Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 14

Jesus ta ningi ovanhu ovahongwa

Jesus ta ningi ovanhu ovahongwa

JOHANNES 1:29-51

  • OVAHONGWA VAJESUS VOTETE VE MU WAIMINA

Konima eshi Jesus a ninga omafiku 40 mombuwa nofimbo ina shuna kuGalilea, okwa li a ya kuJohannes oo a li e mu ninginifa. Eshi Jesus a li pokufika puye, Johannes okwe mu ulika ndele ta ingida ta ti: “Taleni Odjona yaKalunga oyo tai kufa po omatimba ounyuni! Ou oye nda popile nda ti: ‘Ou te uya konima yange oku dule nge, osheshi okwa kala ko nale.’” (Johannes 1:29, 30) Nonande Johannes okwa li omukulunhu kuJesus, okwa li e shii kutya Jesus oko a li nale e li omunhu wopamhepo meulu ofimbo ye ina dalwa.

Oivike inini konima eshi Jesus e uya okuninginifwa, Johannes ka li e na oushili ngeenge Jesus oye ngoo Messias. Okwa ti: “Naame kanda li ndi mu shii, ashike onde uya okuninginifa momeva opo a shiivike muIsrael.” — Johannes 1:31.

Johannes okwa lombwela ovapwilikini vaye osho sha ningwa po eshi a ninginifa Jesus, a ti: “Onda mona omhepo iyapuki ya fa onghuti ya dja meulu, ndele tai kala kombada yaye. Naame kanda li ndi mu shii, ashike Ou a tuma nge ndi ninginife momeva okwa lombwela nge ta ti: ‘Ou to mono omhepo tai uya kombada yaye, oye ou te uya okuninginifa nomhepo iyapuki.’ Onde i mona, ndele handi hepaulula kutya ou oye Omona waKalunga.” — Johannes 1:32-34.

Efiku la shikula ko eshi Jesus a ya vali kuJohannes, okwe mu hanga novahongwa vaye vavali. Johannes okwa ti: “Taleni Odjona yaKalunga!” (Johannes 1:36) Opo nee ovahongwa vavali vaJohannes Omuninginifi ova shikula Jesus. Umwe womuvo oAndreas. Otashi dulika mukwao oyoo a shanga shi na sha naashi, oo naye a lukwa Johannes. Osha fa shi li ngaha kutya Johannes ou omupambele waJesus nokwa dalwa kuSalome. Salome otashi dulika omumwaina waMaria, nomushamane waye okwa li Sebedeus.

Eshi Jesus a piluka, ndele ta mono Andreas naJohannes tave mu shikula, okwe va pula a ti: “Otamu kongo shike?”

Ove mu pula va ti: “Rabbi, oho di peni?”

Jesus okwe va nyamukula a ti: “Ileni mu ka tale po.” — Johannes 1:37-39.

Osha li onhee yokomatango, Andreas naJohannes ova kala pamwe naJesus efiku alishe. Andreas okwa li a hafa neenghono pomhito imwe e shi a mona mumwaina Simon, oo ha ifanwa yo Petrus, ndele te mu lombwele ta ti: “Otwa mona Messias.” (Johannes 1:41) Opo nee Andreas okwa twala Petrus kuJesus. Oinima oyo ya ka ningwa komesho otai ulike kutya Johannes naye okwa ka mona mumwaina Jakob noku mu twala kuJesus; ashike Johannes ina kwatela mo ouyelele waye wopaumwene eshi a shanga oiningwanima oyo.

Efiku la shikula ko, Jesus okwa shakeneka Filippus oo a dja kuBetsaida. Oshilando osho sha li kolundume lomunghulofuta wefuta laGalilea oko kwa dja Andreas naPetrus. Jesus okwa shiva Filippus a ti: “Ninga omushikuli wange.” — Johannes 1:43.

Opo nee Filippus okwa shakena naNatanael, oo ha ifanwa yo Bartolomeus, ndele ta ti kuye: “Otwa mona oo a popiwa mOmhango yaMoses nomomambo Ovaprofeti, Jesus omona waJosef wokuNasaret.” Natanael ka li e shi itavela, ndele ta pula Filippus ta ti: “MuNasaret otamu dulu ngoo okudja sha shiwa?”

Filippus okwe mu lombwela a ti: “Ila u ka tale.” Eshi Jesus a mona Natanael a finda kuye okwa ti: “Taleni Omuisrael washili ou ehe na oukengeleledi washa.”

Natanael okwe mu pula ta ti: “Owa shiiva nge ngahelipi?”

Jesus okwe mu nyamukula ta ti: “Onde ku mona eshi wa li momukwiyu ofimbo Filippus ine ku ifana.”

Natanael okwa li a kumwa ndele ta nyamukula ta ti: “Muhongi, ove Omona waKalunga, Ohamba yaIsrael.”

Jesus okwe mu pula a ti: “Owa itavela molwaashi nde ku lombwela kutya onde ku mona momukwiyu?” Ndele ta weda ko ta ti: “Oto ka mona oinima ikumwifi i dule ei.” Opo nee Jesus okwa udaneka a ti: “Oshili ohandi mu lombwele, otamu ka mona eulu la yeuluka novaengeli vaKalunga tava londo notava londoloka ve uye kOmona womunhu.” — Johannes 1:45-51.

Diva konima yaasho, Jesus novahongwa vaye vape ova fiya po efilu laJordan nokuya kuGalilea.