Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

ETUKULWA 19

Jesus ta hongo omukainhu Omusamaria

Jesus ta hongo omukainhu Omusamaria

JOHANNES 4:3-43

  • JESUS TA HONGO OMUKAINHU OMUSAMARIA NOSHO YO VAMWE

  • ELONGELOKALUNGA OLO KALUNGA A HOKWA

Jesus novahongwa vaye ova li va pitila moshitukulwa shaSamaria eshi va li tava di kuJudea va yuka kuGalilea. Ova li va loloka omolwolweendo olo. Jesus novahongwa vaye ova li va tula nokufuda po popepi noshilando Sikar, pondungu yaJakob oyo tashi dulika a fa ile a futa omunhu e i fe oule womafelemido a pita. Fiyo opaife ondungu oyo oko i li notai hangwa popepi noshilando shipe hashi ifanwa Nablus.

Eshi Jesus a li ta fuda po popepi nondungu, ovahongwa vaye ova li va ya va ka lande oikulya popepi noshilando osho. Konima eshi ovahongwa va ya, puye opa li pe uya omukainhu Omusamaria e uya okuteka omeva. Jesus okwa tya kuye: “Pe nge omeva okunwa.” — Johannes 4:7.

Ovajuda nOvasamaria kava li hava tu va fife molwaashi aveshe ova li ve na onhondo. Opo nee omukainhu okwa li a kumwa ndele te mu pula ta ti: “Omolwashike to ehela nge omeva okunwa nonande ove Omujuda ofimbo ame omukainhu Omusamaria?” Jesus okwe mu nyamukula a ti: “Ngeno owa li u shii oshali yaKalunga nonokutya olyelye ta ti kwoove, ‘Pe nge omeva okunwa,’ ngeno owe mu pula ndele te ku pe omeva e na omwenyo.” Omukainhu okwa tya kuye: “Omufimanekwa, omeva e na omwenyo aa to pe nge oto a hange peni ove uhe na evela lokuteka omeva, yo nondungu oile? Mbela ove ou dule tatekulululwa Jakob ou e tu pa ondungu omo ye novana vaye nosho yo eengobe daye da kala hadi nu?” — Johannes 4:9-12.

Jesus okwa tya kuye: “Keshe ou ta nu omeva oo ota fi vali enota. Ashike keshe ou ta nu omeva oo handi mu pe ita fi vali enota nandenande, ndele omeva oo otaa ka kala ngaashi ofifiya i li muye oyo tai mu pe omwenyo waalushe.” (Johannes 4:13, 14) Nonande Jesus okwa li a loloka, okwa li e na ehalo okulombwela omukainhu Omusamaria eendjovo doshili odo tadi ke mu pefa omwenyo.

Opo nee omukainhu okwa tya kuye: “Omufimanekwa, pe nge omeva oo opo ndiha fye vali enota nondiha kale vali handi uya okuteka omeva konhele ei.” Otashi dulika Jesus a li a hala okulundulula oshikundafanwa osho va li tava popi, ndele ta lombwele omukainhu oo ta ti: “Inda u ka ifane omushamane woye e uye oku.” Omukainhu okwa nyamukula a ti: “Nghi na omushamane.” Otashi dulika omukainhu oo a li a kumwa eshi Jesus e mu lombwela a ti: “Ou li mondjila eshi wa ti, ‘Nghi na omushamane.’ Osheshi owa li u na ovashamane vatano, nomulumenhu oo u na paife ke fi omushamane woye.” — Johannes 4:15-18.

Eendjovo odo Jesus a li a popya oda li didilikwedi komukainhu oo nokwa li a popya a kumwa a ti: “Omufimanekwa, ondi wete kutya ove omuprofeti.” Opo nee omukainhu oo okwa li a ulika kutya oku na ohokwe moinima yopamhepo. Okwe shi ulika ngahelipi? Okwa li a twikila ko a ti: “Ootatekulululwa [Ovasamaria] ova li hava longele Kalunga komhunda ei [yaGarisim, oyo ya li popepi navo], ashike nye [Ovajuda] ohamu ti kutya ovanhu ove na oku ka longela Kalunga kuJerusalem.” — Johannes 4:19, 20.

Jesus okwa popya kutya onhele yokulongela Kalunga hayo ya fimana. Okwa ti: “Efimbo otali uya eshi itamu ka longela vali Tate komhunda ei ile kuJerusalem.” Okwa li a weda ko vali a ti: “Efimbo ola fika opo ovalongelikalunga vashili va longele Tate momhepo nomoshili, osheshi Tate okwa hala ovanhu ve mu longele monghedi ya tya ngaho.” — Johannes 4:21, 23, 24.

Kalunga iha tale konhele omo ovalongelikalunga vashili hava ongala, ndele omonghedi omo tave shi ningi. Omukainhu oo okwa li a kumwa. Opo nee okwa tya: “Ondi shii kutya Messias oo ha ifanwa Kristus ote uya. Ndele ngeenge okwe uya, ote ke tu fatululila oinima aishe.” — Johannes 4:25.

Jesus okwa li a holola oshili ya fimana eshi a ti: “Oye ngaha, ou ta popi naave.” (Johannes 4:26) Diladila kombinga yaashi: Kala nee wa fa u wete omukainhu oo e uya okuteka omeva mokati komutenya. Ashike nande ongaho, Jesus okwa li a ulika kutya oku na ko nasha naye. Okwa li e mu lombwela kutya oye Messias osho ine shi lombwela nande onale umwe.

OVASAMARIA VAHAPU OVA NINGA OVAITAVELI

Ovahongwa vaJesus ova li va dja noikulya kuSikar. Ova hanga Jesus pondungu yaJakob opo ve mu fiile, ashike ove mu hanga ta popi nomukainhu Omusamaria. Eshi ovahongwa va fika, omukainhu okwa li a fiya po oshitoo shaye shomeva ndele tai moshilando.

Eshi a fika muSikar, okwa hovela okulombwela ovanhu oinima oyo a lombwelwa kuJesus. Okwa li e va lombwela a tomhwa a ti: “Ileni mu ka tale omulumenhu umwe oo a lombwela nge oinima aishe ei nda ninga.” Opo a pendule ohokwe yavo, okwe va pula a ti: “Ile pamwe omulumenhu ou oye Kristus?” (Johannes 4:29) Epulo olo ola li la fimana molwaashi ovanhu ova kala nokulipula epulo olo okudja pefimbo laMoses. (Deuteronomion 18:18) Epulo olo ola li le linyengifa ovanhu va dje mo moshilando opo va ka tale Jesus.

Konima yefimbo, ovahongwa vaye ova li ve mu lombwela a lye oikulya oyo va landa. Ashike okwe va nyamukula a ti: “Ondi na nale oikulya oyo muhe shii.” Opo nee ovahongwa ova li ve shi kuminwa, ndele tava pulafana tava ti: “Ope na mbela ou e mu etela oikulya?” Jesus okwa li a fatulula eityo leendjovo odo monghedi omo ovashikuli vaye tava dulu okuuda ko, eshi a ti: “Oikulya yange oyo okulonga ehalo laau a tuma nge nokumanifa oshilonga shaye.” — Johannes 4:32-34.

Eshi Jesus a li ta popi kombinga yeteyo, ka li ta popi kombinga yeteyo olo tashi dulika tali ka ningwa meemwedi nhee di li komesho. Ponhele yaasho, okwa li a yukifa keteyo lopamhepo, eshi a ti: “Taleni, omapya okwa pya nale okuteywa. Omuteyi ota mono nale ondjabi nota ongele oiimati oyo tai ka kala fiyo alushe, opo omukuni a hafele pamwe nomuteyi.” — Johannes 4:35, 36.

Otashi dulika Jesus a li a didilika kutya eendjovo odo a popya nomukainhu Omusamaria oo a li a shakeneka, oda li de mu kuma. Vahapu muSikar ova li va itavela muJesus omolwehokololo lomukainhu oo, eshi e va lombwela a ti: “Okwa lombwela nge oinima aishe ei nda ninga.” (Johannes 4:39) Onghee eshi va dja kuSikar ve uya kondungu, ova li va pula Jesus opo a kale navo noku popye navo shihapu. Jesus okwa li a tambula ko eshivo olo, ndele ta kala muSamaria oule womafiku avali.

Eshi Ovasamaria va pwilikina kuJesus, natango vahapu ova itavela muye. Ova lombwela omukainhu va ti: “Paife inatu itavela ashike osho we tu lombwela, ndele otwe shi liudila fye vene notu shi shii kutya omulumenhu ou oku li shili omuxupifi wounyuni.” (Johannes 4:42) Omukainhu Omusamaria okwe tu tulila po oshihopaenenwa shiwa shanghee hatu dulu okuyandja oundombwedi kombinga yaKristus mokutimaumbwilifa ovapwilikini va kale ve na ehalo lokuuda shihapu.

Dimbuluka kutya okwa li ku na ashike eemwedi nhee opo eteyo loilya oyo hai ifanwa o-barley li hovele, olo la li hali ningwa moshitukulwa osho pefimbo lokwenye. Otashi dulika pefimbo opo sha li Novemba ile Desemba. Jesus novahongwa vaye ova kala tava udifa nokuninginifa muJudea oule weemwedi hetatu lwaapo, nokonima okwa ka shikula oshivilo shOpaasa shomo 30 O.P. Ova li tava i keduumbo lavo kolundume, koshitukulwa shaGalilea. Oshike sha li she va tuvikililwa?