE

Jesus okwa ninga shihapu shihe fi ashike okuhonga kombinga yokudimina po, ndele okwa li e shi ulika mokudimina po ovahongwa vaye nosho yo vamwe. Dilonga koihopaenenwa oyo tai hangwa mOshitukulwa 26, 40, 64, 85, 131.

OMULADI

Osha li sha xunganekwa kutya Ovajuda vahapu otava ka anya okutambula ko Messias nosho yo kutya ovatondi vaye otave ke mu dipaa. Onghee Jesus okwa li ashike ta dulu okuningila ovanhu oinima inini. Ponhele yaasho, okwa li a xumifa komesho elongelokalunga lashili. Okwa tulila po ovashikuli vaye aveshe ovo va taalela omapataneko oshihopaenenwa shouladi. Tala Oshitukulwa 16, 72, 103.

OMULININIPIKI

Jesus okwa li e dule ovanhu inava wanenena moinima ihapu, ngaashi meshiivo nomounongo waye. Molwaashi okwa li a wanena, eenghono daye nomonghedi omo a li ha diladila oya li i dule yovanhu ovo va li ve mu dingilila. Ndele nande ongaho, okwa li a yakula vamwe. Oilihongomwa oyo oto dulu oku i hanga mOshitukulwa 10, 62, 66, 94, 116.

OMULIDIDIMIKI

Jesus okwa kala alushe nokulididimikila ovayapostoli vaye nosho yo vamwe ngeenge va dopa oku mu hopaenena ile okutula moilonga osho a ti. Okwa li a endulula nelididimiko oilihongomwa oyo va li va pumbwa okutula moilonga opo va ehene popepi naJehova. Dilonga koihopaenenwa i na sha nelididimiko laJesus mOshitukulwa 74, 98, 118, 135.