Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 ETUKULWA 15

Oshikumwifilonga osho Jesus a longa tete

Oshikumwifilonga osho Jesus a longa tete

JOHANNES 2:1-12

  • OSHIVILOHOMBOLO OSHO SHA NINGILWA MUKANA

  • JESUS TA SHITUKIFA OMEVA OMAVIINYU

Osha li efiku etitatu okudja eshi Natanael a ninga umwe womovahongwa vaJesus votete. Jesus nosho yo ovahongwa vaye vamwe votete ova li va ya kolundume loshitukulwa shaGalilea, keduumbo lavo. Ova li va ya kodoolopa yaKana, oko kwa dja Natanael. Kana oku li koikulundudu i li kolundume laNasaret, oko Jesus a kulila. Ova li va shivwa koshivilohombolo osho sha li muKana.

Ina yaJesus naye okwa li a ya koshivilohombolo. Molwaashi Maria oku li kaume koukwaneumbo omo mu na oshivilohombolo, otashi dulika a li ta kwafele okuyakula ovaenda. Okwa li a didilika kutya omaviinyu okwa pwa mo, nokwa li a lombwela Jesus a ti: “Omaviinyu avo okwa pwa po.” — Johannes 2:3.

Maria okwa li ta lombwele Jesus a ninge po sha omolwomaviinyu oo a pwa po. Jesus okwa longifa omupopyomayele ta holola nghee e udite, eshi a ti: “Osho kashi fi oshinakuwanifwa shetu naave.” (Johannes 2:4) Jesus e li Ohamba ya nangekwa po kuKalunga, oilonga yaye oi na okuwilikwa kuXe womeulu, ndele hakovapambele ile kookaume kaye. Maria okwa efela oshinakuwanifwa osho momake omona waye, nokwa lombwela ovayakuli ta ti: “Ningeni keshe osho te mu lombwele.” — Johannes 2:5.

Opa li oitoo ihamano yomamanya, nakeshe shimwe osha li tashi dulu okukwatelwa eelitela di dulife po 40 domeva. Jesus okwa lombwela ovayakuli, a ti: “Yadekeni oitoo omeva.” Opo nee okwa tya kuvo: “Kufei mo amwe ndele tamu a twala komuwiliki woshivilo.” — Johannes 2:7, 8.

Omuwiliki woshivilo okwa li a kumwa komaviinyu oo mawa nonande ka li e shii kutya okwe uya po pashikumwifilonga. Okwa ifana omuhomboli, ndele ta ti kuye: “Ovanhu ohava yandje tete omaviinyu aa mawa, opo nee ngeenge ovanhu va kolwa, ohave va pe aa mai. Ashike ove owa tuvikila omaviinyu aa mawa fiyo opaife.” — Johannes 2:7-20.

Osho osha li oshikumwifilonga shotete osho Jesus a longa. Eshi ovahongwa vaye vape va mona oshikumwifilonga osho, eitavelo lavo muye ola li la pama. Konima yaasho, Jesus, ina nosho yo ovamwainamati ova ya kuKapernaum kouningininolundume womunghulofuta wefuta laGalilea.